100 mln zł zysku mBanku w III kwartale 2020

Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w III kwartale 2020 roku wyniósł 255,0 mln zł i był o 16,7% wyższy w stosunku do wyniku II kwartału 2020 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 100,6 mln zł. W III kwartale 2020 roku zarówno dochody, jak i koszty obniżyły się w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Głównymi czynnikami determinującymi wynik Grupy w III kwartale 2020 roku były:
  • Niższe dochody na poziomie 1 410,7 mln zł, tj. -4,0% w porównaniu do poprzedniego kwartału, głównie z powodu spadku wyniku z tytułu odsetek; jednocześnie wynik z tytułu opłat i prowizji oraz wyniku na działalności handlowej zanotowały wzrost.
  • Niższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do poprzedniego kwartału na poziomie 566,7 mln zł, dzięki obniżeniu kosztów osobowych i amortyzacji.
  • Spadek kosztów ryzyka (suma utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zysków lub strat z tytułu kredytów i pożyczek wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) do poziomu 268,8 mln zł, czyli 98 punktów bazowych w porównaniu do 128 punktów bazowych kwartał wcześniej.
  • Rezerwa na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi, utworzona w III kwartale 2020 roku wyniosła 186,9 mln zł w porównaniu do 189,0 mln zł w II kwartale 2020 roku.
  • Niższy podatek od pozycji bilansowych Grupy względem II kwartału w wysokości 133,4 mln zł.
  • Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się w:
  1. zwiększeniu bazy klientów indywidualnych do 5 676,8 tys. (+4,9 tys. klientów w porównaniu do końca czerwca 2020 roku);
  2. wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 28 420 klientów (+695 klientów w porównaniu końca czerwca 2020 roku).
Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec III kwartału 2020 roku, wyniosła 109 658,3 mln zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 885,5 mln zł, tj. 0,8%. Po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom wzrosła kwartalnie o 1,0%. Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym wzrósł wobec stanu na koniec czerwca 2020 roku o 1 838,2 mln zł, tj. 2,9% i wyniósł 65 114,8 mln zł. Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym spadła kwartalnie do 47 970,4 mln zł, czyli o 763,7 mln zł, tj. -1,6% (po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom korporacyjnym zmalała kwartalnie o
-1,4%).

W III kwartale 2020 roku zobowiązania wobec klientów, stanowiące dominujące źródło finansowania działalności Grupy mBanku, wzrosły w stosunku do ubiegłego kwartału o 1 496,0 mln zł, tj. 1,1%. Zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły w omawianym okresie o 2 526,3 mln zł, tj. 2,8% kwartalnie i wyniosły 92 303,3 mln zł, a zobowiązania wobec klientów korporacyjnych zmniejszyły się o 838,4 mln zł, tj. -1,7% w ujęciu kwartalnym i na koniec września 2020 roku wyniosły 48 239,3 mln zł. W wyniku powyższych zmian, wskaźnik kredytów do depozytów[1] Grupy mBanku był stabilny w porównaniu do końca czerwca 2020 roku i ukształtował się na poziomie 77,7%.

Zmiany w osiągniętych przez Grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie w następujących wskaźnikach zwrotu na kapitale:
  • ROE brutto na poziomie 6,1%(wobec 5,3% w II kwartale 2020 roku);
  • ROE netto na poziomie 2,4% (wobec 2,1% w II kwartale 2020 roku).
W III kwartale kontynuowaliśmy działania mające na celu ograniczenie kontaktów społecznych. Zdecydowana większość pracowników nadal pracowała zdalnie. Grupa prowadziła swoją działalność bez zakłóceń, a obsługa klientów odbywała się zarówno w placówkach, jak i zdalnie. We wszystkich naszych placówkach od początku pandemii stosujemy restrykcyjne zabezpieczenia adekwatne do obowiązujących obecnie wymagań czerwonej strefy – bez względu na to, w której strefie znajduje się dany oddział. Klientów zachęcamy do obsługi zdalnej – mobilnie i online. Większość aktywności w mBanku nie wymaga wizyty w placówce. Do dyspozycji klientów jest także 24-godzinne centrum kontaktu.