30 lat BOŚ dla ludzi, biznesu i środowiska

Rok 2021 jest jubileuszowym dla Banku Ochrony Środowiska. Lider finansowania ekologii w Polsce obchodzi swoje 30lecie. Bank konsekwentnie realizuje kolejne inicjatywy, rozwija się i stawia sobie nowe cele. Każdy Klient – indywidulany i firmowy – może znaleźć w BOŚ wsparcie i instrumenty finansowe, dzięki którym zrealizuje planowane przedsięwzięcia ekologiczne.

Bank Ochrony Środowiska rozpoczął działalność operacyjną w 1991 r., lecz inicjatywa jego utworzenia zrodziła się już podczas obrad „Okrągłego Stołu”, w roku 1988. U podstaw powołania Banku stanęła idea stworzenia komercyjnej instytucji, umiejętnie godzącej profesjonalną obsługę w zakresie czynności bankowych z proekologiczną misją, którą jest finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska. Taki właśnie charakter miał i nadal ma BOŚ, wspierający instrumentami finansowymi przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem kraju.

Tworzenie produktów przyczyniających się do ograniczenia wpływu działalności przedsiębiorstw, instytucji, ale także i pojedynczych osób na zanieczyszczenie wód, powietrza, gleby, tworzenie dźwigni finansowej, łączącej pieniądz rynkowy z krajowymi i międzynarodowymi systemami wsparcia, budowanie proekologicznych postaw wśród aktualnych i potencjalnych Klientów, to zadania jakie stawia przed sobą BOŚ i jakie konsekwentnie realizuje od 30 lat swojej działalności.

W okresie trzech dziesięcioleci Bank udzielił ponad 86 tys. kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w łącznej kwocie 23,2 mld zł. Dzięki nim wykonano dziesiątki tysięcy inwestycji proekologicznych o wartości 52,4 mld zł. Kredytowane przez Bank zadania pozwoliły na wygenerowanie efektów ekologicznych, z których najważniejsze to:

▪ redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych – 139,8 tys. ton/rok;
▪ redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych ( SO2, NO2, , CO2 ) – 4,5 mln ton/rok;
▪ produkcja energii ze źródeł odnawialnych – 3,1 mln MWh/rok;
▪ przepustowość oczyszczalni ściegów – 2,6 mln m³/dobę;
▪ długość sieci kanalizacyjnych – 9,3 tysięcy km;
▪ ilość unieszkodliwionych odpadów lub odzyskanych surowców wtórych – 7,1 mln ton/rok.
Bank Ochrony Środowiska S.A.

Jesteśmy polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizujemy się w finasowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 23,2 mld zł.
Oferujemy także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe.

Jesteśmy spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A., do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A. i BOŚ Leasing – Eko Profit S.A. Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Kontakt dla mediów:
Biuro Komunikacji i Relacji Inwestorskich
biuroprasowe@bosbank.pl

W najbliższych latach Bank Ochrony Środowiska czeka szereg wyzwań. Z jednej strony związanych z sytuacją w jakiej znajdzie się świat po pandemii COVID-19, a z drugiej strony z realizacją ambitnego planu uczynienia Europy pierwszym zeroemisyjnym kontynentem.
Chcemy towarzyszyć Klientom w realizacji ich strategii biznesowych, odpowiadających na wyzwania zielonej transformacji polskiej i europejskiej gospodarki, we wszystkich sektorach – od energetyki, paliw i przemysłu chemicznego, do transportu, budownictwa, i szeroko pojętego sektora usług publicznych, w tym samorządowych. Oddajemy im do dyspozycji bogatą ofertę produktową, kanały dystrybucji i know how związany z finansowaniem przedsięwzięć ekologicznych. Zależy nam, aby następne 30 lat stanowiło epokę dobrej współpracy, przekładającej się na wzrost wartości realizowanych inwestycji odpowiadających na wyzwania środowiskowe – mówi Wojciech Hann, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Aspiracją BOŚ jest wzmocnienie przewagi konkurencyjnej w najbardziej perspektywicznych dla niego segmentach rynku oraz jej budowa w nowych obszarach biznesowych. Bank na bieżąco śledzi światowe trendy oraz rozwiązania zarówno w dziedzinie finansów jak i ochrony środowiska. Dąży do stania się instytucją finansową pierwszego wyboru dla Klientów poszukujących korzystnych źródeł finansowania oraz liderem we wsparciu – zarówno największych korporacji, jak i sektora samorządowego, małych i średnich przedsiębiorstw i Klientów indywidulanych, w znajdowaniu rozwiązań, służących pozyskiwaniu finansowania z wykorzystaniem kapitału dłużnego, ale również programów rządowych i donacyjnych związanych z zieloną transformacją. W tym celu współpracuje z NFOŚIGW, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, instytucjami rozwoju, bankami komercyjnymi i instytucjami multilateralnymi takimi jak EBI, EFI czy EBOR.

W pierwszej połowie 2021 roku przedstawimy nową strategię. Chcemy aktywnie uczestniczyć w zielonej transformacji polskiej gospodarki. Mamy ambicję odpowiadać na lawinowo rosnące w tym zakresie potrzeby Klientów korporacyjnych, samorządowych, z sektora MŚP i indywidualnych. Będziemy rozwijać efektywną i profesjonalną współpracę z innymi instytucjami finansowymi w Polsce, w tym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również z instytucjami rozwoju oraz zielonymi bankami z innych krajów – podsumowuje Wojciech Hann.

Bank Ochrony Środowiska jest bankiem o polskim kapitale, w przeważającym stopniu należącym do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jednego z założycieli banku. Grupę Kapitałową Banku Ochrony Środowiska S.A. tworzą: BOŚ S.A., pełniący rolę jednostki dominującej nad jednostkami bezpośrednio zależnymi: Domem Maklerskim BOŚ S.A., BOŚ Leasing Eko Profit S.A. oraz jednostką zależną w sposób pośredni Bank Ochrony Środowiska S.A.

Jesteśmy polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizujemy się w finasowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 23,2 mld zł.
Oferujemy także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe.

Jesteśmy spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A., do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A. i BOŚ Leasing – Eko Profit S.A. Od 1997 r. akcje
BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Kontakt dla mediów:

Biuro Komunikacji i Relacji Inwestorskich
biuroprasowe@bosbank.pl

MS Wind Sp. z o.o. (podmiot zależny od BOŚ Leasing Eko Profit S.A.). W grudniu 2009 roku z inicjatywy Zarządu BOŚ powstała także Fundacja Banku Ochrony Środowiska.