317 mln zł zysku Grupy mBanku w I kwartale

Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w I kwartale 2021 roku wyniósł 504,3 mln zł, zaś zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku osiągnął 317,1 mln zł. W I kwartale 2021 roku dochody nieznacznie obniżyły się, a koszty wzrosły w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Głównymi czynnikami determinującymi wynik Grupy w I kwartale 2021 roku były:
· Niższe dochody na poziomie 1 538,8 mln zł, tj. -0,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wynik z tytułu opłat i prowizji oraz wyniku z działalności handlowej wzrosły, podczas gdy wynik z tytułu odsetek zanotował spadek;
· Wyższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do poprzedniego kwartału na poziomie 664,7 mln zł, ze względu na zaksięgowanie rocznej składki na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji Bankowego Funduszy Gwarancyjnego;
· Spadek kosztów ryzyka (suma utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zysków lub strat z tytułu kredytów i pożyczek wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) do poziomu 164,7 mln zł, czyli 59 punktów bazowych w porównaniu do 96 punktów bazowych kwartał wcześniej;
· Rezerwa na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi, utworzona w I kwartale 2021 roku wyniosła 66,3 mln zł w porównaniu do 633,0 mln zł w IV kwartale 2020 roku;
· Wyższy podatek od pozycji bilansowych Grupy względem IV kwartału 2020 roku w wysokości 138,8 mln zł;
· Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się w:
· wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 29 662 klientów (+579 klientów w porównaniu z końcem 2020 roku), podczas gdy liczba klientów detalicznych obniżyła się do 5 517,3 tys. w związku z zamykaniem nieaktywnych kont;
· wzroście sprzedaży kredytów niehipotecznych o 26% w porównaniu do poprzedniego kwartału.
Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec I kwartału 2021 roku wyniosła 113 244,4 mln zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 4 677,0 mln zł, tj. 4,3%. Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie do 48 900,6 mln zł, czyli o 2 875,1 mln zł, tj. 6,2%. Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym wzrósł wobec stanu na koniec grudnia 2020 roku o 1 833,9 mln zł, tj. 2,8% i wyniósł 67 785,5 mln zł.
W I kwartale 2021 roku zobowiązania wobec klientów wzrosły w stosunku do końca ubiegłego kwartału o 14 398,5 mln zł, tj. 10,5%. Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych zwiększyły się o 8 625,9 mln zł, tj. 22,0% w ujęciu kwartalnym i na koniec marca 2021 roku wyniosły 47 862,0 mln zł. Zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły w omawianym okresie o 5 606,5 mln zł, tj. 5,7% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 103 582,8 mln zł.
Zmiany w osiągniętych przez Grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie w następujących wskaźnikach zwrotu na kapitale:
· ROE brutto na poziomie 12,4% (wobec -0,2% w IV kwartale 2020 roku);
· ROE netto na poziomie 7,8% (wobec -4,2% w IV kwartale 2020 roku).
Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku w I kwartale 2021 roku obniżył się w porównaniu do końca 2020 roku. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko wzrosła o 3,7 mld zł, przy jednoczesnym niewielkim wzroście funduszy własnych. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec marca 2021 roku wyniósł 19,2%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 16,6%.