Zmiany w Zarządzie PZU Zdrowie

27 maja 2024 roku Rada Nadzorczej PZU Zdrowie powierzyła Igorowi Radziewiczowi-Winnickiemu funkcję Prezesa Zarządu PZU Zdrowie. Rada powołała również na stanowiska Członków Zarządu Marcina Zydorowicza oraz Weronikę Dejnekę, dotychczasową p.o. Prezesa Zarządu. Jednocześnie ze składu Zarządu odwołano Ernesta Podgórskiego. Powołania i odwołania wchodzą w życie z dniem 3 czerwca 2024 r.

Po powyższych zmianach skład Zarządu PZU Zdrowie przedstawiać się będzie następująco:

  1. Igor Radziewicz-Winnicki – Prezes Zarządu (od dnia 3 czerwca 2024 r.)
  2. Marcin Zydorowicz – Członek Zarządu (od dnia 3 czerwca 2024 r.)
  3. Weronika Dejneka – Członek Zarządu (od dnia 3 czerwca 2024 r.)

Notki biograficzne powołanych członków zarządu:

dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki

Lekarz specjalista pediatra i specjalista zdrowia publicznego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (2001), doktor nauk medycznych (2006).

W latach 2002-2022 nauczyciel akademicki, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny zdrowia publicznego i pediatrii, członek międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych oraz międzynarodowych grup badawczych.

W latach 2012-2015 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiadając za realizację zadań w zakresie polityki lekowej państwa nadzorował m.in. wdrożenie ustawy refundacyjnej, a także sprawował nadzór nad rynkiem aptek, obrotem i dystrybucją produktów leczniczych oraz pełnił nadzór nad procesem refundacji leków. Reprezentując Ministra Zdrowia organizował także zadania państwa w zakresie polityki zdrowia publicznego, m.in. przewodniczył Radzie Programowej programu zdrowotnego pn. „Program –Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016”, a także opracował i nadzorował  konkurs na świadczeniodawców, z którymi zawarto umowy o realizację tego Programu. Był także odpowiedzialny za opracowanie ustawy o leczeniu niepłodności.

Dr Igor Radziewicz-Winnicki przygotował i opracował reformy systemowe m.in.:

– w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przywracającej stałą obecność w POZ lekarzy specjalistów: chorób wewnętrznych oraz pediatrii.

– wdrożenia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego „DILO”.

– opracowania i realizacji zadań publicznej polityki zdrowotnej w zakresie wykonania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, Programu Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce.

– opracowania i wdrożenia przepisów prawa medycznego, przygotowania i prezentacji stanowisk Rządu RP w zakresie projektowanych aktów regulacji wspólnotowych dotyczących prawa farmaceutycznego oraz wyrobów medycznych (wielokrotnie delegat na spotkania ministrów zdrowia UE).

W latach 2016-2024 dyrektor ds. medycznych Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie odpowiedzialny m.in. za reorganizację procesów zarządzania w komórkach udzielających świadczeń zdrowotnych, racjonalizację farmakoterapii, wdrożenie usług farmacji klinicznej, a także za zaplanowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala . Realizując swoje obowiązki koordynował także System Zarządzania Jakością w pionie medycznym uzyskując 2-krotnie nadawany przez Ministra Zdrowia certyfikat akredytacyjny CMJ.

Marcin Zydorowicz

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania ochroną zdrowia rozwijał podczas studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Posiada łącznie ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w spółkach kapitałowych, administracji rządowej oraz samorządowej, w tym ponad 17 lat bezpośrednio w podmiotach sektora ochrony zdrowia.

Pracę zawodową rozpoczął w biurze pełnomocnika do spraw wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w 1998r. Następnie z początkiem 1999r. został jednym z pierwszych pracowników Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Szczecinie, gdzie odpowiadał za organizację i funkcjonowanie nowo powołanej instytucji.

Po zmianach systemowych w 2003r. w ramach Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia kontynuował z pracę w podmiocie finansującym świadczenia opieki zdrowotnej.

Będąc Dyrektorem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego był odpowiedzialny za nadzór, kontrolę i ocenę działalności samorządowych podmiotów medycznych, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, wyniki finansowe oraz prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi. Odpowiadał za współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie spraw związanych z kontraktowaniem i realizacją świadczeń w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu zachodniopomorskiego.

W latach 2007 – 2014 pełnił funkcję Wojewody Zachodniopomorskiego, gdzie realizował zadania z zakresu administracji rządowej, w szczególności dotyczące spraw społecznych, gospodarczych oraz zarządzania kryzysowego. Do jego obowiązków należała współpraca i nadzór nad rządową administracją zespoloną, nadzór nad prawną działalnością jednostek samorządu terytorialnego, reprezentacja Skarbu Państwa, odpowiedzialność za porządek publiczny i bezpieczeństwo w regionie. Jako odpowiedzialny za organizację systemu ratownictwa medycznego, doprowadził do zintegrowania dyspozytorni medycznych i do uruchomienia wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego 112, jednocześnie wdrażając procedury ratujące poszkodowanych w wypadkach.

W ostatnich latach zarządzał procesami inwestycyjnymi w ramach Grupy Nowy Szpital Holding SA zrzeszającej kilkanaście spółek medycznych, w tym dziewięć szpitali. Odpowiadał za modernizacje obiektów szpitalnych, nadzór nad infrastrukturą oraz zarządzanie majątkiem. Równolegle w ramach podmiotów stowarzyszonych koordynował i nadzorował jednostki systemu ratownictwa medycznego w grupie kapitałowej. Prowadzone zadania inwestycyjne obejmowały budowę SOR, stacji zgazowania tlenu, termomodernizacje budynków, oraz modernizacje oddziałów szpitalnych. Realizował utworzenie pracowni diagnostycznych (TK, MRI), modernizacje bloków operacyjnych, przebudowę sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej szpitali. Opracował system nadzoru właścicielskiego monitorowania eksploatacji sprzętu medycznego i urządzeń technicznych z wykorzystaniem systemów IT. Sprawował nadzór właścicielski w kilku radach nadzorczych w spółkach szpitalnych.