Bank Millennium: stabilny zysk, rosnąca baza klientów, dalsza cyfryzacja

Wstępne wyniki finansowe Grupy Banku Millennium w 2015 roku

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium wyniósł 546,5 mln zł, a zwrot z kapitału (ROE) 9,1% w 2015 roku. Gdyby pominąć zdarzenia nadzwyczajne w IV kwartale, roczny zysk netto osiągnąłby 667,4 mln zł, a ROE wyniósł 11,1%. Liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła do 1.37 miliona na koniec roku.

Komentując działalność Banku w 2015 roku Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium powiedział:

W 2015 roku Bank konsekwentnie wdrażał strategię przyjętą na lata 2015-2017, która zakłada organiczny wzrost udziału w rynku oraz budowę przewagi konkurencyjnej w oparciu o pozytywne doświadczenia klientów oraz dalszą digitalizację. Wyniki biznesowe po raz kolejny wykazały pozytywny trend: liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła o 6%, depozyty detaliczne o 20%, a wartość udzielonych pożyczek gotówkowych o 19%. W 2015 roku osiągnęliśmy zysk netto w wysokości 546,5 mln złotych, gdyby pominąć zdarzenia nadzwyczajne w IV kwartale, zysk netto za rok 2015 wyniósłby 667,4 mln złotych, co oznaczałoby jego wzrost o 2,5% r/r. Chciałbym podkreślić, że nasza kapitalizacja mierzona współczynnikami adekwatności kapitałowej pokazuje, że jesteśmy dobrym bankiem, gotowym sprostać wyzwaniom nadchodzącego roku.

Bank Millennium uczestniczy w rozwoju polskiej gospodarki. Na koniec 2015 roku udzieliliśmy w sumie 14,2 mld złotych kredytów gospodarczych, głównie polskim przedsiębiorstwom z sektora MSP, które są siłą napędową polskiego biznesu, przyjęliśmy ponad 35 mld złotych lokat polskich obywateli, zapłaciliśmy 375 milionów złotych podatków i zatrudnialiśmy prawie 6000 osób.

Rachunek zysków i strat Grupy Banku Millennium w roku 2015

Przychody operacyjne ogółem Grupy osiągnęły w 2015 roku wysokość 2 017,2 mln zł i zmniejszyły się o 9% r/r. Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) za rok 2015 osiągnął kwotę 1 418,7 mln zł i obniżył się o 3,2% w stosunku do poprzedniego roku. Wynik z tytułu prowizji w roku 2015 wyniósł 596,2 mln zł, co oznacza spadek r/r o 2,5% w wyniku niższych opłat interchange (o 54 mln zł – wskutek nowych przepisów dotyczących limitów opłat interchange na kartach płatniczych w Polsce).

Koszty ogółem w roku 2015 wyniosły 1 087,0 mln zł, co oznacza spadek o 2,2% w stosunku do odpowiedniego okresu w roku 2014, pomimo wyższej obowiązkowej opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Zysk netto Grupy Banku Millennium wyniósł 546,5 mln zł. Na wynik w IV kw. 2015 roku w wysokości 53,0 mln zł ujemny wpływ miały następujące pozycje:

  • 102,5 mln zł dodatkowej opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczonej na SK Bank w upadłości,
  • 15,6 mln zł wkładu do nowo utworzonego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK),
  • 12,2 mln zł kary wymierzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z związku z opłatami interchange.
  • 10 mln zł rezerw netto na podatki i inne.

Gdyby pominąć zdarzenia nadzwyczajne w IV kwartale, roczny zysk netto osiągnąłby 667,4 mln zł, co oznaczałoby jego wzrost o 2,5% r/r.

Wyniki biznesowe

Na koniec grudnia 2015 roku kredyty netto razem Grupy Banku Millennium osiągnęły 46 369 mln zł, co oznacza wzrost o 5,0% rocznie spowodowany częściowo przez aprecjację franka szwajcarskiego odpowiedzialną za wzrost kredytów hipotecznych w walutach obcych.

Na koniec grudnia 2015 roku, kredyty dla klientów indywidualnych wyniosły 32 906 mln zł i wzrosły o 4,7%. Kredyty hipoteczne pozostają największą częścią tego portfela z saldem netto razem 27 683 mln zł. Portfel pożyczek gotówkowych wzrósł o 19% rocznie, nowa sprzedaż w roku 2015 wyniosła 2,5 mld zł rocznie. W dniu 31 grudnia 2015 roku kredyty dla przedsiębiorstw (w tym leasing) wyniosły 13 463 mln zł rosnąc o 5,9% rocznie i o 0,4% kwartalnie. Leasing wzrósł o 16,8% rok-do-roku osiągając poziom 4 640 mln zł. Portfel faktoringowy wzrósł o 21,1% rocznie (brutto), a obroty w 2015 r. osiągnęły 13,4 mld zł (o 11% więcej niż w poprzednim roku).

Środki klientów razem Grupy Banku Millennium osiągnęły 59 894 mln zł wykazując solidny wzrost o 10,2% w stosunku do końca grudnia 2014 r. i o 2,7% w stosunku do końca września 2015 roku. Wzrost depozytów wyniósł 11,0% rocznie i 3,2% kwartalnie. Szczególnie silny wzrost widoczny jest w depozytach klientów indywidualnych, które wzrosły o 19,6% rocznie i 8,1% kwartalnie (tj. wzrost o 5,8 mld zł w ciągu roku i o 2,7 mld zł w samym IV kw. 2015 r.). Szybszy wzrost depozytów niż kredytów w roku 2015 r. pomógł Grupie poprawić jej pozycję płynnościową. Wskaźnik kredyty/depozyty poprawił się w ciągu roku z 92% do poziomu 87%.

W roku 2015 Bank zdołał zwiększyć liczbę aktywnych klientów w Segmencie Detalicznym o 85 tys. do 1370 tysięcy. W ciągu 2015 roku zostało otwartych 281 tys. rachunków bieżących.

W 2015 roku Bank Millennium uzyskał 1-sze miejsce w trzech kategoriach („Bank dla Kowalskiego”, „Banki w Internecie” i „Bankowość hipoteczna”) rankingu Newsweeka Przyjazny Bank 2015. Bank został uznany za najlepszy bank w dwóch niezależnych badaniach “tajemniczego klienta”: “Jakość na Bank” przeprowadzonym przez agencję badawczą TNS Polska i “Wybór Konsumenta 2016” przeprowadzone przez Centrum Oceny Satysfakcji Klienta.

Transformacja cyfrowa

Bank Millennium rozwija platformę cyfrową. Wysoka elastyczność zastosowanych rozwiązań umożliwia szybkie wdrażanie innowacyjnych zmian. Platforma ta umożliwia podejście omnikanałowe, które zakładapełną integrację Millenetu, Bankowości Mobilnej, TeleMillennium i obsługi w placówkach, gdzie klient dostaje jasną informację o statusie jego produktów i usług.

W 2015 roku Bank Millenium wprowadził szereg innowacyjnych, rozwiązań m.in nowy Millenet w technologii RWD (responsive web design), który dostosowuje się automatycznie do rodzaju urządzenia (komputer, tablet czy telefon).

Obecnie przy użyciu kanałów cyfrowych realizowanych jest 99% transakcji, sprzedawanych jest 20-60% produktów (w zależności od rodzaju produktu), pozyskiwanych ponad 10 % nowych klientów. Obsługa klientów stopniowo przenosi się w kierunku kanałów cyfrowych: liczba aktywnych klientów Millenet na koniec grudnia 2015 wynosiła 806 tys. (prawie 60% aktywnych klientów detalu).

W ubiegłym roku Bank Millennium udostępnił Klientom nową Aplikację Mobilną na iOS oraz Android, której liczba użytkowników przekroczyła 400 tysięcy. Poza standardowymi funkcjami aplikacja zawierała szereg innowacyjnych rozwiązań, m.in. możliwość synchronizacji aplikacji ze smartwatchem i logowania biometrycznego.

Bank Millennium jako pierwszy bank w kraju dał swoim klientom dostęp do najnowszych technologii: rozszerzonej rzeczywistości oraz 3D Touch pozwalających łączyć obraz rzeczywisty z animacją. Bank Millennium wprowadził także szybkie przelewy P2P w systemie Blik jako pierwszy bank w kraju.

Płynność, jakość aktywów i wypłacalność

Pozycja kapitałowa Grupy pozostaje bardzo solidna. Skonsolidowany kapitał wzrósł o 11,8% rocznie do poziomu 6 443 mln zł. Skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy osiągnął 16,72% i współczynnik kapitału Tier 1 16,35%. W ciągu roku 2015 wskaźnik kredytów z utratą wartości Grupy wzrósł z 4,2% do poziomu 4,6%, co jest drugim najlepszym wynikiem spośród głównych banków polskich. Portfel kredytów hipotecznych wykazał jedynie niewielkie pogorszenie wskaźników jakości aktywów w ciągu roku do poziomu 2,13% wskaźnika kredytów z utratą wartości.

Zarząd Banku przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję pozostawienia 100% zysku netto za rok 2015 w kapitale własnym.

Rachunek zysków i strat

(mln zł)

2015 2014 Zmiana

r/r

4 kw. 2015 3 kw. 2015 Zmiana

kw/kw

Wynik z tytułu odsetek 1 418,7 1 465,0 -3,2% 361,7 357,5 1,2%
Wynik z tytułu prowizji 596,2 611,7 -2,5% 140,4 151,6 -7,3%
Wynik z działalności podstawowej 2 014,8 2 076,6 -3,0% 502,2 509,1 -1,4%
Inne przychody pozaodsetkowe 2,3 138,9 -98,3% (114,9) 31,6
z czego obciążenia nadzwyczajne (140,3) (140.3)
Przychody operacyjne ogółem 2 017,2 2 215,6 -9,0% 387,3 540,7 -28,4%
Przychody operacyjne ogółem bez obciążeń jednorazowych 2 157,5 2 215,6 -2,6% 527,6 540,7 -2,4%
Koszty osobowe (546,9) (547,0) 0,0% (135,8) (135,9) 0,0%
Pozostałe koszty administracyjne (540,1) (564,4) -4,3% (139,5) (130,1) 7,3%
 – w tym główna opłata na BFG (65.5) (35.6) 83.9% (16.4) (16.4) 0.0%
Koszty operacyjne ogółem (1 087,0) (1 111,4) -2,2% (275,4) (266,0) 3,5%
Wskaźnik koszty/dochody 53,9% 50,2% +3,7 p.p. 71,1% 49,2% +21,9 p.p.
Wskaźnik koszty/dochody (bez obciążeń jednorazowych) 50,4% 50.2% +0,2 p.p. 52,2% 49.2% +3,0 p.p.

       w tym amortyzacja

Przychody operacyjne 2 017,2 2 215,6 -9,0% 387,3 540,7 -28,4%
Koszty operacyjne (1 087,0) (1 111,4) -2,2% (275,4) (266,0) 3,5%
Odpisy na utratę wartości (241,2) (265,5) -9,1% (45,2) (68,8) -34,3%
Wynik przed opodatkowaniem 687,5 838,5 -18,0% 66,7 205,9 -67,6%
Podatek dochodowy (141,0) (187,5) -24,8% (13,6) (40,2) -66,1%
Wynik netto 546,5 650,9 -16,0% 53,0 165,7 -68,0%
Wynik netto (bez pozycji jednorazowych) 667,4 650.9 +2,5% 173,9 165,7 +4,9%

Pełny raport będzie dostępny: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace

źródło: Bank Millennium