Bank Ochrony Środowiska objął pierwszą transzę Zielonych Obligacji od Columbus

1 grudnia 2020 r. Bank Ochrony Środowiska S.A. objął pierwszą transzę Zielonych Obligacji wyemitowanych przez spółkę z grupy Columbus, New Energy Investments Sp. z o.o., o wartości 75 mln zł. Koordynatorem procesu i agentem emisji jest Dom Maklerski BOŚ S.A.

Emitentem obligacji jest New Energy Investments Sp. z o.o. (spółka 100% zależna od Columbus Energy S.A.), która 7 września br. podpisała z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowę na przeprowadzenie czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania w formie emisji Zielonych Obligacji (green bonds) w ramach Programu emisji obligacji na łączną kwotę 500 mln zł. W pierwszej przeprowadzonej przez Spółkę transzy emisji obligacji, BOŚ objął obligacje serii A, o wartości 75 mln. złotych.
Dynamicznie kontynuujemy trend green banking, zaspokajając nowe potrzeby rynku. Program emisji Zielonych Obligacji spółki z grupy Columbus jest na to najlepszym dowodem, a udział Grupy BOŚ w jego realizacji potwierdza nasze kompetencje. Jestem przekonany, że kolejne przedsiębiorstwa już wkrótce zdecydują się na pozyskiwanie środków finansowych za pomocą tego rodzaju instrumentu – powiedział Wojciech Hann, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Pierwsza transza emisji Zielonych Obligacji jest zwieńczeniem wspólnych, wielomiesięcznych prac nad programem. Planujemy kolejne emisje już w najbliższych tygodniach. W ubiegłym tygodniu dokonaliśmy dużych akwizycji projektów farmowych, o łącznej mocy 203 MW. Nadal aktywnie poszukujemy nowych projektów, na każdym etapie – od wczesnej fazy deweloperskiej, aż po uruchomione i działające już farmy – stwierdził Janusz Sterna, wiceprezes Zarządu Columbus Energy S.A., notowanej na GPW.
Emisja obligacji New Energy Investments Sp. z o.o. została przeprowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA) oraz w ramach obszarów finansowania określonych w dokumencie Green Bond Principles (GBP).

Ekologiczny charakter inwestycji potwierdził niezależny międzynarodowy audytor – CICERO Shades of Green AS z siedzibą w Oslo w ścisłej współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE), instytucją zależną Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ). CICERO specjalizuje się w ocenie projektów zaangażowanych środowiskowo.

Najbliższe lata przyniosą wzrosty efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznych. Odpowiednie instrumenty finansowe, dzięki którym mogą powstawać, odgrywają ważną rolę w zmniejszeniu emisyjności gospodarki. Dzisiejsza emisja zielonych obligacji spółki New Energy Investments do kolejny krok w dynamicznym rozwoju polskiego przemysłu PV – podsumował Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Środki pozyskane w ramach emisji przeznaczone będą na budowę w Polsce farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy ponad 30 MW. To pierwsza na krajowym rynku kapitałowym umowa na emisję Zielonych Obligacji w ramach finansowania odnawialnych źródeł energii.
Cele emisyjne idealnie wpisują się w założenia Zielonych Obligacji, mających finansować projekty przyczyniające się do ekologicznie zrównoważonego rozwoju, w tym projekty farm fotowoltaicznych.

Realizacja projektów będzie cyklicznie poddawana audytowi i oceniana pod względem realizacji i korzystnego wpływu na środowisko. Cieszę się, że materializuje się pierwsza na polskim rynku kapitałowym emisja Zielonych Obligacji, mająca na celu finansowanie inwestycji ekologicznych w energetyce. Biorąc aktywny udział w procesie emisji, mogliśmy wpisać się w wiodącą gałąź działalności naszego Banku. Wierzę, że ta wciąż mało powszechna w Polsce forma pozyskiwania środków będzie się rozwijać – mówi Radosław Olszewski, prezes Zarządu DM BOŚ S.A.

Zielone Obligacje cieszą się rosnącą popularnością w Europie i na świecie. Są dłużnym instrumentem finansowym, odróżniającym się od zwykłych obligacji celem finansowania. Środki pozyskane z ich emisji przeznaczane mają być na cele środowiskowe, tzn. minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne. Na świecie z tego rodzaju finansowania coraz śmielej korzysta zarówno sektor prywatny, jak i publiczny (rządy, samorządy, spółki komunalne).

Umożliwienie inwestorom pozyskiwania kapitału, przy jednoczesnej dbałości o zrównoważony rozwój poprzez realizację inwestycji ekologicznych i dbałość o wspólne środowisko, czyni Grupę Kapitałową BOŚ innowatorem rynku kapitałowego, który przeciera szlaki do rozwoju tej formy finansowania inwestycji proekologicznych.
Bank