BGK z wysoką oceną agencji Fitch

Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating kredytowy (IDR) Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na poziomie „A-” ze stabilną perspektywą. 

Agencja Fitch oceniła rating banku na A-. Długoterminowy rating kredytowy (IDR) i rating długu uprzywilejowanego BGK są równe ratingowi państwa polskiego.
– W porównaniu z innymi emitentami lub zobowiązaniami w Polsce, BGK ma najniższe ryzyko niewypłacalności. Krajowy rating długoterminowy BGK i krajowy długoterminowy rating długu BGK są najwyższymi dostępnymi w polskiej krajowej skali ratingowej Fitch – wyjaśnia Piotr Karnkowski, dyrektor zarządzający Pionem Rynków Finansowych i Kapitałowych w BGK.
Rating długu gwarantowanego przez Skarb Państwa jest zgodny z długoterminowym ratingiem kredytowym RP w walucie obcej na poziomie „A-”. Odzwierciedla to bezwarunkową i nieodwołalną gwarancję państwa, która obejmuje spłatę zarówno kwoty głównej, jak i narosłych odsetek do określonej, całkowitej kwoty, a także oczekiwanie Fitch, że rząd będzie w pełni i terminowo wywiązywać się z gwarancji udzielonej obligatariuszom. Gwarancja Skarbu Państwa traktowana jest na równi z innymi niezabezpieczonymi zobowiązaniami uprzywilejowanymi RP.
– Naszą misją jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, co w czasi pandemii koronawirusa ma wymiar szczególny. Jesteśmy między innymi zaangażowani w rządowe działania, mające na celu zwalczanie negatywnych skutków pandemii COVID-19. Zarządzamy Funduszem Przeciwdziałania COVID-19, dla którego pozyskaliśmy już ponad 85 mld zł. – dodaje Piotr Karnkowski.