BNP PARIBAS PRZEZNACZA 15 MLD EURO NA FINANSOWANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH I ZAOSTRZA PRZEPISY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WĘGLOWYM

Bank BNP Paribas postanawia:

  • ponad dwukrotnie zwiększyć finansowanie w sektorze energii odnawialnej

  • wzmocnić swoją politykę zarządzania ryzykiem węglowym

  • wspierać swoich klientów w przeprowadzaniu bezpiecznego przejścia na bardziej zrównoważone korzystanie z energii

Bank BNP Paribas idzie o krok dalej w finansowaniu przejścia na gospodarkę niskowęglową. Bank zwiększy ponad dwukrotnie środki finansowe przydzielane dla sektora energii odnawialnej, tj. z 6,9 mld EUR w 2014 r. do 15 mld EUR w 2020 r. Grupa zdecydowała również zaostrzyć swoje przepisy dotyczące zarządzania ryzykiem węglowym.

Obecnie szeroko rozumiane środowiska naukowe i polityczne zgadzają się co do tego, że chcąc ograniczyć globalne ocieplenie klimatu, tak aby jego wzrost w porównaniu z poziomem przedindustrialnym wynosił 2°C, należy do 2020 r. powstrzymać obecną tendencję emisji CO2. W tym kontekście, Bank BNP Paribas postanowił jeszcze bardziej zintensyfikować swoje wysiłki w tym obszarze.

Dziś BNP Paribas zobowiązuje się do wspierania rozwoju energii odnawialnych poprzez ponad dwukrotne zwiększenie finansowania dla tego sektora, tj. od 6,9 mld EUR w 2014 r. do 15 mld EUR w 2020 r., a także zobowiązuje się do równoczesnego kontynuowania promocji obligacji ekologicznych dla inwestorów instytucjonalnych. Jest to rynek, na którym BNP Paribas dąży do tego, aby do 2018 r. znaleźć się w pierwszej trójce graczy z całego świata, jeżeli chodzi o emisje obligacji denominowane w Euro.

Nasza decyzja, aby ponad dwukrotnie zwiększyć finansowanie dla sektora energii odnawialnych oraz wzmocnić procedury dotyczące zarządzania ryzykiem węglowym jest koniecznością zarówno ekologiczną, jak i gospodarczą – powiedział Jean-Laurent Bonnafé, prezes Zarządu Grupy BNP Paribas.

Obliczono, że jeżeli chcielibyśmy ograniczyć wzrost średnich temperatur na świecie o 2°C, to można byłoby spalić jedynie trzecią część obecnie istniejących zasobów paliw kopalnych. Zbiór źródeł energii elektrycznej, aktualnie finansowany przez Grupę BNP Paribas, w którym to zbiorze energia ze źródeł odnawialnych stanowi 23% (i jest to energia wodna, słoneczna-fotowoltaiczna i wiatrowa), a 23% przypada na energię pochodzącą z węgla, jest już w obecnej chwili bardziej zaawansowany w porównaniu z przeciętnie występującym na świecie zbiorem źródeł energii, w którym, według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), 21% stanowi energia ze źródeł odnawialnych a 40% z węgla – dodał Jean-Laurent Bonnafé.

BNP Paribas obecnie jeszcze bardziej zaostrza swoją politykę zarządzania ryzykiem węglowym. Bank postanowił, że nie będzie już finansował działalności związanej z wydobyciem węgla, zarówno w rozumieniu bezpośredniego finansowania projektów wydobywczych, jak i poprzez finansowanie spółek specjalizujących się w wydobyciu węgla, o ile nie wdrożą one strategii dywersyfikacji źródeł energii.

Ponadto, BNP Paribas podjął decyzję o tym, aby wspierać stopniowe przechodzenie na gospodarkę niskowęglową w Azji i w Afryce Subsaharyjskiej. Bank rozumie, że strategie klimatyczne poszczególnych państw mogą różnić się między sobą, biorąc pod uwagę aktualny stan ich rozwoju gospodarczego, zważywszy na fakt, że około 1,3 miliarda ludzi na świecie nadal nie ma dostępu do elektryczności.

Dlatego też, BNP Paribas wdraża zróżnicowaną strategię dotyczącą finansowania elektrowni węglowych.

  • W państwach o wysokim dochodzie: całkowity brak dalszego finansowania elektrowni węglowych;
  • W innych państwach BNP Paribas rozważy możliwość kredytowania tego typu projektów na podstawie następujących kryteriów;
  • Państwo gospodarz musi zobowiązać się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG), zgodnie z ustaleniami konferencji COP21;
  • Należy przeprowadzić odpowiedni proces konsultacji społecznych w lokalnych społecznościach, na które potencjalnie będzie miał wpływ rzeczony projekt. Należy też ustalić zapewnienie rekompensaty, tam gdzie jest to niezbędne, a także dostęp do mechanizmu rozpatrywania skarg.
  • Elektrownia musi zostać zaprojektowana tak, aby zmniejszała emisje GHG w największym możliwym stopniu.

Dodatkowo, Grupa będzie zapewniała finansowanie jedynie tym spółkom energetycznym, które będą posiadały formalną strategię różnicowania rodzajów energii w celu zmniejszenia udziału węgla w zbiorze źródeł energii elektrycznej, która to strategia musi być co najmniej tak samo ambitna, co strategia ich państwa gospodarza.

BNP Paribas zamierza również zawrzeć komponent klimatyczny w swojej metodyce przeprowadzania ratingu spółek i projektów finansowanych przez Bank. Oznacza to, że w miarę swojego rozwoju Grupa będzie stopniowo integrowała stosowanie wewnętrznej ceny węgla w swoich decyzjach finansowych, aby w ten sposób móc odzwierciedlić zmiany spowodowane przechodzeniem na zrównoważone źródła energii, a także uwzględnić powiązane ryzyka.

Z uwagi na fakt, że wydajność energetyczna będzie odgrywała zasadniczą rolę w całości wysiłków zmierzających do zmniejszenia emisji GHG, Bank BNP Paribas zamierza znacznie zwiększyć swoje inicjatywy w tej dziedzinie. Grupa jeszcze bardziej rozszerzy swoje oferty już dostępne dla klientów indywidualnych w celu wprowadzenia usprawnień zorientowanych na oszczędność energii w gospodarstwie domowym, zarówno poprzez planowanie kredytów i świadczenie odpowiednich usług, jak i poprzez współpracę z dostawcami sprzętu i wykonawcami instalacji. BNP Paribas zamierza również zwiększyć wsparcie dla firm, które znaczną część swojej działalności gospodarczej przeznaczają na opracowywanie energooszczędnych rozwiązań.

Jesteśmy zdeterminowani, aby najlepiej, jak to możliwe wypełniać naszą rolę jako banku odpowiedzialnego, wspierającego firmy i państwa, które zobowiązały się przejść na zrównoważone wykorzystywanie energii. Jest to zadanie priorytetowe, w realizacji którego pomocne będą innowacje technologiczne. Dlatego też, zobowiązaliśmy się również do zainwestowania 100 mln EUR do 2020 r. w nowe przedsięwzięcia mające na celu opracowywanie rozwiązań w dziedzinach takich jak magazynowanie energii i inteligentne sieci – powiedział Jean-Laurent Bonnafé.

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas