BOŚ Bank: 16,3 mln zł zysku netto w I kwartale 2018 r. i wzrost liczby udzielanych kredytów proekologicznych

Bank Ochrony Środowiska, bank z największymi kompetencjami na polskim rynku w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, wypracował 16,3 mln zł zysku netto w I kwartale 2018 r. Bank konsekwentnie rozwija działalność na rynku finansowania projektów proekologicznych, których saldo wynosi obecnie 4,5 mld zł, a ich udział w całym portfelu kredytowym wzrósł do 35,4%.


Wyniki Banku oraz Grupy BOŚ za pierwszy kwartał są zgodne z naszymi oczekiwaniami i przyjętymi założeniami Programu Postępowania Naprawczego. Realizowana restrukturyzacja bilansu zakłada przejściowe obniżenie sumy bilansowej, co jest konieczne do wygenerowania potencjału dla wymiany składników portfela aktywów na bardziej rentowne – mówi Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska. – Naszym celem jest długoterminowa poprawa wyników Banku i rozwój proekologicznej działalności, czego dowodem są przedstawione niedawno zamierzenia strategiczne oraz rosnący udział kredytów finansujących projekty związane ekologią – dodaje.

Wynik na działalności bankowej Grupy wyniósł w I kwartale 2018 r. 133,7 mln zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 27,1 mln zł podczas gdy przed rokiem był o 2,8 mln zł wyższy. Spadki zanotowane na tych poziomach wyników są związane z prowadzoną przez bank restrukturyzacją bilansu, która ma na celu zwiększenie potencjału portfela i doprowadzenie do uzyskania trwałej poprawy rentowności na podstawowej działalności Banku. Obniżenie wyniku z odsetek i marży odsetkowej na aktywach w I kwartale 2018 r. ma charakter przejściowy i wynika jedynie z przygotowania do dalszej optymalizacji bilansu poprzez redukcję finansowania za pomocą obligacji własnych i podporządkowanych oraz zastąpienie ich finansowaniem za pomocą emisji i depozytów od klientów niebankowych. Koszt odsetkowy obligacji jest znacząco wyższy od kosztu depozytów i emisji. W I kwartale 2018 r. zostało wykupionych 100 mln obligacji własnych, a w II kwartale wykupionych zostanie 600 mln obligacji własnych i podporządkowanych. W IV kwartale 2018 r. przypada data wykupu obligacji własnych na kwotę 200 mln zł.

Bank konsekwentnie redukuje koszty funkcjonowania. Ogólne koszty administracyjne Grupy BOŚ w pierwszym kwartale 2018 r. Grupy BOŚ wyniosły 100 mln zł i były o 10% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r.

Marża odsetkowa na aktywach ogółem w pierwszym kwartale wyniosła 1,8%. Na koniec 2017 r.  było to 1,9%. Okresowe obniżenie marży jest pochodną obniżenia wyniku odsetkowego Grupy BOŚ w pierwszym kwartale. Obniżenie wyniku z odsetek i marży odsetkowej na aktywach w I kwartale 2018 r. ma charakter przejściowy i wynika jedynie z przygotowania do dalszej optymalizacji bilansu poprzez redukcję finansowania za pomocą obligacji własnych i podporządkowanych oraz zastąpienie ich finansowaniem za pomocą depozytów od klientów niebankowych. W I kwartale 2018 r. zostało wykupionych 100 mln obligacji własnych, a w II kwartale wykupionych zostanie 600 mln obligacji własnych i podporządkowanych. Należy zwrócić uwagę, że marża odsetkowa Grupy w długim okresie uległa znacznej poprawie i wzrosła o 0,5 p.p. wobec 2015 r. oraz o 0,3 p.p. wobec marży zrealizowanej w 2016 r.

Zysk netto Grupy BOŚ w I kwartale 2018 r. wyniósł 16,3 mln zł. Przed rokiem bank wypracował 20 mln zł. Wynik I kwartału 2018 r. podobnie jak w 2017 r. został obciążony jednorazowo całą ustaloną przez BFG roczną składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Składka w 2018 r. wyniosła 14,4 mln złotych. Co istotne na wynik w okresie porównywalnym (I kwartał 2017 r.) wpływ miały zdarzenia jednorazowe: sprzedaż przez Spółkę zależną Banku posiadanych akcji spółki notowanej na GPW oraz korekta naliczonych odsetek w związku z przeterminowanym wykupem akcji serii G (łączny wpływ na wynik to blisko 13 mln zł). W przypadku eliminacji wpływu tych zdarzeń jednorazowych na wynik I kwartału 2017 r., zysk netto w analizowanym okresie byłby wyższy o 129,9% r/r.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,33% i był wyższy o 0,27 p.p. w porównaniu do końca 2017 r. utrzymując się tym samym powyżej zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. Współczynnik kapitału Tier 1 kształtował się na poziomie 12,35% i był wyższy o 0,61 p.p. niż na koniec 2017 r.

– W zakresie miar ryzyka Bank pozostaje na bezpiecznym, stabilnym poziomie. Współczynniki adekwatności kapitałowej uległy poprawie w stosunku do wartości z I kwartału 2017 r. dzięki realizowanej restrukturyzacji bilansu – mówi wiceprezes zarządu, pierwszy zastępca Prezesa Banku Ochrony Środowiska, Arkadiusz Garbarczyk.

Zmiany regulacyjne w 2016 r. wpłynęły na ograniczenie dochodowości finansowanych przez Bank podmiotów związanych z energetyką wiatrową, co w konsekwencji doprowadziło do utworzenia rezerw na poziomie około 100 mln zł.

W ocenie Banku projektowane kierunki zmian regulacyjnych w zakresie m. in. wysokości podatku od nieruchomości wpłyną pozytywnie na poprawę rentowności farm wiatrowych. Dodatkowo czynnikiem wzmacniającym kondycję finansową tych podmiotów jest obserwowany w tym roku wzrost ceny zielonych certyfikatów. Niezależnie od powyższych zdarzeń Bank zachowuje ostrożną politykę w zakresie redukowania poziomu rezerw do momentu, kiedy wystąpią twarde przesłanki przemawiające za takim działaniem i konserwatywnie podchodzi do wyceny projektów związanych z finansowaniem farm wiatrowych.

BOŚ Bank jest liderem na rynku finansowania projektów proekologicznych. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2018 r. wynosiło 4,53 mld zł, a udział kredytów na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój wzrósł r/r o 1,2 p.p. i wynosi obecnie 35,4% całego portfela kredytowego Grupy.

Widzimy potencjał wzrostu w zakresie realizowania proekologicznej misji Banku, jako podmiotu będącego dystrybutorem środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce. Realizacja strategii zakłada, że BOŚ stanie się bankiem pierwszego wyboru w zakresie finansowania przedsięwzięć służących poprawie ochrony środowiska i konsekwentnie do tego dążymymówi Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Przykładem materializacji zaangażowania Banku w inicjatywy proekologiczne jest między innymi ogłoszony niedawno przez Ministerstwo Ochrony Środowiska projekt utworzenia przez Bank Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe spółki Polskie Domy Drewniane, która przyczyni się do wzmocnienia rządowego programu Mieszkanie+. Oprócz tego projektu Bank wpisuje się w szereg inicjatyw związanych z realizacją Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, realizowanych wspólnie z  głównym akcjonariuszem – Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszami Wojewódzkimi.

Realizacja strategii

BOŚ konsekwentnie realizuje cele biznesowe ogłoszone w Ramowej Strategii na lata 2016-2020. W marcu 2018 r. Zarząd Grupy BOŚ przedstawił zaktualizowane założenia strategiczne do 2021 r., które są zgodne z misją Banku i mają na celu dalsze umocnienie pozycji rynkowej w sektorze finansowania przedsięwzięć ekologicznych. Cele biznesowe na 2021 r., zakładają wzrost ROE do poziomu przekraczającego 7,3% oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do ok. 44%. Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu w 2021 r. zysk netto powinien przekroczyć poziom 180 mln zł. Jednym z priorytetów Banku jest wzrost finansowania przedsięwzięć proekologicznych oraz aktywny udział we wspieraniu Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Obrany kierunek rozwoju wymaga restrukturyzacji modelu biznesowego Banku, zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i w zakresie formuły realizowanego biznesu. Podstawowym celem strategicznym Banku jest osiągnięcie rentowności. Biorąc pod uwagę, że BOŚ jest mniejszym bankiem niż konkurencja, to realizowana integracja pomiędzy segmentem detalicznym i korporacyjnym pozwoli elastyczniej zarządzać sprzedażą, zwiększa możliwości cross sellingu, a także generuje istotne synergie na poziomie operacyjnym i kosztowym – mówi wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska, prof. Konrad Raczkowski.

Sieć placówek Banku jest wystarczająca do realizowania działań związanych z misją na poziomie lokalnym z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Proces optymalizacji operacyjnej oddziałów jest realizowany w sposób ciągły – Grupa  poszukuje korzystniejszych lokalizacji, a także nawiązuje współpracę z podmiotami komercyjnymi realizującymi projekty w zakresie ochrony środowiska (ze szczególnym naciskiem na dystrybucję środków z programów rządowych).