BZ WBK: Polskie korporacje mają gotówkę i… duże wyzwanie jak nią zarządzać

Z danych rynkowych wynika, że wyniki finansowe i wartość wolnych środków, którymi dysponują polskie firmy, są rekordowe. Z drugiej strony historycznie niskie stopy procentowe negatywnie wpływają na oprocentowanie depozytów i firmy nie mają zbyt wielu możliwości, aby inwestować swoje nadwyżki efektywniej niż na lokatach. Bank Zachodni WBK zaadresował tę potrzebę: stworzył i promuje PRO-Inwest, pakiet produktów inwestycyjno-oszczędnościowych.

W kwietniu GUS podał, że wynik finansowy netto przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej osób w 2016 r. był aż o 21,3 proc. wyższy niż w 2015 r.[1] a zgodnie z danymi KNF poziom depozytów przedsiębiorstw na koniec 2016 r. osiągnął prawie 275 mld PLN i był to wynik rekordowy w najnowszej historii naszego kraju.[2] NBP już w III kw. 2016 r. podał, że wskaźnik informujący o odsetku firm płynnych osiągnął (po raz kolejny) historycznie wysoki poziom. Stopień płynności firm też jest niespotykany: wskaźnik płynności gotówkowej za 2016 r. wyniósł 38,8 proc., a wskaźnik płynności szybkiej 102 proc. Dobra sytuacja, którą pokazują dane rynkowe, wynika z jednej strony z doskonałych wyników finansowych utrzymujących się już od kilku lat a z drugiej strony zeszłoroczny spadek inwestycji, które w 2016 r. spadły o 13,2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego[3] i częściowo wynikały z zastoju w wydawaniu unijnych euro z perspektywy 2014-2020.

Wyzwanie niskich stóp do końca 2018 r.

Eksperci Banku Zachodniego WBK podkreślają, że choć korporacje mają świetną sytuację finansową, to kolejne pół roku będzie dla nich okresem wyzwań w zarządzaniu wolnymi środkami. Przyczyną jest niskie oprocentowanie lokat. Depozyty, nawet dla dużych firm, które na ogół negocjują swoje warunki, jest na całym rynku niskie. Wynika to przede wszystkim z historycznie niskich stóp procentowych. W połączeniu z rosnącą inflacją powodują one, że realne stopy zwrotu na lokatach są dziś ujemne. Co więcej, na podwyżki ze strony Rady Polityki Pieniężnej nie można raczej liczyć przed końcem 2018 r. – Nawet jeśli prognozy inflacji i PKB zostały podniesione i nawet jeśli kolejne dane inflacyjne będą zaskakiwać w górę, to w naszej ocenie RPP będzie cierpliwa w swoich decyzjach co do stóp – mówi Marcin Luziński, ekonomista Banku Zachodniego WBK.

To oznacza, że firmy jeszcze przez dłuższy czas nie mogą liczyć na zauważalny wzrost oprocentowania depozytów. – Widzimy, że korporacje chcą aktywnie zarządzać gotówką i szukają sposobów na ulokowanie wolnych środków, tak, aby pracowały efektywniej niż na zwykłych lokatach. Pakiet Rozwiązań Oszczędnościowo-Inwestycyjnych (PRO-Inwest), który proponujemy korporacjom, pozwala aktywnie, ale nadal stosunkowo bezpiecznie zarządzać nadwyżkami finansowymi – mówi Tomasz Górski, reprezentujący Zespół Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych w Departamencie Usług Skarbu Banku Zachodniego WBK.

Szansa na więcej

Bank Zachodni WBK pozwala korporacjom dywersyfikować posiadane nadwyżki finansowe pomiędzy różne instrumenty. Sam Pakiet PRO-Inwest obejmuje lokatę strukturyzowaną, dwuwalutową strategię inwestycyjną oraz subfundusze pieniężne i obligacji korporacyjnych oferowane przez TFI BZ WBK.

Lokata strukturyzowana jest rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które mają nadwyżki złotowe i mogą je zamrozić przynajmniej na miesiąc. Jako produkt inwestycyjny lokata daje możliwość osiągnięcia zysku (tzw. premii inwestycyjnej) potencjalnie przewyższającego odsetki ze standardowej lokaty terminowej a jako produkt oszczędnościowy gwarantuje zwrot kapitału na koniec okresu depozytowego. Rentowność inwestycji uzależniona jest od realizacji założonego przez klienta scenariusza zachowania się danego aktywa na rynkach finansowych (rynku walutowym, akcyjnym, surowcowym czy stopy procentowej). – Okres lokaty strukturyzowanej, wybór aktywa określającego rentowność lokaty oraz szczegółowe parametry scenariusza są ustalane indywidualnie zgodnie z wymaganiami firmy – mówi Tomasz Górski.

Strategią Inwestycyjną Dwuwalutową mogą być zainteresowane firmy, które chcą ulokować wolne środki, które w przyszłości zamierzają przewalutować, np. eksporterzy. Strategia polega na ulokowaniu środków na depozycie i ustaleniu kursu ewentualnego przewalutowania. Kurs ten jest zawsze korzystniejszy niż kurs z momentu zawarcia transakcji, dzięki czemu środki zarabiają więcej niż zarobiłyby na standardowej lokacie. – Jest to szczególnie istotnie, gdy przedsiębiorstwo posiada nadwyżki w euro, gdyż maksymalne oprocentowanie zwykłego depozytu w tej walucie obecnie wynosi 0% – mówi Tomasz Górski

Pakiet PRO-Inwest Banku Zachodniego WBK obejmuje również wybrane fundusze inwestycyjne i usługę zarządzania portfelem instrumentów finansowych oferowane przez BZ WBK TFI. Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy lokuje głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego z krótkim terminem do wykupu. Wśród lokat subfunduszu dominują dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu lub krótkim terminie do wykupu. Subfundusz pozwala osiągać stopy zwrotu zbliżone do oprocentowania lokat bankowych, jednak – w odróżnieniu od lokat bankowych – może także przynosić straty, szczególnie w bardzo krótkim okresie. Termin umorzenia inwestycji jest elastyczny. Z kolei Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych inwestuje w obligacje korporacyjne o umiarkowanym ryzyku kredytowym. Wybierane są obligacje podmiotów, dla których istnieje aktywny rynek wtórny – to umożliwia rynkową wycenę aktywów i zapewnia płynność. Co ważne, subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych ma niższe ryzyko stopy procentowej w stosunku do funduszy obligacji skarbowych. Naprawdę dużym biznesom, ze znacznymi nadwyżkami finansowymi BZ WBK TFI oferuje portfel instrumentów finansowych zarządzanych wg indywidualnie przygotowanej strategii.

Korporacje mogą oczywiście korzystać także z innych produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, w tym np. kupić Obligacje Skarbu Państwa, których rentowności dla długich okresach inwestycji przewyższają rentowności tradycyjnych lokat terminowych lub zdecydować się na inne subfundusze zarządzane przez BZ WBK TFI, w tym np. produkty z udziałem akcji.

Kredyt łatwiejszy niż kiedykolwiek

Otoczenie sprzyja inwestycjom, bo firmy mają nie tylko bardzo dobre wyniki finansowe, ale i zdolność kredytową. Jednocześnie to, co w przypadku produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych jest wyzwaniem, czyli niskie stopy procentowe, w przypadku produktów kredytowych jest świetną informacją. Nie było jeszcze tak dobrego czasu na finansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych. Kredyt jest tani, także ze względu na sporą konkurencję na rynku. Do tego firmy mają szansę na finansowanie inwestycji z funduszy unijnych, która w przyszłości może się już nie powtórzyć z racji „skręcania” finansowania unijnego w stronę instrumentów zwrotnych, o których coraz częściej głośno mówi Bruksela.

[1] https://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/dane_o_rynku/Dane_miesieczne.html

[2] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2016-roku,12,26.html

[3] Jak wyżej

 

Podziel się: