Coraz więcej kujawsko – pomorskich firm realizuje inwestycje

W porównaniu do badania z ubiegłego roku w województwie kujawsko-pomorskim zdecydowanie wzrósł odsetek inwestujących  mikro i małych firm– wynika z szóstego „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015” autorstwa Banku Pekao. Przełożyło się to na wzrost optymizmu kujawsko-pomorskich przedsiębiorców. Prowadzenie działalności gospodarczej w 2015 r. najlepiej ocenili przedsiębiorcy z podregionu bydgosko-toruńskiego. Najmniej zadowoleni są przedstawiciele podregionu włocławskiego, w którym przedsiębiorcy są mniej optymistyczni niż średnio w kraju.

Województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z nielicznych województw w Polsce, gdzie od początku prowadzenia badania, czyli od 6 lat nie nastąpił spadek ogólnego wskaźnika koniunktury. Większość województw odnotowała spadek w 2012 r., podczas gdy w kujawsko-pomorskim w tym okresie wskaźnik utrzymał się na niezmienionym poziomie. Natomiast już od trzech lat w województwie kujawsko-pomorskim widoczna jest systematyczna poprawa nastrojów przedsiębiorców. Ostatni wzrost uplasował ten region na czwartym miejscu w kraju. Wskaźnik koniunktury za 2015 rok osiągnął najwyższy historycznie poziom – 97,4 pkt , czyli był nieznacznie wyższy niż średni poziom w całym kraju. W Polsce wskaźnik ten przyjął wartość 96,4 pkt. Właściciele mikro i małych firm w województwie kujawsko-pomorskim są pozytywnie nastawieni wobec przyszłych 12 miesięcy. Mają nadzieję, że kondycja ich przedsiębiorstw poprawi się (wskaźnik wyniósł  100,8 pkt). W Polsce wskaźnik ten osiągnął 100,2 pkt, czyli przedsiębiorcy z kujawsko-pomorskiego są nieznacznie bardziej optymistyczni.

W porównaniu ze średnią krajową kujawsko-pomorscy mikro i mali przedsiębiorcy zdecydowanie lepiej ocenili sytuację swojej firmy oraz branży, w której działają. Wszystkie pozostałe obszary , które podlegały ocenie, np. przychody firmy, zatrudnienie, oczekiwanie na zapłatę są ocenione nieznacznie lepiej niż średnia w kraju.

Odsetek inwestujących w Kujawsko – Pomorskim znacząco wzrósł  w porównaniu do ubiegłego badania i był wyższy  od  średniej krajowej. W ostatnich 12 miesiącach, 48% przedsiębiorców z mikro i małych firm deklarowało prowadzenie projektów inwestycyjnych , jest to wynik wyższy o 2 p.p od średniej krajowej, która wyniosła 46%. W perspektywach na rok 2016 wydatki inwestycyjne ponoszone przez firmy w województwie mają spaść o 6 p.p., a w skali kraju o 7 p.p.

– Według poprzedniej edycji Raportu inwestycje były tym obszarem, który mocno wyróżniał województwo kujawsko-pomorskie. Przedsiębiorcy z tego regionu, wbrew trendowi panującemu w kraju planowali kontynuować inwestycje. Najnowszy raport pokazuje, że udało im się zrealizować te plany. Województwo, które według poprzedniego badania było poniżej średniej krajowej w obszarze inwestycji, w 2015 roku było o 2 p.p. powyżej średniej – powiedziała Anna Stasiak z Departamentu Klienta Biznesowego, Banku Pekao SA.

W Kujawsko-Pomorskiem eksportuje się zdecydowanie mniej niż średnio w kraju (16% vs. 12%). Eksport nieznacznie wzrósł w tym regionie rok do roku o 0,9%. Najbardziej otwarci na zagraniczną sprzedaż są mikro i małe firmy z podregionu bydgosko-toruńskiego i włocławskiego – 13%. Mniej nastawionych na działalność eksportową firm jest w podregionie grudziądzkim, tam 11% ankietowanych przedsiębiorców eksportowało swoje produkty w 2015 r.

Raport Banku Pekao bada także bariery rozwojowe  dla firm. Respondenci zostali poproszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). W województwie kujawsko-pomorskim, w przeciwieństwie do reszty Polski, średnia wartość barier spadła o 0,2 pkt i wyniosła 2,69 pkt. Średnia wartość barier w Polsce wynosi 2,75 i nie uległa zmianie w porównaniu do poprzedniego roku. W Kujawsko-Pomorskim powyżej średniej krajowej zostały ocenione koszty pracy, , obciążenia biurokratyczne,  niska rentowność działalności i kwalifikacje pracowników

– Z roku na rok w województwie kujawsko-pomorskim  średnia wartość barier rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorców zmniejsza się. W rankingu barier najniżej znalazły się m.in kwalifikacje pracowników  oraz dostęp  do finansowania zewnętrznego.Problemem, na który szczególnie skarżą się przedsiębiorcy z regionu są wysokie koszty pracy mówi Anna Stasiak z Departamentu Klienta Biznesowego Banku Pekao.

Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu są startupy czyli firmy, które działają na rynku krócej niż 3 lata. Startupy z dużo większym optymizmem oceniają otaczającą rzeczywistość. Ogólny Wskaźnik Koniunktury dla tej grupy firm wyniósł 104 punkty. Zmiany, które ułatwiłyby rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej startupom to mniejsze koszty pracy (ZUS, podatki; 50% wskazań), lepszy dostęp do finansowania (27%) oraz uproszczenie przepisów (11%).

Raport Banku Pekao powstał w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami ponad 6,9 tys. mikro
i małych firm, prowadzone we wrześniu 2015 r. Wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup subregionalnych, jak również według branż, wielkości firmy i okresu funkcjonowania na rynku. Respondenci odpowiedzieli na 70 pytań.

[1] Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”.

źródło: Bank Pekao SA