Dobry koniec roku w mBanku

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku w IV kwartale 2018 roku wyniósł 332,7 mln zł i był o 16,6 proc. wyższy w stosunku do wyniku III kwartału.

Dochody łącznie Grupy mBanku wzrosły o 4,2 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 1,26 mld zł. Dochody podstawowe lekko wzrosły i osiągnęły najwyższy poziom w historii. Wzrost wyniku z tytułu odsetek o 2,3 proc. zrekompensował spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji (-8,2 proc.). Natomiast marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2018 roku osiągnęła poziom 2,60 proc.

Wynik z tytułu prowizji obniżył się w związku ze spadkiem sprzedaży produktów partnerów zewnętrznych. Z kolei wynik na działalności handlowej zanotował znaczący przyrost (o 46,5 proc.) w porównaniu do III kwartału, związany głównie ze wzrostem wyniku z pozycji wymiany.

W IV kwartale 2018 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku zmniejszyły się o 1,7 proc. w stosunku do III kwartału i wyniosły 523 mln zł. Było to związane w szczególności ze spadkiem kosztów IT oraz kosztów administracji i obsługi nieruchomości. Koszty pracownicze pozostały stabilne, natomiast amortyzacja wzrosła o 4,2 proc. W efekcie wskaźnik kosztów do dochodów do wyniósł 41,5 proc. (43,9 proc. w poprzednim kwartale).

Zmiany w osiągniętych przez Grupę mBanku wynikach znalazły odzwierciedlenie we wskaźniku ROE netto, który wzrósł do 9,5 proc. w ostatnich trzech miesiącach 2018 roku (podczas gdy w poprzednim kwartale było to 8,2 proc.)

Suma bilansowa Grupy mBanku na koniec 2018 roku wyniosła 146 mld zł i była niższa o 0,6 proc. w porównaniu z końcem września 2018 roku.Największy udział w strukturze aktywów miały kredyty i pożyczki udzielone klientom (65,0 proc.). Ich wartość netto na koniec 2018 roku wyniosła 95 mld zł.Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym zwiększyła się kwartalnie do 44 mld zł, czyli o 5,3 proc. Natomiast wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym zwiększył się w relacji do końca III kwartału 2018 roku o 2,1 proc. i wyniósł 53 mld zł.

W IV kwartale 2018 roku zobowiązania wobec klientów, stanowiące dominujące źródło finansowania działalności Grupy mBanku, nieznacznie zmniejszyły się w stosunku do ubiegłego okresu.

Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku zwiększył się nieznacznie w IV kwartale 2018 roku głownie w związku ze wzrostem funduszy własnych. Wynika to z zaliczenia części zysku za III kwartał 2018 roku oraz obligacji podporządkowanych o wartości 750 mln zł do kapitału Tier II z równoczesnym  przedterminowym wykupem obligacji podporządkowanych na kwotę 500 mln zł. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec 2018 roku wyniósł 20,7 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 17,5 proc.