DOSTĘP DO E-BANKOWOŚCI – KOLEJNY REKORD

Female hands working on laptop on light background

Już ponad 27 mln osób w Polsce ma dostęp do usług bankowości internetowej – wynika z najnowszego raportu NetB@nk opublikowanego przez Związek Banków Polskich. O ponad 1,2 mln zł w ciągu roku wzrosła także liczba aktywnych klientów indywidualnych korzystających z tego typu rozwiązań. Od pół roku spada natomiast liczba kart płatniczych na rynku. Wynika to prawdopodobnie z rezygnacji przez klientów z posiadania kilku kart w swoim portfelu, nie chcąc tym samym ponosić kosztów ich wydania.

W ciągu roku liczba klientów indywidualnych posiadających umowy umożliwiające dostęp do usług bankowości internetowej zwiększyła się o prawie 4 mln (16,77 proc.), co oznacza wzrost o ponad 1 mln (4,44 proc.) w stosunku do I kw. 2015 r.

W ostatnich 12 miesiącach, o ponad 1,2 mln (10,07 proc.), zwiększyła się liczba aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej (czyli takich, którzy logują się przynajmniej raz w miesiącu) W minionym kwartale wzrost ten wyniósł ponad 330 tys. (2,58 proc.).

„Bankowość internetowa rozwija się nieprzerwanie od wielu lat, i co więcej – widać, że dynamika przyrostów utrzymuje się na wysokim poziomie. To bardzo pozytywny trend ponieważ e-bankowość jest bezpieczna i oszczędza czas naszych klientów. Jest to także doskonałe narzędzie zwiększające efektywność naszej gospodarki. Jak wynika z wrześniowej edycji badania Monitor Bankowy, które ZBP realizuje już od 17 lat, duża część bankowców upatruje w rozwoju innowacyjnych technologii i produktów duże szanse dla rozwoju sektora bankowego w przyszłości.” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Z raportu wynika, że na koniec II kwartału 2015 roku liczba małych i średnich przedsiębiorstw mających możliwość korzystania z usług e-bankowości wyniosła ponad 2,15 miliona. W porównaniu do I kw. 2015 roku stan ten oznacza jednak spadek o około 32 tys. (1,48%), natomiast w odniesieniu do II kw. 2014 roku zanotowano wzrost liczby użytkowników o ponad 140 tys. (7,12%).

W ostatnich trzech miesiącach zanotowano spadek liczby kart płatniczych w portfelach Polaków o 3,37 proc. (1,2 mln) i obecnie na rynku znajduje się ich 34,36 mln. sztuk. W efekcie w ujęciu rocznym ogólna liczba kart zmniejszyła się o ponad 800 tys. (2,32 proc.). Trend spadkowy dotyczy zarówno kart debetowych – 1,92 proc. w ujęciu rocznym i 3,63 proc. w ujęciu kwartalnym, jak i kredytowych – 4,02 proc. w ujęciu rocznym i 2,06 proc. w ujęciu kwartalnym. Jest to drugi z rzędu spadek w tym segmencie a jego skala zaskoczyła autorów raportu. Taka tendencja może mieć związek ze zmianami regulacyjnymi jakie w ostatnim czasie obciążały sektor kartowy, między innymi związanych z administracyjną obniżką stawek opłaty interchange. Klienci decydują się na rezygnację z posiadania kilku kart płatniczych w portfelu, nie chcą bowiem ponosić kosztów ich wydania.

Mimo tego, odnotowano ogólny wzrost liczby transakcji dokonywanych z użyciem kart o 115 mln (15,96 proc.) w ciągu roku oraz wzrost wartość transakcji o 18,97 mld zł. (17,15 proc.) w tym samym okresie.

Systematycznie zmienia się sposób w jaki korzystamy z kart płatniczych. Ilościowo coraz rzadziej wykorzystujemy je do płatności gotówkowych (np. wypłata gotówki w bankomacie). Już ponad 76% transakcji to transakcje bezgotówkowe. Mimo to transakcje gotówkowe stanowią ok. 64% wartości wszystkich transakcji. Długoterminowe trendy wskazują jednak na rosnące znaczenie obrotu bezgotówkowego.

Rośnie także udział kart zbliżeniowych – 81 proc. wszystkich kart ma tą funkcję. Stawia to Polskę w czołówce najbardziej rozwiniętych „zbliżeniowo” rynków na świecie.

Choć ogólna liczba kart płatniczych spada w analizowanym kwartale to kart z funkcjonalnością zbliżeniowej wciąż przybywa. Zgodnie z szacunkami w II kw. 2015 r. liczba kart zbliżeniowych zwiększyła się o około 6,54% (o 1,7 mln kart), co oznacza wzrost w stosunku do II kw. poprzedniego roku w wysokości 14,94% (3,6 mln kart ).

W II kwartale 2015 r., po sezonowej korekcie w poprzednim kwartale, ogólna liczba transakcji przetworzonych w systemie Elixir była wyższa o ponad 7 mln szt. (1,7%) a ich wartość wzrosła aż o 3,71%. W ujęciu rocznym natomiast nastąpiły wzrosty odpowiednio o 4,21% w odniesieniu do ilości transakcji i 6,66% w odniesieniu do ich wartości. W II kwartale wzrosła w konsekwencji także średnia dzienna wartość obrotów, która wyniosła 16,9 mld zł przy średniej dziennej liczbie rozliczonych komunikatów na poziomie 6,7 mln.

Podobnie jak w przypadku kart zbliżeniowych, gwałtownie rośnie również liczba urządzeń, za pomocą których można przeprowadzać transakcje zbliżeniowe. Autorzy raportu szacują, że w ciągu ostatniego kwartału liczba ta wzrosła o 34 tys. (10,97% ) zaś w ciągu roku o 123 tys. (55,66%). Udział terminali zbliżeniowych w ogólnej liczbie terminali wynosi około 81%.

Dynamiczny rozwój zarówno liczby kart jak i liczby terminali zbliżeniowych jasno wskazuje na rosnącą  popularność tej szybkiej i bezpiecznej metody płatności. Szczególnie wartym odnotowania jest szybki wzrost liczby punktów sprzedaży akceptujących płatności zbliżeniowe. Wskazuje to, że sprzedawcy dostrzegają zarówno realne korzyści tej metody akceptacji, jak również potrzebę wynikającą z popytu klientów na taki sposób płatności.

Związek Banków Polskich zachęca również do dbania o bezpieczeństwo swoich finansów. W przypadku utraty karty lub dokumentów tożsamości, należy jak najszybciej zgłosić ten fakt w banku lub pod numerem 828 828 828, gdzie nawet nie pamiętając numeru do swojego banku klient może w łatwy sposób zastrzec kartę płatniczą. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.zastrzegam.pl. Należy pamiętać również o regularnyej zmianie haseł dostępu do bankowości.

Pełna wersja raportu NetB@nk dostępna jest na www.zbp.pl

źródło: ZBP