Dwucyfrowy wzrost zysku pomimo wysokich obciążeń regulacyjnych

  • Grupa PKO Banku Polskiego w I kwartale 2019 roku wypracowała 862 mln zł zysku netto, o prawie 14 proc. więcej niż rok wcześniej.

  • Aktywa grupy w I kwartale 2019 r. wzrosły do blisko 326 mld zł i były o ponad 10 proc. większe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

  • Grupa kontynuuje poprawę rentowności – wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) po I kwartale wyniósł 10,1 proc. Wysoka efektywność kosztowa pozwoliła na obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu 44,1.

  • Dwa lata przed czasem bank zrealizował finansowe cele Strategii na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków” i planuje ich aktualizację.

  • PKO Bank Polski wypłaci akcjonariuszom 1,66 mld zł dywidendy z zysku za 2018 r.

Pierwszy kwartał 2019 roku, pomimo wysokich obciążeń regulacyjnych, zakończył się bardzo dobrymi wynikami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Zysk netto wyniósł 862 mln zł i był o prawie 14 proc. wyższy niż rok wcześniej. Przyczynił się do tego wzrost skali biznesu oraz poprawa wyniku na działalności biznesowej.

Wartość aktywów na koniec kwartału wyniosła 325,8 mld zł i była o ponad 10 proc. wyższa niż przed rokiem. Grupa kontynuowała również poprawę rentowności mierzonej zwrotem z kapitału. Po pierwszym kwartale wyniosła ona 10,1 proc. Bank dwa lata przed czasem zrealizował finansowe cele Strategii na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”. Pomimo tego wciąż poprawia wskaźniki efektywnościowe. Planuje też aktualizację finansowych celów strategicznych.

– PKO Bank Polski nie zwalnia tempa i pomimo wysokich obciążeń regulacyjnych poprawia wyniki. Kwartalny zysk netto grupy wyniósł 862 mln zł i był o blisko 14 proc. wyższy niż przed rokiem. Bank dalej dynamicznie zwiększa skalę biznesu i poprawia zyskowność. Jednocześnie kontynuuje transformację cyfrową. Operator Chmury Krajowej rozpoczął działalność operacyjną, aplikacja IKO, uznana po raz kolejny za najlepszą na świecie, wzbogacana jest o nowe funkcje, a klientom MŚP udostępniane są kolejne usługi dodane, wykraczające poza tradycyjną bankowość – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Wzrost zysku pomimo obciążeń regulacyjnych
Zysk netto grupy banku w pierwszym kwartale 2019 r. wyniósł 862 mln zł i był o blisko 14 proc. wyższy niż przed rokiem. To ponownie zdecydowanie najlepszy wynik w całym polskim sektorze bankowym. Pomimo silnego wzrostu kosztów regulacyjnych, które obciążają wyniki za pierwsze trzy miesiące roku, grupa utrzymała wysoką dynamikę zysku. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, przyczynił się do tego bardzo dobry wynik na działalności biznesowej. Wyniósł on 3,5 mld zł i rósł głównie dzięki dalszej poprawie wyniku odsetkowego (wzrost o 11 proc. r/r do poziomu 2,5 mld zł).

Dynamiczny wzrost skali biznesu
PKO Bank Polski dalej rośnie w szybkim tempie. Po raz kolejny pobił swój rekord pod względem wielkości aktywów, których wartość to już 326 mld zł. Do ponad 241 mld zł wzrosło finansowanie dla klientów grupy, a kwota oszczędności klientów zarządzanych przez grupę wyniosła blisko 289 mld zł. PKO Bank Polski pozostaje niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego z najwyższymi udziałami zarówno w rynku kredytów, jak i oszczędności.

Dywidenda dzięki szczytowej formie banku
Rekordowe zyski przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej przełożyły się na wzrost rentowności mierzonej zwrotem z kapitału, która wynosi już ponad 10 proc. Wysoka efektywność kosztowa pozwoliła na obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu 44,1. Jednocześnie, dzięki ostrożnemu zarządzaniu ryzykiem i korzystnemu otoczeniu gospodarczemu bank znacząco obniżył koszt ryzyka. Szczytowa kondycja spółki pozwoliła akcjonariuszom na podjęcie decyzji o wypłacie w formie dywidendy 1,66 mld zł z zysku za 2018 r.

Największy bank korporacyjny i inwestycyjny w Polsce
PKO Bank Polski w drugie stulecie działalności wkroczył nie tylko jako bezdyskusyjny lider sektora bankowego i najcenniejsza spółka na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ale także jako największy bank korporacyjny i inwestycyjny w kraju. Wartość finansowania podmiotów gospodarczych przekroczyła 100 miliardów złotych. Przewaga nad zajmującym drugą pozycję w tym zestawieniu bankiem, to ponad 20 miliardów złotych. Bank obsługuje ponad 15 tysięcy klientów korporacyjnych i prawie pół miliona mniejszych firm.

Siłą oferty segmentu bankowości korporacyjnej jest możliwość tworzenia kompleksowych rozwiązań, bazujących na różnorodnych produktach banku i spółek zależnych grupy (faktoringu, leasingu), odpowiadających na odmienne potrzeby firm. Ofertę dla firm uzupełniają usługi Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, który w tym roku otrzymał najważniejszą nagrodę GPW – Brokera Roku 2018.

200 milionów transakcji w IKO
PKO Bank Polski niezmiennie utrzymuje pozycję lidera bankowości mobilnej w Polsce, z 25 proc. udziałem w rynku. Obecnie klienci banku mają łącznie 3,5 mln aktywnych aplikacji, a licznik transakcji wykonanych w IKO przez klientów banku przekroczył już 200 milionów. W dwóch największych sklepach z aplikacjami klienci wystawili IKO ponad 350 tysięcy ocen, których średnia wynosi 4,8 na 5 możliwych gwiazdek. Wysoka popularność i najwyższe oceny wystawione przez użytkowników dały IKO kolejne zwycięstwo w rankingu brytyjskiego Retail Banker International, który potwierdził że aplikacja banku jest najlepsza na świecie. IKO ponownie wyprzedziło aplikacje największych światowych banków takich jak JP Morgan Chase, Barclays czy Bank of America.

W ostatnim czasie aplikacja została wzbogacona o nowe funkcje: mobilną autoryzację, kartę kredytową jako źródło pieniądza dla transakcji BLIKIEM oraz wygodne zlecenie stałe na cele charytatywne. Bank prowadzi prace nad projektem „Talk to IKO”, który umożliwi sterowanie aplikacją, a w przyszłości także innymi usługami dodanymi, za pomocą głosu.

Operator Chmury Krajowej rozpoczął działalność operacyjną
Operator Chmury Krajowej, spółka założona pod koniec ubiegłego roku przez PKO Banku Polski i Polski Funduszu Rozwoju rozpoczął działalność operacyjną w oparciu o własną infrastrukturę. PKO Bank Polski został pierwszym klientem spółki. Na obecnym etapie, bank wykorzystuje usługi Chmury Krajowej w zakresie outsourcingu środowiska testowego w oparciu o model IaaS (Infrastructure as a Service, infrastruktura serwerowa jako usługa). Wykorzystanie usług chmurowych pozwoli bankowi przyspieszyć realizację procesów testowania i wdrażania innowacji oraz obniży ich koszty. Operator Chmury Krajowej pracuje nad uruchomieniem kolejnych usług: SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service), usług transformacji oraz wirtualnego stanowiska pracy.

Usługi dodane dla firm i przedsiębiorstw
PKO Bank Polski wdrożył pilotażowo kolejne rozwiązanie dla firm i przedsiębiorstw, które ułatwia im prowadzenie biznesu: e-Prawnik. Narzędzie opracowane zostało przez startup TuPrawnik i pozwala firmom na szybką, kompleksową oraz całkowicie zdalną konsultację prawną u jednego z wielu specjalistów. Dokonane wdrożenie zostało nagrodzone przez kapitułę konkursu StartUp Award. E‑Prawnik to kolejne po wcześniej udostępnionej e-Księgowości, asystencie firmowym i e-Sklepie rozwiązanie, które będzie tworzyło kompleksowy ekosystem usług dodatkowych dla MSP.

Rozwój usług dodatkowych dla firm i przedsiębiorstw to jeden z elementów cyfryzacji PKO Banku Polskiego. Proces wspierany jest przez autorską platformę „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”, za pośrednictwem której bank poszukuje ciekawych rozwiązań technologicznych opracowanych przez start-upy, a następnie pomaga w ich dostosowaniu do potrzeb dużej instytucji i wdrożeniu w banku.

Odpowiedzialne podejście do środowiska
W marcu 2019 roku PKO Bank Polski przyjął politykę kredytową wobec sektora energii wysokoemisyjnej. W jej ramach bank zakłada stopniową zmianę struktury portfela kredytowego poprzez sukcesywne ograniczanie zaangażowania w transakcje dotyczące energii wysokoemisyjnej. Przyjęty dokument jest zgodny z „Porozumieniem Paryskim” i zakłada, że bank będzie sprzyjał wytycznym wynikającym z zapisów Porozumienia.

PKO Bank Polski prowadzi także inne działania, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego. W tym roku bank organizował emisje zielonych obligacji dla Skarbu Państwa, w ramach których Skarb Państwa uplasował obligacje o wartości 2 mld euro. Wspólnie z PKO Bankiem Hipotecznym przystąpił do projektu, który ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania. Bank planuje także wzmocnienie ratingu ESG, który ocenia podejmowane działania w zakresie środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego.

PKO Bank Polski, uwzględniając potrzeby i oczekiwania klientów, wprowadził także nowy produkt -Ekopożyczkę PKO na zakup urządzeń fotowoltaicznych. Oferta obejmuje finansowanie, do 50 tys. zł, zarówno kosztów zakupu paneli słonecznych, jak również ich montażu. Bank ma w swojej ofercie także kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.