Grupa Gothaer wzmacnia swoje podstawy oraz rozwija segment ubezpieczeń korporacyjnych

 •  
  • Prognozowany skonsolidowany zysk za 2015 rok wzrośnie o 19,1% do 140 mln euro

  • Kapitał własny grupy wzrośnie o 1,1 % do 1 800 milionów euro

  • Gothaer po raz trzeci zdobył nagrodę Corporate Health Award

  • Agencje ratingowe potwierdzają dobre wyniki finansowe Grupy

  Na wymagającym rynku Grupa Gothaer osiąga bardzo dobre wyniki. Skonsolidowany zysk za 2015 rok wzrośnie prawdopodobnie o 19,1% do 140 mln euro. Część nadwyżki zostanie przeznaczona na wzmocnienie kapitałów własnych grupy, których wartość zgodnie z opublikowanymi prognozami wyniesie ok. 1 800 mln euro (wzrost o 1,1%). Zysk z inwestycji kapitałowych wzrósł o 8,5% do 1 200 mln euro. W chwili publikacji prognozowanych wyników składka przypisana brutto za 2015 r. wyniosła 4,51 mld euro i pozostała na poziomie z poprzedniego roku. W segmencie ubezpieczeń majątkowych przewiduje się wzrost o 2,9%, natomiast w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych o 4,4%. W segmencie ubezpieczeń na życie odnotowano spadek o 6,9% co jest wynikiem trudnej sytuacji rynkowej.

  Agencje ratingowe potwierdzają dobre wyniki

  Międzynarodowa agencja ratingowa Standard & Poor’s „S&P” 4 grudnia 2015 r. potwierdziła rating kluczowych spółek Grupy Gothaer: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Lebensversicherung AG oraz Gothaer Krankenversicherung AG. Spółki po raz kolejny otrzymały ocenę ‘A-‘ z perspektywą stabilną. Już we wrześniu agencja Fitch Ratings ponownie potwierdziła rating Gothaer Allgemeine Versicherung AG i Gothaer Lebensversicherung AG.

  To pozytywny sygnał dla Grupy Gothaer, zwłaszcza w kontekście trudnej sytuacji na rynku. Ocena agencji ratingowych jest potwierdzeniem właściwej kapitalizacji, odzwierciedleniem mocnej pozycji rynkowej i szerokiej dywersyfikacji – mówi dr Karsten Eichmann, Prezes Grupy Gothaer.

  Prezentacja wyników:

  Inwestycje: Rozwój inwestycji w projektach infrastrukturalnych oraz nieruchomościach.

  Grupa Gothaer, mimo trudnej sytuacji na rynku kapitałowym, odnotowuje bardzo stabilne wyniki w obszarze inwestycji. Prognozowany według MSSF zwrot z inwestycji netto Grupy wyniesie 4,3% za rok finansowy 2015.

  Najważniejsze zmiany wprowadzone w 2015 roku w strategii inwestycyjnej obejmują zwiększenie udziałów w Gothaer Allgemeine do 5% oraz poszerzenie portfela inwestycyjnego o kategorie aktywów takich jak nieruchomości oraz energia odnawialna – podsumowuje Harald Epple, Dyrektor Finansowy odpowiedzialny za inwestycje w Grupie Gothaer. – Na niemieckim rynku ubezpieczeniowym jesteśmy liderem pod względem inwestycji w energię odnawialną na miarę naszych możliwości inwestycyjnych – mówi Epple. Grupa Gothaer inwestuje obecnie 674 mln euro w energię odnawialną. – Do końca 2016 r. planujemy zainwestować 1 mld euro w energię odnawialną, co będzie stanowić ok. 4% naszych inwestycji kapitałowych ogółem. Dodatkowo rozważamy rozwój kategorii aktywów w 2016 roku o obszar opieki zdrowotnej. Wstępne plany zakładają 12 domów opieki oraz środki inwestycyjne w kwocie ok. 140 mln euro.

  Gothaer Allgemeine: Ubezpieczenia majątkowe zyskują udział w rynku

  Szacuje się, że w 2015 roku składka przypisana brutto Gothaer Allgemeine Versicherung AG wyniesie około 1 697 mln euro, co stanowi wzrost o 4,9% w stosunku do 2014 r. Spółka specjalizująca się w ubezpieczeniach majątkowych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków od lat poszerza bazę klientów indywidualnych i biznesowych.

  Nasi klienci mogą liczyć na kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe. W 2015 roku z powodzeniem skupiliśmy się na segmencie komercyjnym oraz poszerzyliśmy ofertę o rozwiązania szyte na miarę dla grupy docelowej – mówi Thomas Leicht, Prezes Gothaer Allgemeine AG. Mocną pozycję zajmuje także segment ubezpieczeń komunikacyjnych, gdzie Spółka odnotowuje wzrost szybszy niż konkurencja, od wielu lat utrzymując wskaźnik szkodowo-kosztowy poniżej średniej rynkowej.

  W 2016 roku będziemy usprawniać wybrane obszary działalności, między innymi wdrażać nowe procesy, sposób zarządzania procesami oraz system sprzedażowy. Dążymy do stworzenia jeszcze sprawniej działającej organizacji w obszarach sprzedaży i działalności operacyjnej – podsumowuje Leicht. Plany zakładają także zmiany produktowe, np. nowe warunki ochrony ubezpieczeniowej dla klientów indywidualnych, wprowadzenie polisy od wszystkich ryzyk w ubezpieczeniach ruchomości domowych oraz ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych dla klientów biznesowych.

  Energia odnawialna – umocnienie pozycji Gothaer

  Gothaer Allgemeine umocnił się w 2015 r. na pozycji lidera ubezpieczeń farm wiatrowych – rok zamknie się 4-procentowym wzrostem przypisu w segmencie energii odnawialnej, do poziomu 62,5 mln euro. Energia wiatrowa stanowi około 68% tej wartości. Na świecie Gothaer ubezpiecza ponad 15 000 farm wiatrowych, z których większość (14 000, w ub.r. ok. 12 000) znajduje się w Europie.

  Gothaer Leben: Zmiany rozpoczęte

  Szacuje się, że składka przypisana brutto Gothaer Lebensversicherung AG w 2015 roku spadnie o 7% do 1 287 mln euro z powodu niezwykle trudnego otoczenia rynkowego. W obszarze rozwoju produktów oraz sprzedaży spółka skupiła się na obiecujących i strategicznych obszarach biznesowych: programach emerytalnych dla firm, inwestycyjnych polisach emerytalnych i rozwiązaniach biometrycznych. – Udział strategicznych obszarów biznesowych w nowym biznesie rośnie regularnie i w 2015 roku przekroczy 85%. Największy wzrost odnotowujemy w biznesie biometrycznym. W 2016 r. będziemy koncentrować się w obszarze biometryki, zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm – podsumowuje Michael Kurtenbach, Prezes Gothaer Lebensversicherung AG. – Dodam, że dostrzegamy ogromny potencjał programów emerytalnych oraz grupowych ubezpieczeniach na wypadek utraty zdolności do pracy. Udało nam się pozyskać kilku nowych, dużych klientów, między innymi Metro Group. Grupa ta będzie oferować swoim pracownikom (113 000 osób) ubezpieczenie Gothaer na wypadek utraty zdolności do pracy – tłumaczy Kurtenbach.

  Gothaer Kranken: Silny wzrost w ubezpieczeniach dodatkowych

  Szacuje się, że składka przypisana brutto Gothaer Krankenversicherung AG w 2015 roku wyniesie 916 mln euro, co będzie stanowić wzrost o 4,0% rdr. Liczba osób z ubezpieczeniem dodatkowym stale wzrasta i wszystko wskazuje na to, że pod koniec 2015 roku będzie je miało 434 000 klientów Spółki, co będzie stanowić wzrost o 2,6% rdr.

  W 2016 r. będziemy kontynuować rozwój oferty ubezpieczeń dodatkowych oraz wzmacniać pozycję dostawcy ubezpieczenia zdrowotnego dla firm. Planujemy także rozszerzenie zakresu taryfikacji. Jednocześnie cały czas kładziemy duży nacisk na wysoką jakość obsługi klientów oraz procesów. Wdrażana strategia cyfryzacji ma tu kluczowe znaczenie – mówi Michael Kurtenbach.

  Klienci Gothaer Krankenversicherung AG mogą już składać dokumenty poprzez aplikację na smartfony. Przekierowanie następuje albo po zeskanowaniu kodu QR wydrukowanego na fakturze albo przez funkcję zdjęć. Nowa, darmowa i cyfrowa obsługa klientów umożliwia przekazywanie dokumentacji w czasie rzeczywistym i przynosi oszczędność kosztów wysyłki.

  Gothaer po raz trzeci otrzymuje nagrodę Corporate Health Award

  Jury Corporate Health Award co roku nagradza firmy za osiągnięcia w zakresie zarządzania ochroną zdrowia (BGM). 19 listopada 2015 roku program ochrony zdrowia Gothaer Versicherungen zdobył już po raz trzeci nagrodę Corporate Health Award w kategorii finanse/ubezpieczenia. Program Gothaer znalazł się wśród najlepszych w Niemczech. BGM Gothaer to integralna część procesów korporacyjnych, zarówno pod względem strukturalnym i strategicznym, promująca zrównoważoną kulturę biznesową. Pracownicy Gothaer mogą korzystać z szerokiej gamy usług medycznych, które zostały precyzyjnie dopasowane do ich potrzeb, co przekłada się na poprawę ich wydajności i motywacji. Ten efektywny pomysł jest oferowany innym przedsiębiorstwom oraz za pośrednictwem MediExpert, spółki zależnej Gothaer. Wśród klientów zewnętrznych MediExpert znajdują się Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, przedsiębiorstwo energetyczne NEW AG, a także Hans Turck GmbH Co. KG.

  Perspektywa na 2016 r. – Nacisk na cyfryzację

  Główny projekt Grupy Gothaer – cyfryzacja – idzie zgodnie z planem. Struktury i procesy są projektowane z uwzględnieniem zmieniających się oczekiwań klienta oraz postępującą cyfryzacją. Projekt wielokanałowej sprzedaży i fuzja Asstel z Gothaer są w trakcie realizacji, a ich finał jest przewidywany na koniec 2016 roku.

  Gothaer Krankenversicherung wychodzi naprzeciw życzeniom wielu klientów w zakresie zarządzania procesami obsługi online, a także bada możliwości użycia innowacyjnych rozwiązań opartych o eHealth. – Chodzi o to, aby zadbać o komfort leczenia i  dobre samopoczucie naszych klientów – mówi Eichmann. – Co więcej, podążamy za trendem grupowych e-zakupów i na początek oferujemy specjalne warunki w kanale online oraz uproszczone badania w obszarze dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Koncentrujemy się także na rozwoju nowych produktów oraz dotarciu do nowych grup klientów, takich jak studenci, związki i kluby –  tak dr Karsten Eichmann prezentuje zarys projektów realizowanych w obszarze cyfryzacji.

  Gothaer TU S.A. – zrównoważony wzrost

  Gothaer TU S.A. realizuje strategię zrównoważonego wzrostu rozwijając zróżnicowane linie biznesowe. W realizacji tego planu szczególny nacisk jest kładziony na ubezpieczenia majątkowe dla klientów indywidualnych oraz ubezpieczenia skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw. Takie działania przynoszą wymierne efekty, czego przykładem może być 3,2 % prognozowanego wzrostu segmentu ubezpieczeń pozakomunikacyjnych rok do roku. Wpływ na ten wyniki miał także między innymi wzrost udziału w portfelu ubezpieczeń majątkowych (Property & Engineering), Transporotowych oraz OC ogólne (GTPL). Skupienie na rozwoju tego segmentu działalności Gothaer skutkuje planowanym spadkiem udziału ubezpieczeń komunikacyjnych. Zgodnie z opublikowanymi prognozami powinien on wynieść 63,2%. Szczególnie istotny z punktu widzenia rozwoju firmy jest spadek udziału ubezpieczeń OC komunikacyjnego do poziomu 38,4%.

  Jednym z obszarów rozwoju Gothaer w Polsce są także ubezpieczenia energii odnawialnych. Jak pokazują dane GUS[1] udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w Polsce w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł w 2013 r. 11,3% wobec 11,0% rok wcześniej. Eksperci Gothaer podkreślają, że to wynik powyżej minimalnego celu – 9,54%, wyznaczanego przez Komisję Europejską.

  Nasza strategia rozwoju zakłada równoważenie portfela Gothaer w Polsce. Oznacza to, że rozwój ubezpieczeń pozakomunikacyjnych jest istotnym elementem podejmowanych przez nas działań. Na uwagę zasługuje fakt, że od 2011 roku, czyli od momentu wejścia marki Gothaer na polski rynek, spadek udziału w portfelu Spółki OC komunikacyjnego wyniósł 11,1 pp (zmiana z 49,5% w 2011 r. na 38,4% w 2015 r.).  Dodatkowo w 2015 roku wprowadziliśmy szereg zmian, które mają na celu podnoszenie satysfakcji Klientów Gothaer. Z punktu widzenia zarządzania procesami biznesowymi w naszej Spółce i skrócenia czasu obsługi poszczególnych zgłoszeń przełomem było wprowadzenie GoApp,  czyli aplikacji BPM (Business Process Management). Dbamy także o rozszerzanie oferty dodatkowych usług, które towarzyszą naszym ubezpieczeniom, takich jak Bezpośrednia Likwidacja Szkody czy sieć warsztatów partnerskich GoWarsztat, które stanowią znaczące ułatwienie dla naszych Klientów – mówi Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes zarządu Gothaer TU S.A.

  Działania Gothaer zmierzające do budowania oferty przyjaznej dla Klientów zostały docenione już na początku 2015 roku poprzez przyznanie wyróżnienia Gwiazda Obsługi Jakości 2015. Nagrodę tę otrzymują instytucje, które w opinii polskich konsumentów wykazują najwyższą dbałość o obsługę klienta oraz zyskały ich pozytywną rekomendację na kolejny rok.

  W listopadzie 2015 roku także otrzymaliśmy nominację do wyróżnienia Gwiazda Jakości Obsługi 2016 – mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku będziemy mogli pochwalić się po raz kolejny tą nagrodą. Będzie to stanowiło potwierdzenie skuteczności naszych działań zmierzających do podniesienia poziomu proponowanych przez Gothaer usług, a także dbania, o jak najwyższy poziom obsługi zarówno sprzedażowej, jak i posprzedażowej – podsumowuje Anna Włodarczyk-Moczkowska.

  [1] Raport „Energia 2015”, GUS, czerwiec 2015

         źródło: Gothaer