Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska w I poł. 2020 r. – troska o bezpieczeństwo klientów i pracowników, wsparcie gospodarki w trudnym okresie pandemii oraz przyspieszenie transformacji cyfrowej

W II kw. 2020 r. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska zanotowała 219 mln zł zysku netto (+0,9% r/r) mimo bezprecedensowego zamrożenia gospodarki. Wpływ pandemii na działalność biznesową był szczególnie widoczny w kwietniu i maju, natomiast czerwiec przyniósł już odbicie sprzedaży i pierwsze optymistyczne sygnały zwiększonej aktywności klientów. W nowym otoczeniu rynkowym Bank stawia na dalszy rozwój innowacyjnych technologii, aby zapewniać klientom bezpieczne i funkcjonalne rozwiązania.      

Drugi kwartał tego roku był wyjątkowy, działaliśmy w warunkach zamrożenia aktywności społeczno-ekonomicznej, a naszym najważniejszym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom, oraz wspieranie gospodarki. Dostosowaliśmy priorytety do zmienionych warunków rynkowych utrzymując aktywność biznesową we wszystkich segmentach działalności. Jednocześnie sprawnie wdrażaliśmy kolejne innowacyjne rozwiązania poprawiające jakość obsługi, zwłaszcza uwzględniając rosnącą potrzebę zdalnego dostępu do usług bankowych – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska. Mimo wyzwań utrzymaliśmy poziom dochodów podstawowych, które nadal pozostają pod presją wynikającą z trzykrotnego cięcia stóp procentowych oraz niepewności co do rozwoju sytuacji makroekonomicznej. Konsekwentnie realizujemy założone synergie kosztowe. Podejmujemy kolejne inicjatywy optymalizacji i automatyzacji procesów wewnętrznych, co częściowo powinno zneutralizować efekty niższych przychodów. Czerwiec przyniósł optymistyczne sygnały, widzimy znaczące odbicie w sprzedaży oraz ożywienie aktywności klientów, uważnie obserwujemy czy taki trend utrzyma się w kolejnych miesiącach – dodaje Przemek Gdański. 

Główne informacje biznesowe – II kw. 2020 r.:

 • Wartość portfela kredytów klientów indywidualnych: wzrost o 13,1% r/r (+2,1% k/k)
 • Wartość portfela kredytów klientów instytucjonalnych: spadek o 0,2% r/r (-2,4 k/k)
 • Sprzedaż kredytów hipotecznych: 1,5 mld zł, wzrost o 53% r/r (+5% k/k)
 • Na koniec czerwca 2020 r. liczba użytkowników korzystających z kanałów zdalnych wyniosła 1,2 mln, zaplikacji mobilnej GOmobile korzystało 536 tys. (+141% r/r, +9% k/k)

Kluczowe informacje finansowe – II kw. 2020 r.:

 • Suma bilansowa: 118,7 mld zł, +11,4% r/r (+5,9% k/k)
 • Kredyty klientów brutto: 79,9 mld zł, +4,8% r/r (-0,7 % k/k)
 • Depozyty klientów: 93,7 mld zł, +13,4% r/r (+7,8% k/k)
 • Wynik z działalności bankowej: 1 174,4 mln zł, -0.2% r/r (-2,0% k/k)
  • Wynik odsetkowy: 763,3; -4,0% r/r (-5,8% k/k)
  • Wynik prowizyjny: 200,3; -0,4% r/r (-3,1% k/k)
  • Wynik na działalności handlowej: 189,6; +20,0% r/r (+1,3% k/k)
 • Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją: 570,8 mln zł-19,7% r/r (-22,8% k/k)
 • Koszty ryzyka 103 pb w odniesieniu do średniej wartości portfela kredytów, wraz z dodatkową rezerwą wynikającą z zastosowania zaktualizowanych prognoz makroekonomicznych uwzględniających sytuację związaną z pandemią COVID-19: (negatywny wpływ +41 pb).
 • Rentowność: ROE 5,9% (-1,2 pp r/r), C/I 55,2% (-7,4 pp r/r)
 • Stabilna pozycja płynnościowa – wskaźnik L/D: 81,1% (-7,2 pp r/r)
 • Bezpieczna pozycja kapitałowa – współczynnik kapitału Tier 1: 12,90%

W II kw. zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska przekroczył 219 mln zł (wobec 217 mln zł rok wcześniej). Pozytywny wpływ na wynik miały zdarzenia jednorazowe o wartości 45 mln zł, na które złożyła się wycena akcji i udziałów w spółkach infrastrukturalnych BIK oraz KIR. Bez ich uwzględnienia zysk netto wyniósłby 179 mln zł. Zysk powiększył także wynik na działalności inwestycyjnej, w wysokości ponad 41 mln zł (korzystna sprzedaż papierów wartościowych z portfela inwestycyjnego). Na koniec półrocza łączny zysk netto Grupy wyniósł 334,1 mln zł (-11,8% r/r).

Wynik z działalności bankowej Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska w II kw. tego roku osiągnął poziom 1 174 mln zł (wobec 1 177 mln zł rok wcześniej), a na koniec półrocza 2020 r. przekroczył 2 372 mln zł (wobec 2 322 mln zł w tym samym okresie). Utrzymanie dochodów podstawowych pomimo negatywnego wpływu obniżek stóp procentowych było możliwe m.in. dzięki optymalizacji kosztów finansowania i dostosowaniu cen depozytów do zmienionego otoczenia rynkowego.

W II kw. rezultaty obciążone były efektami pandemii COVID-19 i czasowego zamrożenia gospodarki. Koszty ryzyka wyniosły 200 mln zł, a po dwóch kwartałach 398 mln zł. W całym I półroczu 156,5 mln zł to rezerwy wynikające z zastosowania zaktualizowanych prognoz makroekonomicznych uwzględniających sytuację związaną z pandemią.

Grupa konsekwentnie obniża koszty działalności, które w II kw. 2020 r. wyniosły 571 mln zł, wobec 739 mln zł w I kw. tego roku i 711 mln zł rok wcześniej. To efekt synergii realizowanych po przejęciu działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska oraz podejmowania  inicjatyw oszczędnościowych, braku opłaty na fundusz restrukturyzacyjny BFG poniesionej w całości w pierwszym kwartale, a w porównaniu rocznym, braku materialnych kosztów integracji.

Od początku pandemii, Bank BNP Paribas realizuje działania zapewniające bezpieczeństwo pracowników oraz klientów. W okresie największych ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa praktycznie cała sieć oddziałów pozostawała otwarta dla klientów, z zachowaniem specjalnych zasad obsługi. Jednocześnie około 90% pracowników centrali pracowało zdalnie.

W całym okresie pandemii Bank wspiera klientów poprzez możliwość odroczenia spłat rat w ramach moratoriów kredytowych, a także możliwość uzyskania wsparcia z funduszy PFR i BGK. W ramach tarczy antykryzysowej, do połowy roku z pomocy skorzystało 16,7 tys. przedsiębiorców, a łączna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 4,5 mld zł. Bank BNP Paribas objął też obligacje wyemitowane przez PFR oraz BGK o łącznej wartości nominalnej 7,7 mld zł.

Dostosowując się do rynkowych wyzwań, Bank tworzy innowacyjne rozwiązania i udostępnia je klientom. Od maja, za pomocą aplikacji Booksy, każdy może umówić się z doradcą na spotkanie w sprawie produktów inwestycyjnych lub hipotecznych w jednym ze stu oddziałów Banku. We współpracy z firmą Autenti wdrożono rozwiązanie, które pozwala na podpisywanie dokumentów bez konieczności ich fizycznej wymiany między bankiem a klientem. W I połowie roku za pośrednictwem platformy Autenti zostało zawartych ponad 70 tys. umów. Bank BNP Paribas umożliwił również przedsiębiorstwom, które są klientami Banku, wykorzystanie platformy Autenti do elektronicznego podpisywania dokumentów w ich wewnętrznych procesach

Rosnącą rolę nowych technologii potwierdzają liczby – na koniec czerwca około 1,2 mln klientów Banku korzystało z kanałów cyfrowych, a 536 tys. z aplikacji GOmobile (+9% k/k). Tylko w drugim kwartale Bank obsłużył 7,4 mln transakcji mobilnych (+43% k/k) i 2,2 mln transakcji BLIKiem (+31% k/k).

Na koniec czerwca 2020 r. BNP Paribas Bank Polska posiadał 494 oddziały bankowości detalicznej i biznesowej oraz 58 Punktów Obsługi Klienta. W ramach optymalizacji sieci placówek od momentu połączenia Bank zamknął 201 oddziałów i przeprowadził transformację 147 oddziałów. Bank obsługiwał 3,9 mln klientów.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat I poł. 2020 I poł. 2019 zmiana r/r II kw. 2020 II kw. 2019 zmiana r/r I kw. 2020
Wynik z tytułu odsetek 1 573 773 1 565 139 +0,6% 763 281 794 697 (4,0%)  810 492
Wynik z tytułu opłat i prowizji 407 059 407 087 (0,0%) 200 299 201 204 (0,4%)  206 760
Wynik z działalności bankowej 2 372 332 2 321 961 +2,2% 1 174 379 1 177 146 (0,2%) 1 197 953
Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (1 309 979) (1 454 127) (9,9%) (570 841) (710 577) (19,7%) 739 138
Odpisy netto
z tytułu utraty wartości
398 233 205 534 +93,8% (199 912) (112 353) +77,9% (198 321)
Wynik
na działalności operacyjnej
664 120 662 300 +0,3% 403 626 354 216 +13,9% 260 494
Zysk netto 334 127 378 661 (11,8%) 219 046 217 060 +0,9% 115 081
          przypadający na jedną akcję w zł 2,27 2,57 (11,8%) 1,49 1,47 +0,9%  0,78

Bilans 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019
Aktywa razem 118 707 148  112 043 941 109 954 142 106 544 101
Kredyty łącznie (brutto) 79 943 320 80 467 835 77 181 416 76 316 777
Zobowiązania wobec klientów 93 742 118 86 927 106 86 134 984 82 641 868
Kapitał własny razem 11 560 600 11 282 357 11 159 383 10 923 686
Adekwatność kapitałowa 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.06.2019
Łączny współczynnik kapitałowy 15,21% 14,74% 15,03% 15,12%
Współczynnik kapitału
Tier 1
12,90% 12,44% 12,78% 12,84%