Grupa PZU: Najwyższy zysk roczny od 5 lat i rekordowa składka

W roku 2018 Grupa PZU zanotowała najwyższy od 5 lat roczny zysk netto, na poziomie Grupy (5,4 mld zł) i jednostki dominującej (3,2 mld zł). Składka przypisana brutto, zarówno w całym roku 2018 (23,5 mld zł) jak i IV kwartale 2018 roku (6,2 mld zł) była kolejnym rekordem w historii Grupy PZU.

Kluczowe osiągnięcia w roku 2018:

  • Rekordowy przypis składki brutto (23,5 mld zł), wyższy od ambitnych poziomów osiągniętych w zeszłym roku o 2,7 proc.
  • Wzrost zysku netto jednostki dominującej do 3,2 mld zł, poziomu najwyższego od pięciu lat i o 11 proc. wyższego niż poziom z ubiegłego roku. Zysk grupy wyniósł 5,4 mld zł i był o 28,3 proc. wyższy niż rok temu.
  • Poprawa wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE) dla podmiotu dominującego do 22,1 proc. To wartość najwyższa od 4 lat i powyżej poziomu założonego w strategii nowePZU do 2020 roku. Wskaźnik ROE poprawił się o 1,1 p.p. w porównywaniu do wysokiego poziomu osiągniętego w poprzednim roku.
  • Poprawa rentowności w segmencie ubezpieczeń zarówno po stronie majątkowej w Polsce, gdzie wskaźnik mieszany wyniósł 86,6 proc. (poprawa o 2,7 p.p.) jak i życiowej, gdzie marża segmentu ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontunuowanych wzrosła do 22,1 proc. (o 1,5 p.p.). W obu segmentach rentowność jest powyżej ambicji strategicznych i wyróżnia się na tle polskich i europejskich ubezpieczycieli.
  • Zachowana dyscyplina kosztowa, wskaźnik kosztów administracyjnych obniżył się do 6,6 proc. (o 0,2 p.p.) w porównaniu do 2017, do poziomu bliskiego temu zapisanemu w strategii nowePZU 2020.
  • Dalszy dynamiczny wzrost skali biznesu PZU Zdrowie – wartość przychodów zwiększyła się o 26 proc. a liczba umów o 53 proc. proc. rok do roku.
  • Bardzo udany czwarty kwartał ze wzrostem składki przypisanej do 6,2 mld zł (5 proc. rok do roku, powyżej tempa osiąganego w poprzednich kwartałach i powyżej rynku) oraz dwucyfrową dynamiką składki w segmencie majątkowym w Polsce (+10,6 proc. w porównaniu do IV kw. 2017) i za granicą (+13,5 proc. w porównaniu do IV kw. 2017).

 Paweł Surówka, prezes PZU SA

2018 rok był bardzo dobrym rokiem dla PZU i kluczowym kamieniem milowym z punktu widzenia realizacji naszej strategii. Pobiliśmy nie tylko własne rekordy wyniku netto i sprzedaży, ale zrealizowaliśmy również wszystkie istotne cele, jakie stawialiśmy sobie na rok 2018. Wartość sprzedanych ubezpieczeń wzrosła o 623 mln zł do rekordowych 23,5 mld zł, a zysk netto Grupy o 1,2 mld zł do 5,4 mld zł. Zysk dla jednostki dominującej wyniósł 3,2 mld zł, co implikuje 22,1 proc. ROE, tj. poziom powyżej ambicji strategicznych na rok 2020. Ten ponadprzeciętny zwrot z kapitału to głównie zasługa stabilnej i lojalnej bazy klientów, wysokiej efektywności operacyjnej, atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty, dzięki którym jesteśmy w stanie utrzymywać wysoką i powtarzalną rentowność podstawowego biznesu ubezpieczeniowego.

Za nami kolejny rok realizacji ambitnych celów strategicznych określonych w strategii #nowePZU, które pozwolą nam jeszcze bardziej zwiększyć jakość i częstotliwość kontaktów z klientami. W oparciu o cyfrowe innowacje stworzyliśmy spójne i integralne podejście do oferowanych przez nas produktów i usług. Zrealizowaliśmy takie projekty jak platforma obsługowa mojePZU, pozwalająca na zakup produktów ubezpieczeniowych, zdrowotnych i inwestycyjnych oraz platforma do sprzedaży produktów inwestycyjnych inPZU. Wdrażamy rozwiązanie PZU GO, które zwiększa bezpieczeństwo na drodze i pozwala uratować ludzkie życie. Zwiększyliśmy efektywność obsługi klienta wykorzystując elementy robotyki oraz technologii mobilnych. Stworzyliśmy przyjazne środowisko dla rozwoju innowacji. W 2018 roku zrealizowaliśmy 15 projektów pilotażowych w obszarach wykorzystania danych, cyfryzacji procesów, interakcji z klientem oraz przetestowaliśmy rozwiązania z zakresu telematyki. Jesteśmy przekonani, że taka charakterystyka naszej oferty będzie stanowiła o długoterminowej przewadze konkurencyjnej, w środowisku w którym coraz większe znaczenie odgrywają fintechy i start-upy.

Te wyniki i projekty plasują nas w absolutnej czołówce światowej naszego sektora zarówno jeśli chodzi o rentowność, stabilność jak i innowacyjność. Wkraczamy w nowy rok 2019 przekonani, że jako największa polska grupa finansowa pracujemy nad rozwiązaniami, które będą wiodące na całym świecie i myślimy coraz ufniej o naszej pozycji międzynarodowej w duchu naszego motto, które propagowaliśmy w Nowym Jorku i Davos m.in. z okazji  100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, #PolandCanDoNation.

Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU

Osiągnięte wyniki potwierdzają konsekwentną realizację strategii, nie tylko w zakresie celu nadrzędnego, jakim jest wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE), ale również w zakresie poszczególnych linii biznesowych i parametrów efektywności i zyskowności.

W 2018 roku Grupa PZU osiągnęła bardzo dobry poziom wskaźnika mieszanego (COR)  dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych(COR) – 86,6 proc. w Polsce.  Wskaźnik ten uległ znacznej poprawie (spadek o 2,7 p.p. w porównaniu do 2017 roku), która była szczególnie widoczna w segmencie klienta detalicznego (poprawa o 3,4 p.p.). Przyczynił się do tego m. in. spadek częstości występowania szkód, zarówno w ubezpieczeniach komunikacyjnych jak i w pozostałych. W konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, wykorzystując i ciągle doskonaląc algorytmy wyceny ryzyka będziemy nadal pracować nad jeszcze lepszym dopasowaniem cen ubezpieczeń do profilu klienta.

Na uwagę zasługują również poziom i tendencje kształtowania się kosztów administracyjnych w PZU i PZU Życie. W 2018 roku wskaźnik kosztów wyniósł 6,6 proc., co stanowi wynik lepszy o 0,2 p.p. w porównaniu do 2017 roku i jest bardzo bliski poziomu, który wyznaczyliśmy sobie jako strategiczny. Koszty administracyjne na poziomie Grupy co prawda wzrosły, ale był to wynik konsolidacji Banku Pekao przez większą część roku niż w 2017. Wyłączając działalność bankową, koszty  Grupy spadły o blisko 1 proc. rok do roku, co jest dobrym rezultatem zwłaszcza w zestawieniu ze wzrostem skali biznesu (składka przypisana osiągnęła kolejny rekord rosnąc o prawie 3 proc. rok do roku) oraz presją na wynagrodzenia odczuwalną we wszystkich sektorach gospodarki.

Poprawie rentowności towarzyszy wysoki poziom bezpieczeństwa mierzonego wskaźnikiem wypłacalności SII; po III kw. wyniósł on 245 proc. Wskaźnik nie uwzględnia pomniejszenia o przewidywaną dywidendę, której wypłatę uprawdopodabniają dobre wyniki wypracowane w 2018 roku. Chcemy realizować obietnicę stabilnie rosnącej dywidendy złożoną naszym akcjonariuszom.

Roman Pałac, prezes PZU Życie

2018 rok potwierdził mocną pozycję PZU Życie jako lidera w segmencie składki płaconej okresowo. Po III kwartałach 2018 roku udział PZU Życie w rynku ubezpieczeń ze składką okresową był najwyższy od 2010 roku i wyniósł 46 proc. Tak dobry wynik możliwy był dzięki utrzymaniu wysokiej atrakcyjności oferty produktowej, w tym coraz większej liczby dodatków, przy adekwatnej wycenie ryzyk. Marża wzrosła o 1,5 p.p. r/r do 22,1 proc. Jednocześnie był to wynik wyższy od celu strategicznego na rok 2020, określonego na poziomie >20 proc.

W 2018 roku konsekwentnie rozwijaliśmy biznes zdrowotny, który jest jednym z najszybciej rosnących segmentów Grupy PZU. Otworzyliśmy m.in. trzy nowe centra medyczne oraz na przełomie 2018/2019 sfinalizowaliśmy dwie transakcje przejęcia. Na koniec 2018 własna sieć placówek medycznych liczyła już ponad 60 podmiotów. Cały czas prowadziliśmy prace w zakresie rozwoju współpracy partnerskiej. Na koniec 2018 roku PZU Zdrowie współpracowało już z ponad 2 100 placówkami w ponad 500 miastach w Polsce. Z punktu widzenia biznesu zanotowaliśmy wzrost aktywnych umów o 53 proc., r/r, których liczba na koniec 2018 roku wyniosła 2,3 mln. Przełożyło się to na wzrost przychodów o 26 proc. r/r do 575 mln zł, przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA o 0,6 p.p. do 8,8 proc.

Wybrane dane finansowe Grupy PZU – 2018

1.JPG

2.JPG

Podsumowanie wyników w głównych segmentach operacyjnych

1) Ubezpieczenia majątkowe i osobowe – ubezpieczenia korporacyjne
Składka przypisana brutto w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych w 2018 roku wyniosła 3 097 mln zł, co oznacza wzrost o 359 mln zł, tj. o 13,1% rok do roku. Na wynik Grupy PZU w tym segmencie wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki:
• wzrost składki z ubezpieczeń komunikacyjnych (+6,9% r/r) oferowanych firmom leasingowym oraz w ubezpieczeniach flot;
• wzrost sprzedaży w grupie ubezpieczeń od ognia i innych szkód majątkowych oraz OC pozostałe w wyniku zawarcia kilku umów (w tym długoterminowych) o wysokiej wartości jednostkowej oraz rozwoju portfela ubezpieczeń podmiotów medycznych w TUW PZUW;
• rozwój portfela ubezpieczeń ryzyk finansowych, w tym pozyskania kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej oraz wyższej składki pochodzącej z ubezpieczeń strat finansowych GAP.

W związku z wyższą dynamiką wzrostu odszkodowań i świadczeń netto (+20,3% r/r) w stosunku do wzrostu składki zarobionej netto (+16,0% r/r), pogorszeniu uległ wskaźnik szkodowości, który wyniósł na koniec 2018 roku 68,4% (+2,4 p.p. r/r). Wynik na ubezpieczeniach wygenerowany przez segment ubezpieczeń korporacyjnych Grupy PZU wyniósł w 2018 roku 268 mln zł, co było wartością o 40,3% wyższą niż w 2017 roku.

2) Ubezpieczenia majątkowe i osobowe – ubezpieczenia masowe
Składka przypisana brutto w segmencie ubezpieczeń masowych wygenerowana przez Grupę PZU wyniosła w 2018 roku 10 401 mln zł i była wyższa o 333 mln zł, tj. o 3,3% rok do roku. Szczególny wpływ na wynik Grupy PZU w tym segmencie ubezpieczeń miały:
• wzrost wartości składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach komunikacyjnych;
• przyrost składki z ubezpieczeń od ognia i innych szkód majątkowych, głównie w ubezpieczeniach mieszkań oraz małych i średnich przedsiębiorstw przy zbliżonym poziomie sprzedaży ubezpieczeń rolnych mimo wysokiej konkurencyjności rynku;
• zwiększenie składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach OC pozostałych (+5,6% r/r) oraz NNW i pozostałych (11,5% r/r), głównie ubezpieczeń świadczenia pomocy oraz ubezpieczeń wypadku.

W 2018 roku odszkodowania i świadczenia netto w segmencie ubezpieczeń masowych były wyższe niż w ubiegłym roku o 1,7% i wyniosły 6 171 mln zł. Składka zarobiona netto wzrosła o 6,9% r/r, co przyczyniło się do poprawy wskaźnika szkodowości, który na koniec 2018 roku znalazł się na poziomie 60,7% (-3,1 p.p. r/r). Wynik na ubezpieczeniach w segmencie masowym wyniósł w 2018 roku 1 725 mln zł i był wyższy od zeszłorocznego o 30%.

3) Ubezpieczenia na życie – grupowe i indywidualnie kontynuowane
Składka przypisana brutto w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych w 2018 roku wyniosła 6 891 mln zł i była wyższa o 36 mln zł, tj. o 0,5% rok do roku. Wzrost składki w tym segmencie był efektem następujących czynników:
• pozyskania kolejnych kontraktów w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej lub kontynuowanej (nowi klienci w ubezpieczeniach ambulatoryjnych oraz sprzedaż wariantów produktu lekowego). Na koniec 2018 roku PZU Życie posiadał w portfelu ponad 1,8 mln aktywnych umów tego rodzaju. W I kwartale 2018 roku PZU Życie wprowadził do oferty nową umowę dodatkową do ubezpieczeń kontynuowanych „PZU Uraz Ortopedyczny”;
• aktywnej „dosprzedaży” innych ubezpieczeń dodatkowych w produktach indywidualnie kontynuowanych, w tym szczególnie wraz z oferowaniem umowy podstawowej w oddziałach PZU oraz podwyższania sumy ubezpieczenia w czasie trwania umów.

Przychody z produktów grupowych ochronnych pozostawały pod presją zwiększonych odejść z grup (zakładów pracy) osób w obniżonym ustawowo w IV kwartale 2017 roku wieku emerytalnym.

W 2018 roku obniżyła się w stosunku do poprzedniego roku wartość odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych z uwzględnieniem zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, która wyniosła 4 931 mln zł (-4,1%). Spadek tej wartości był efektem czynników takich jak spadek rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w Pracowniczych Programach Emerytalnych, niższy poziom świadczeń w portfelu grupowych produktów ochronnych oraz niższy wzrost rezerw matematycznych w produktach kontynuowanych.
Zysk na ubezpieczeniach w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wyniósł w 2018 roku 1 543 mln zł i był o 93 mln zł (6,4%) wyższy niż wynik odnotowany w 2017 roku. Po wyłączeniu efektu konwersji umów długoterminowych na kontrakty odnawialne w ubezpieczeniach typ P wynik na ubezpieczeniach wyniósł 1 526 mln zł i był wyższy od zeszłorocznego o 7,8%. Wskaźnik marży operacyjnej w ubezpieczeniach grupowych i IK na koniec 2018 roku wyniósł 22,1%, co oznacza wzrost w stosunku do zeszłorocznej wartości o 1,5 p.p.

4) Ubezpieczenia na życie – indywidualne
Składka przypisana brutto w segmencie ubezpieczeń indywidualnych wyniosła w 2018 roku 1 346 mln zł, i była niższa o 318 mln zł, tj. -19,1% rok do roku. Spadek ten był rezultatem niższych wpłat na rachunki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ubezpieczeniach unit-linked z płatnością jednorazową oferowanych razem z bankami, co jest spójne z trendami panującymi na całym rynku ubezpieczeń na życie. Jednocześnie działały pozytywne czynniki, takie jak:
• stale rosnący poziom składki produktów ochronnych o charakterze kapitałowym i terminowym, oferowanych w kanałach własnych – poziom sprzedaży i indeksacji składki z umów pozostających w portfelu przekracza poziom storn,
• wzrost portfela ubezpieczonych w produktach ochronnych w kanale bancassurance, w tym szczególnie wprowadzenie w II połowie 2018 roku nowych produktów razem z Alior Bank i Bank Pekao.

Zysk na ubezpieczeniach w segmencie ubezpieczeń indywidualnych wyniósł w 2018 roku 227 mln zł i był wyższy o 18 mln, tj. 8,6% rok do roku. Głównymi czynnikami, które miały wpływ na ten wynik to niższe koszty akwizycji w produktach unit-linked oraz rosnące wynagrodzenie z tytułu opłaty za zarządzanie w tej grupie produktów. Na poprawę marży wyniku wpłynął ponadto wzrost udziału w przychodach segmentu produktów ochronnych o znacznie wyższej generowanej marży.

5) Banki
Segment działalności bankowej składa się z grup kapitałowych: Pekao od czerwca 2017 roku (efekt rozliczenia transakcji i rozpoczęcia konsolidacji) oraz Alior Bank. W 2018 roku zanotowano zysk z działalności operacyjnej (bez uwzględnienia amortyzacji wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia banków) na poziomie 4 036 mln zł, co oznacza wzrost o 1 597 mln zł w porównaniu do 2017 roku. Z uwagi na rozpoczęcie konsolidacji jednego z największych banków w Europie Środkowo-Wschodniej Pekao, w trakcie 2017 roku, wszystkie pozycje w rachunku zysków i strat jak i pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej za 2018 rok są znacząco wyższe względem roku poprzedniego.
W 2018 roku Pekao kontrybuował do zysku z działalności operacyjnej (bez uwzględnienia amortyzacji wartości niematerialnych nabytych w transakcji przejęcia Pekao) w segmencie „Działalność bankowa” na poziomie 3 047 mln zł, a Alior Bank na poziomie 989 mln zł.

Komentarz do głównych pozycji sprawozdawczych wg MSSF

Składki

Składka przypisana brutto Grupy PZU wyniosła w 2018 roku 23 470 mln zł i była wyższa o 623 mln zł, tj. +2,7% rok do roku. Wzrost dotyczył głównie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego oraz wynikał z zawarcia kilku umów o wysokiej wartości jednostkowej i wyższej sprzedaży w spółkach zagranicznych. Jednocześnie wzrosty kompensowane były częściowo przez niższą składkę w segmencie ubezpieczeń indywidualnych na życie, głównie w związku z niższymi wpłatami na rachunki w produktach unit-linked w kanale bancassurance.

Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 22 350 mln zł i była wyższa o 996 mln zł, tj. o 4,7% rok do roku.

Odszkodowania i świadczenia
Wartość odszkodowań i świadczeń netto (z uwzględnieniem stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) w 2018 roku wyniosła 14 563 mln zł i spadła w stosunku do poprzedniego roku o 378 mln zł, tj. o 2,5%.

Na spadek kategorii odszkodowań i świadczeń netto wpłynęły:
• w ubezpieczeniach na życie niższy wynik z działalności inwestycyjnej w większości portfeli produktów unit-linked wobec dodatnich, wysokich wyników osiągniętych w roku ubiegłym oraz niższych wpłat klientów na rachunki w indywidualnych produktach unit-linked w kanale bancassurance;
• w ubezpieczeniach od ognia i innych szkód majątkowych niższy poziom szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi (porywisty wiatr, nawalne opady deszczu).
Na wzrost w kategorii odszkodowań i świadczeń netto wpływ miało natomiast doszacowanie rezerwy (w I kwartale 2018 roku) w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego oraz masowego na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za ból spowodowany stanem wegetatywnym osoby bliskiej poszkodowanej w wypadku.

Koszty akwizycji
Koszty akwizycji Grupy PZU wyniosły w 2018 roku 3 130 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 229 mln zł, tj. 7,9%. Wzrost w tej kategorii był w szczególności rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie klienta masowego i korporacyjnego w połączeniu ze zmianą kanałów sprzedaży.

Koszty administracyjne
Koszty administracyjne Grupy w 2018 roku ukształtowały się na poziomie 6 609 mln zł względem 5 357 mln zł w 2017 roku (+23,4%). Wzrost w tej kategorii wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Pekao. Koszty administracyjne segmentu działalności bankowej wzrosły o 1 246 mln zł. Jednocześnie koszty administracyjne w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce ukształtowały się na poziomie jedynie o 5 mln zł wyższym od roku ubiegłego. Ich zmiana wynikała w znacznej mierze z wyższych kosztów osobowych będących odpowiedzią na widocznie narastające oznaki presji płacowej na rynku przy stale utrzymywanej dyscyplinie kosztowej w pozaosobowych obszarach działalności zarówno bieżącej jak i projektowej.

Działalność inwestycyjna
Wynik netto na działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem kosztów odsetkowych wyniósł w 2018 roku 8 584 mln zł, co oznacza wzrost o 1 463 mln zł, tj. 20,5% rok do roku. Wyższy wynik to przede wszystkim efekt rozpoczęcia konsolidacji Pekao w czerwcu 2017 roku.

Następujące czynniki miały wpływ na osiągnięte dochody:
• niższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na gorszą koniunkturę na GPW – spadek indeksu WIG o 9,5% w 2018 roku wobec wzrostu o 23,2% w analogicznym okresie roku ubiegłego;
• lepsze wyniki portfela obligacji skarbowych wycenianych rynkowo w związku z korzystniejszą sytuacją na rynku długu;
• ujemny wpływ różnic kursowych od własnych dłużnych papierów wartościowych w związku z osłabieniem kursu PLN względem EUR wobec umocnienia w porównywalnym okresie skompensowany częściowo lepszym wynikiem inwestycji denominowanych w EUR.

W 2018 roku wartość portfela lokat Grupy PZU z wyłączeniem wpływu działalności bankowej wynosiła 50 270 mln zł wobec 46 164 mln zł na koniec 2017 roku (+8,9%). Wzrost poziomu portfela lokat był związany ze zwiększonym napływem środków ze składki w związku z rozwojem biznesu jak i wzrostem wartości lokat.

Zysk
Skonsolidowany zysk netto Grupy PZU w 2018 roku wyniósł 5 368 mln zł i był wyższy o 1 183 mln zł, tj. o 28,3% niż w roku poprzednim. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 3 213 mln zł wobec 2 895 mln zł w 2017 roku, co oznacza wzrost o 11,0%. Zysk na akcję w 2018 roku wzrósł o 0,37 zł, tj. o 11% do poziomu 3,72 zł.

Kapitał własny
Skonsolidowane kapitały własne na koniec 2018 roku osiągnęły wartość 37 407 mln zł i ukształtowały się na poziomie niższym w porównaniu do końca 2017 roku o 153 mln zł, tj. o 0,4%. Wartość udziałów niekontrolujących spadła w porównaniu z ubiegłym rokiem o 479 mln zł, tj. o 2,1% do poziomu 22 482 mln zł, m.in. w związku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy przez Pekao kwoty 2 074 mln zł, z czego 1 659 mln zł stanowiła wartość dywidendy przypadająca akcjonariuszom niekontrolującym, oraz wpływem zastosowania MSSF9. Spadki zostały częściowo skompensowane wynikiem wypracowanym przez Alior Bank i Bank Pekao przypisanym akcjonariuszom niekontrolującym w wysokości 2 155 mln zł. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej wzrosły o 326 mln zł względem poprzedniego roku – efekt wyniku netto przypisanego jednostce dominującej wypracowanego w 2018 roku w wysokości 3 213 mln zł częściowo skompensowany podziałem zysku za 2017 rok w tym przeznaczenia na wypłatę dywidendy 2 159 mln zł oraz wpływem zastosowania MSSF9.

ROE
Na koniec 2018 roku zwrot z kapitałów własnych (wskaźnik ROE) przypadający właścicielom jednostki dominującej znalazł się na poziomie 22,1% i był o 1,1 p.p. wyższy niż na koniec 2017 roku. Odnotowany poziom wskaźnika był poziomem wyższym niż zakładany w Strategii Grupy PZU na rok 2020 (minimum 22%).

Wypłacalność wg Solvency II
Wskaźnik wypłacalności liczony według formuły standardowej Solvency II wyniósł na koniec III kwartału 2018 roku 245%, (+37,2 p.p. vs 2017) i pozostał powyżej średniego wskaźnika wypłacalności dla grup ubezpieczeniowych w Europie.

3.JPG