Alior Bank dołączył do Business Accessibility Forum

Business Accessibility Forum jest platformą, która skupia organizacje zainteresowane propagowaniem dostępności towarów i usług dla wszystkich użytkowników Internetu. Firmy w niej zrzeszone dążą do eliminacji barier w dostępie do zasobów cyfrowych, wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami oraz promują dostępność jako prawo każdego człowieka. Jedną z misji BAF jest wypracowywanie opinii i wspólnego stanowiska w sprawie transpozycji Europejskiego Aktu Dostępności do prawa krajowego.

– Priorytetowo traktujemy wdrażanie zasad dostępności, aby umożliwić wszystkim użytkownikom pełne korzystanie z naszych rozwiązań. Dążymy do tego, aby nikt nie został wykluczony, tworząc bardziej dostępne i przyjazne środowisko online. To ważny aspekt naszej strategii na lata 2023-2024, której jednym z filarów jest inkluzywna aplikacja mobilna – mówi Rafał Litwińczuk wiceprezes Zarządu Alior Banku.

Podejmowane przez bank działania są również odpowiedzią na nadchodzące zmiany w prawie, zapoczątkowane przez Europejski Akt Dostępności (European Accessibility Act, EAA). W Polsce odzwierciedleniem EAA będzie „Ustawa o zapewnianiu spełniania wymogów dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze”. Jej celem jest ułatwienie dostępu maksymalnie dużej liczbie osób do produktów i usług ocenionych jako podstawowe do swobodnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w codziennym życiu. Przepisy mają obowiązywać od 28 czerwca 2025 roku.

Jest to już kolejny krok Alior Banku na rzecz dostępności cyfrowej. W kwietniu bank dołączył do grupy ds. dostępności, zorganizowanej w ramach Związku Banków Polskich (ZBP). Za te działania odpowiedzialny jest Zespół Projektowania UX, działający w ramach Departamentu Innowacji i Partnerstw Fintech.

ŹRÓDŁOAlior Bank