Alior Bank podpisał umowę nabycia podstawowej działalności Banku BPH

31 marca br. Alior Bank zawarł z grupą GE Capital umowę dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH. Transakcja nie obejmuje zakupu portfela kredytów hipotecznych denominowanych w CHF, innych walutach obcych i polskich złotych oraz BPH TFI. Przejęcie wydzielonej części Banku BPH jest zgodne ze strategią rozwoju Alior Banku i stanowi istotny krok w procesie konsolidacji sektora bankowego.

Alior Bank nabędzie akcje reprezentujące znaczący udział w Banku BPH od grupy GE Capital. Następnie z Banku BPH zostanie wydzielona Podstawowa Działalność Banku BPH, tj. zorganizowana część przedsiębiorstwa, z wyłączeniem m.in. BPH TFI oraz portfela kredytów hipotecznych w CHF, która zostanie przeniesiona do Alior Banku.  Transakcja nie niesie zatem żadnego ryzyka dla Alior Banku związanego z potencjalnym przewalutowaniem kredytów denominowanych w CHF.

Według stanu na  30 września 2015 r. wartość współczynnika Tier 1 Podstawowej Działalności Banku BPH wynosiła 13,25%, a szacunkowy poziom wartości księgowej aktywów rzeczowych netto (ang. tangible book value) – 1,6 mld zł.

Cena za 87,23% udziałów GE w Podstawowej Działalności Banku BPH wynosi 1.225 mln PLN (z zastrzeżeniem korekt), podczas gdy wycena 100% udziału w Podstawowej Działalności Banku BPH wynosi 1.532 mln PLN. Implikuje to mnożnik P/TBV (cena do wartości księgowej aktywów rzeczowych netto) w wysokości 0,93.

Przed zakończeniem transakcji Bank BPH będzie kontynuował wdrażanie Planu Transformacji Biznesowej. Jego koszty zostaną sfinansowane z rezerw Banku BPH, które wyniosą 212 mln zł. Dodatkowo Alior Bank jest zabezpieczony przed ryzykami zidentyfikowanymi w trakcie procesu due diligence, utworzonymi rezerwami na łączną kwotę 123 mln zł.

Efektem procesu wdrażania Procesu Transformacji Biznesowej będą synergie w wysokości 160 mln PLN przed opodatkowaniem rocznie.

 „Podpisanie umowy dotyczącej zakupu podstawowej działalności Banku BPH potwierdza wcześniej ogłoszony zamiar dotyczący aktywnego udziału Alior Banku w konsolidacji sektora bankowego. Dzięki transakcji Bank nabędzie atrakcyjną i komplementarną do swojej działalności część Banku BPH. Połączenie obu banków pozwoli na uzyskanie znaczących synergii oraz na dalszy wzrost efektywności” – powiedział Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Alior Banku.

Zawarcie umowy jest zgodne z wielokrotnie komunikowaną i konsekwentnie realizowaną przez Zarząd Alior Banku strategią rozwoju, opartą o dynamiczny wzrost organiczny oraz akwizycje, w połączeniu z osiąganiem najwyższych poziomów zwrotu z kapitału. W wyniku transakcji połączony bank umocni swoją pozycję na konsolidującym się rynku. Liczba obsługiwanych klientów zwiększy się do 3,3 mln. Baza depozytów wzrośnie o ponad 1/3 (12 mld zł), a portfel wysokomarżowych kredytów o 1/4 (8,5 mld zł). Po połączeniu aktywa Alior Banku osiągną poziom około 60 mld złotych, co uplasuje Alior Bank na 9. miejscu w sektorze bankowym. Doświadczenie pracowników obu banków będzie stanowiło solidną podstawę do rozwoju innowacyjnej oferty produktów i usług oraz dalszego wzrostu efektywności.

Alior Bank oczekuje docelowych, rocznych synergii, bez uwzględnienia 160 mln zł synergii wynikających z wdrożenia Planu Transformacji Biznesowej, na poziomie około 300 mln zł przed opodatkowaniem. Zgodnie z przewidywaniami docelowy poziom synergii zostanie osiągnięty w 2019 roku. Jednorazowe koszty integracji prowadzące do uzyskania planowanych synergii poniesione zostaną do roku 2018 roku, z czego większość w roku 2017.

Nabycie Podstawowej Działalności Banku BPH zostanie sfinansowane poprzez emisję nowych akcji zwykłych, z zachowaniem prawa poboru, na rzecz obecnych akcjonariuszy. PZU zobowiązał się do objęcia akcji w ramach oferty proporcjonalnie do swojego udziału w Alior Banku. Wzmocniona pozycja kapitałowa pozwoli połączonemu bankowi na utrzymanie współczynników CET1 oraz CAR na poziomie przekraczającym odpowiednio 10,75% oraz 13,75%.

Realizacja transakcji uzależniona będzie od ziszczenia się warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego oraz właściwych zgód i decyzji KNF. Zamknięcie transakcji przewiduje się do końca 2016 r.

źródło: Alior Bank