Bank Pocztowy S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej oraz notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bank Pocztowy Spółka Akcyjna (dalej Bank Pocztowy, Bank), od kilku lat dynamicznie rozwijający się polski bank detaliczny, ogłasza, że zamierza przeprowadzić́ pierwszą publiczną ofertę̨ akcji Banku (Oferta) oraz ubiegać́ się̨ o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Strategicznym, większościowym akcjonariuszem Banku jest Poczta Polska, posiadająca pakiet akcji stanowiący 75% kapitału zakładowego Banku minus 10 akcji. Podmiotem dominującym względem Poczty Polskiej jest Skarb Państwa. Drugim akcjonariuszem Banku Pocztowego jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (dalej PKO BP), który obecnie posiada pakiet akcji stanowiący 25% kapitału zakładowego Banku Pocztowego plus 10 akcji.

Oferta

Planowana Oferta będzie obejmować emisję nowych akcji (nowe akcje). Dodatkowo jeden z dotychczasowych akcjonariuszy – PKO BP, rozważa sprzedaż części z posiadanych akcji (akcje sprzedawane). Ostateczną liczbę akcji sprzedawanych oferowanych w ofercie akcjonariusz sprzedający określi odrębnie.

Oferta publiczna będzie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz skierowana do inwestorów indywidualnych oraz polskich i wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki). Oferta dla inwestorów indywidualnych zostanie przeprowadzona w ramach programu Akcjonariatu Obywatelskiego.

Bank zamierza przeznaczyć środki pozyskane w drodze emisji nowych akcji na realizację celów ujętych w Strategii rozwoju Banku na lata 2015-2018, stając się wiodącym bankiem detalicznym w Polsce regionalnej. Jej fundamentem jest znaczące zwiększenie liczby klientów oraz skali działalności kredytowej, w szczególności w obszarze kredytów konsumpcyjnych. W celu dywersyfikacji portfela kredytowego, Bank planuje również przeznaczyć część pozyskanych środków na finansowanie wolumenu kredytów dla klientów instytucjonalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Bank zamierza także dalej rozbudowywać swoją sieć dystrybucji, systematycznie zwiększając skalę swojej działalności.

Przeprowadzenie Oferty planowane jest w drugim półroczu 2015 r., przy czym będzie ono uzależnione od warunków rynkowych. Przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW są również uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i zezwoleń, w tym stosownych decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, rejestracji papierów wartościowych Banku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy.

 Globalnymi koordynatorami oraz współzarządzającymi księgą popytu są Pekao Investment Banking S.A. (który pełni również funkcję Współoferującego) i UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie, współzarządzającym księgą popytu oraz współoferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a współzarządzającymi księgą popytu są Ipopema Securities S.A. oraz Société Générale Corporate & Investment Banking.

źródło: Bank Pocztowy