BEZPŁATNE GWARANCJE DLA INNOWACYJNYCH FIRM W BANKU BPH

Firmy realizujące innowacyjne przedsięwzięcia mogą uzyskać w Banku BPH finansowanie z bezpłatną gwarancją ze środków Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP. Bank BPH podpisał z BGK umowę w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (FG POIG).

Gwarancje udzielane na realizację przedsięwzięć innowacyjnych są dostępne bez opłat i na równie prostych zasadach, jak w dotychczasowym programie gwarancji de minimis. Co ważne – kredyt z gwarancją może otrzymać firma, która nie ma majątku na jego zabezpieczenie – gwarancja może być w tym przypadku jedynym zabezpieczeniem.

O finansowanie z bezpłatną gwarancją mogą ubiegać się firmy z segmentu MSP, o rocznych przychodach powyżej 5 mln zł. Gwarancją mogą zostać objęte kredyty obrotowe (z wyjątkiem kredytu w rachunku bieżącym) i inwestycyjne (nawet do 100 proc. kosztów inwestycji) udzielane przedsiębiorstwom na rozwój działalności innowacyjnej, pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z kryteriów:

  • zgłoszenie do ochrony lub posiadanie prawa wyłącznego w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową, wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji;
  • zlokalizowanie i prowadzenie działalności w parku technologicznym;
  • uzyskanie i prawidłowe wykorzystanie wsparcia typu venture capital lub od „anioła biznesu”, bądź zrealizowanie projektu z wykorzystaniem kredytu technologicznego;
  • otrzymanie w ciągu ostatnich 3 lat i prawidłowe wykorzystanie grantu, pożyczki lub gwarancji w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania badania i rozwoju lub innowacji;
  • zamiar przeznaczenia środków z kredytu na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego bądź ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30%;
  • przeznaczenie, co najmniej w jednym roku z trzech ostatnich lat, minimum 10% kosztów operacyjnych na działalność badawczo-rozwojową, a w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej w bieżącym okresie podatkowym;
  • zanotowanie w ciągu ostatnich 3 lat wzrostu przychodów średnio o 10% rocznie.

Formalności związane z uzyskaniem gwarancji można dopełnić podczas jednej wizyty w oddziale Banku BPH. Gwarancja obowiązuje przez cały okres kredytowania, maksymalna kwota pojedynczej gwarancji to 3,5 mln zł. Z oferty skorzystać można do końca 2016 r.

źródło: Bank BPH