GRUPA KAPITAŁOWA BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Wyniki za okres styczeń – marzec 2018 r.

W I kw. 2018 roku Grupa Banku Zachodniego WBK zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 439 mln zł. Po wyłączeniu nadwyżki kosztów (w porównaniu z I kw. 2017 roku) na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w I kw. 2018 roku porównywalny zysk netto wzrósłby
o 9,7% r/r.

 • Wypracowane w pierwszym kwartale wyniki są satysfakcjonujące. Widzimy rosnącą sprzedaż w większości linii biznesowych, co znalazło odzwierciedlenie w dochodach Grupy. Jednocześnie marża odsetkowa ukształtowała się na poziomie 3,98%, o 5 pb. wyżej niż przed kwartałem.
 • Bank realizuje obecnie kilka projektów strategicznych, wspierających tworzenie najlepszego banku dla klientów. Doskonałe efekty przynosi transformacja cyfrowa, trwają prace nad wprowadzeniem nowego modelu dystrybucji. Jednocześnie, przygotowując się do włączenia wydzielonej części Deutsche Banku rozpoczęliśmy program Wealth Management, który zakłada wypracowanie nowej strategii i modelu biznesowego dla segmentu private banking. Trwają także prace nad ofertą.
 • W ostatnim czasie, realizując naszą strategię transformacji cyfrowej wprowadziliśmy kilka rozwiązań, służących klientom. W kanałach zdalnych udostępniliśmy ubezpieczenia motoryzacyjne i Mobilne Konto Oszczędnościowe. Jako pierwsi w Polsce udostępniliśmy zarówno płatności Garmin Pay, jak i, we współpracy z Grupą Santander – szybkie przelewy zagraniczne oparte o technologię blockchain. Klientom korporacyjnym umożliwiliśmy, za pośrednictwem naszej bankowości elektronicznej, dostęp do rachunków innych banków. Potwierdzamy tym samym naszą pozycję lidera innowacyjnych rozwiązań.

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK

Wyniki w Ikw. 2018 roku:

 

 • Dochody ogółem – wyniosły 2,0 mld zł, i były wyższe o 8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1,4 mld zł i wzrósł o 11% r/r. dzięki efektom akcji kredytowej dla klientów indywidualnych oraz optymalizacji depozytów z naciskiem na rozwój bazy środków bieżących oraz długotrwałych relacji z depozytariuszami.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 515 mln zł i wzrósł o 8% r/r. Wzrost wyniku z tytułu prowizji nastąpił dzięki przyrostom w większości linii produktowych (w obszarze dystrybucji funduszy inwestycyjnych, działalności maklerskiej, obsłudze kart kredytowych i debetowych, rachunków klientów i kredytów, oraz wymiany walut).
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 971 mln zł i wskutek między innymi obciążenia BFG wzrosły o 12% r/r, po korekcie o nadwyżkę kosztów BFG w 1kw 2018 roku koszty wzrosły o 5%. Przyczyną wzrostu kosztów jest szereg projektów rozwojowych, w które zaangażowana jest grupa BZ WBK.
 • Wskaźnik C/I ukształtował się na poziomie 48,5% a wskaźnik skorygowany o koszty BFG 45,6% w porównaniu do 46,8% w roku poprzednim.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w I kw. 2018 wynoszą łącznie 287 mln zł i, z czego 106 mln zł to podatek bankowy i 180 mln podatku dochodowego
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 223 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 69 pb i jest zgodny z oczekiwaniami. Wskaźnik NPL’s wyniósł NPL: 5,99%.

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy BZ WBK: CAR na poziomie:16,67% oraz Tier1: 15,31%.

Klienci Należności brutto od klientów zwiększyły się o 5% r/r do 114 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 6% r/r do 59 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 5% r/r do 55 mld zł.

Fundusze klientów wzrosły o 6% r/r, przy czym depozyty bieżące wzrosły o 12% r/r, przy jednoczesnym spadku depozytów terminowych o 3%. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 96,0%.

Na dzień 31 marca 2018 r. łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI wyniosła 16,9 mld zł, co oznacza wzrost o 18% w skali roku i 3% w skali kwartału.

Transformacja cyfrowa O 5% wzrosła liczba aktywnych klientów digital, o 25% liczba klientów mobilnych. Bank jako pierwszy w kraju wykorzystał komercyjnie technologie blockchain do szybkich przelewów Santander one Pay FX. Roboty wsparły procesy zapobieganiu praniu pieniędzy oraz procesy kredytowe i reklamacyjne.

Bankowość detaliczna BZ WBK w I Q 2018 r.:

 • Santander One Pay FX- szybkie płatności zagraniczne oparte o technologię blockchain;
 • Garmin Pay – pierwsze płatności zbliżeniowe za pomocą wearables (urządzenia ubieralne);
 • ponad 500 tys. Kont Jakie Chcę;
 • uruchomienie strony internetowej w języku ukraińskim i rosyjskim;
 • 2,13 mln (+5% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,14 mln klientów mobilnych (+25% r/r);
 • Ponad 7,96 mln transakcji użytkowników bankowości mobilnej – wzrost o ponad 789 tys. (+11%) q/q;
 • Już co piąty produkt kredytowy sprzedawany przez internet jest udzielany w aplikacji mobilnej (21% liczby produktów kredytowych oferowanych przez kanały zdalne);
 • 159 tys. kart mobilnych HCE i Google Pay (+120%r/r);
 • Dwucyfrowe wzrosty portfela kredytowego r/r: gotówkowe +10% (7,9 mld brutto), hipoteczne w zł +22% (25,2 mld brutto);
 • Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NNW oraz ASSISTANCE w kanałach zdalnych;
 • oferta Funduszy Inwestycyjnych Arka została rozszerzona o nowe subfundusze, zwiększające możliwości inwestowania pod względem klas aktywów, a także geografii.
 • Pilotaż 4 oddziałów w innowacyjnym formacie oraz dodatkowy lekki kanał dystrybucyjny (tzw. „wyspę akwizycyjną”) w galerii handlowej

MŚP w I Q 2018 r.:

 • wzrost wolumenu depozytów o 12% r/r ;
 • wzrost sprzedaży kredytów o 18% r/r (z leasingiem i factoringiem);
 • Wzrost sprzedaży produktów zabezpieczających ryzyko walutowe i stopy procentowe – 29% r/r
 • Udział w Rządowym Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego z ofertą na terminale POS

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna w I Q 2018 r.:

 • Dwucyfrowe wzrosty w większości linii produktowych;
 • Salda kredytów pracujących rosły o 14% r/r w segmencie korporacyjnym, znacznie szybciej niż rynek, zachowując jednocześnie stabilny poziom rezerw i dobrą jakość portfela;
 • 12-15% wzrost przychodów w sektorach strategicznych r/r;
 • wysoka aktywność klientów, co przekłada się na wysoką dynamikę przychodów w bankowości transakcyjnej (+12% ro do roku);
 • pierwsza na rynku usługa Banki Zewnętrzne – w bankowości elektronicznej iBiznes24 umożliwia zarządzanie rachunkami klienta korporacyjnego prowadzonymi w innych bankach;
 • nowe inicjatywy w Programie Rozwoju Eksportu, kolejne misje handlowe – 11% wzrost r/r wyniku w obszarze finansowania handlu.;

Globalna Bankowość Korporacyjna w I Q 2018 r.:

 • zwiększenie finasowania łańcucha dostaw dla klientów z sektora telekomunikacyjnego, handlowego, produkcyjnego czy energetycznego
 • udział w finansowaniu przejęcia spółki z sektora rolno-spożywczego
 • udział w finansowaniu strukturyzowanym dla klienta z sektora nieruchomości
 • zorganizowanie emisji akcji i ustrukturyzowanie prywatnej emisji akcji dla spółek z sektora biotechnologicznego, notowanych na GPW
 • sprzedaż części akcji spółki z sektora finansowego w ramach przyśpieszonej księgi popytu
 • emisja obligacji dla klientów z sektora budowlanego, finansowego czy technologicznego
 • podpisanie umów dotyczących doradztwa w zakresie finansowej struktury projektu

Leasing w I Q 2018 r.:

 • najwyższa w historii wartość sfinansowanych aktywów netto przekroczyła 1,16 mld zł, tj. +32 proc. r/r;
 • zdecydowane wzrosty odnotowano we wszystkich głównych kategoriach środków trwałych, m.in. w finansowaniu pojazdów +32% r/r (638 mln zł), maszyn i urządzeń +35% r/r (518 mln zł)
 • portfel leasingowy wzrósł do historycznie wysokiego poziomu 7,9 mld zł, tj. +16% r/r
 • liczba klientów wzrosła o +14% r/r
 • BZ WBK Leasing wprowadził promocyjną ofertę na finansowanie pojazdów o napędzie elektrycznym leasingiem 100% „Zero emisji, zero odsetek”

Faktoring w I Q 2018 r.:

 • Obroty spółki faktoringowej wyniosły 6,1 mld zł i były wyższe o 15% r/r;
 • Portfel kredytów wzrósł o 26% r/r i osiągnął poziom 3,9 mld zł;
 • Spółka utrzymała drugą pozycję na rynku, z udziałem na poziomie 11,5%;
 • Sprzedaż na koniec marca 2018 roku wyniosła 640 mln zł.

Santander Consumer Bank w I Q 2018 r.:

 • Zysk netto 169 mln zł, wyższy o ponad 23% r/r
 • należności kredytowe brutto – 16,5 mld zł, tj. + o 7,4% r/r
 • Zobowiązania wobec klientów – 8,2 mld zł (po eliminacji transakcji wzajemnych), tj. + 4,5% r/r
 • emisja dwóch serii obligacji w ramach programu emisji dłużnych papierów wartościowych z gwarancją Santander Consumer Finance S.A na łączną kwotę 160 mln zł
 • sprzedaż spisanego portfela pożyczek gotówkowych, kredytów ratalnych, kart kredytowych oraz kredytów samochodowych o łącznej wartości 232,6 mln zł.
ŹRÓDŁOBank Zachodni WBK