Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała w II kw. 460 mln zł zysku netto

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska zaraportowała w II kw. zysk netto na poziomie 460 mln zł (-6% kw/kw; +78% r/r), a łącznie w całym I półroczu 948 mln zł (+77% r/r). Rosnący wynik z działalności bankowej, efektywna kontrola kosztów, dobra jakość portfela kredytowego oraz poprawa pozycji kapitałowej i płynnościowej potwierdzają stabilność modelu biznesowego.

– To kolejny kwartał, w którym bank wypracował solidne wyniki, pomimo dalszego tworzenia rezerw na ryzyko związane z portfelem CHF. Sytuacja makroekonomiczna, wpływająca na ograniczenie dynamiki wzrostu kredytów, nie przeszkodziła nam w rozwoju w strategicznie istotnych segmentach rynku. W obszarze Bankowości Detalicznej i Biznesowej koncentrowaliśmy się na Klientach premium i wealth management oraz oferowaniu szerokiej gamy produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych. W Obszarze Bankowości Korporacyjnej i MSP cieszy nas stały wzrost wolumenów zrównoważonego finansowania. Pozycja banku jest stabilna, poprawiamy rentowność, wzmacniając jednocześnie pozycję płynnościową i kapitałową. To pozwala nam na sukcesywne mitygowanie ryzyka związanego z portfelem kredytów CHF, poprzez zawieranie coraz większej liczby ugód z Klientami oraz zwiększanie skali rezerw – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Główne informacje biznesowe za II kw. 2023 r.:

 • Wartość portfela kredytów brutto Klientów indywidualnych: 37,5 mld zł (-6,7% r/r)
 • Wartość portfela kredytów brutto Klientów instytucjonalnych: 54,0 mld zł (-1,3% r/r)
 • Sprzedaż kredytów hipotecznych: 71,0 mln zł (-94,0% r/r)
 • Sprzedaż kredytów gotówkowych: 944,4 mln zł (-0,5% r/r)
 • Sprzedaż kont osobistych: 53,9 tys. (-37,0% r/r)
 • Liczba użytkowników kanałów zdalnych: 1,6 mln (+2,0% r/r)
  • w tym aplikacji mobilnej GOmobile: 1,1 mln (+11,0 r/r)

Kluczowe informacje finansowe na koniec II kw. 2023 r.:

 • Suma bilansowa: 151 mld zł (+5,8% r/r)
 • Kredyty Klientów brutto: 92 mld zł (-3,6% r/r)
 • Depozyty Klientów: 117 mld zł (+7,8% r/r)
 • Wynik z działalności bankowej w II kw. 2023 r.: 1 823 mln zł (+16,4% r/r)
  • Wynik odsetkowy: 1 240 mln zł (+7,9% r/r)
  • Wynik prowizyjny: 308 mln zł (+4,4% r/r)
  • Wynik na działalności handlowej: 249 mln zł (+110,0% r/r)
 • Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją w II kw. 2023 r.: 725 mln zł (-14,8% r/r)
 • Koszty ryzyka kredytowego kwartalnie: +12 pb. wobec -37 rok wcześniej
 • Rentowność: ROE 16,0% (+6,4 pp. r/r), C/I 42,5% (-11,1 pp. r/r)
 • Rentowność: ROE bez wpływu wakacji kredytowych: 15,4%, C/I bez kosztów BFG, IPS i wpływu wakacji kredytowych: 39,3% (-3,1 pp. r/r)
 • Stabilna i bezpieczna pozycja płynnościowa – wskaźnik kredyty (netto)/depozyty: 75,4% (‑8,9 r/r)
 • Pozycja kapitałowa powyżej minimów regulacyjnych – współczynnik kapitału Tier 1: 12,13%

Poprawa efektywności działania i stabilny biznes pomimo czynników ryzyka

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała w II kw. zysk netto na poziomie 460 mln zł (-5,8% kw/kw; +78,4% r/r) i 948 mln zł (+77% r/r) w całym I półroczu. II kw. przyniósł dalszy wzrost dochodów. Wynik z działalności bankowej wyniósł 1 823 mln zł (+5,5% kw/kw, +16,4% r/r). Bank odnotował wzrost wyniku odsetkowego do 1 240 mln zł (+3,3% kw/kw, +7,9% r/r), głównie za sprawą wzrostu przychodów z papierów wartościowych i utrzymania kosztu pozyskania depozytów. Marża odsetkowa wzrosła do 3,3%. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 308 mln zł (-5,3% kw/kw, +4,4% r/r), a jego lekki spadek w porównaniu z I kw. to efekt niższych niż w poprzednim kwartale przychodów w obszarze kart. Wynik na działalności handlowej osiągnął poziom 249 mln zł (+6,3% kw/kw, +110% r/r), do czego w głównej mierze w ujęciu kw/kw przyczynił się wyższy wynik z inwestycji kapitałowych, stabilizacja wyniku na transakcjach z Klientami oraz poprawa wyceny udziałów i akcji.

Koszty działalności Grupy w II kw. wyniosły 725 mln zł (-7,6% kw/kw, -14,8% r/r) i pozostają pod kontrolą. Bez uwzględnienia kosztów BFG i SOBK, koszty wzrosłyby o 5,3% kw/kw i 7,2% r/r, co oznacza, że tempo wzrostu w ujęciu rocznym utrzymuje się poniżej poziomu inflacji. Wzrost przychodów, przy dobrej kontroli kosztów, przełożył się na dalszą poprawę wskaźnika C/I do 42,5% na koniec II kw. 2023.

W II kw. bank zawiązał rezerwę na portfel kredytów CHF w wysokości 356 mln zł. Łączna wartość rezerwy na koniec I półrocza wyniosła 2,1 mld zł, a wskaźnik pokrycia portfela 62,7%. Wzrost rezerwy w porównaniu do I kwartału 2023 r. związany był głównie z szacunkami dotyczącymi napływu nowych pozwów sądowych, liczby zawieranych z Klientami ugód mających na celu konwersję kredytów w CHF na PLN oraz aktualizacji innych parametrów uwzględnianych w modelu. Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału dla banku, które było przedmiotem wyroku TSUE w sprawie C-520/21, nie jest parametrem stosowanym w obecnym modelu rezerw i nie ma bezpośredniego wpływu na ryzyko banku wyrażone poziomem rezerw dotyczących skutków unieważnienia umów kredytu. W II kw. znacząco wzrosła liczba ugód z kredytobiorcami frankowymi (2 617 zawartych ugód na koniec II kw.).

II kw. był kolejnym okresem, w którym na rynku utrzymywał się relatywnie niski popyt na kredyty. Wartość portfela kredytowego banku nieznacznie spadła (-0,8% kw/kw, -3,6% r/r). W segmencie Klientów indywidualnych spadek wyniósł -1,3% kw/kw, -6,7% r/r, natomiast w segmencie Klientów instytucjonalnych -0,5% kw/kw, -1,3% r/r.

Jednocześnie Bank wzmacniał bazę depozytową – wzrost wartości depozytów Klientów (+0,9% kw/kw, +7,8% r/r) przekłada się na dalszą poprawę sytuacji płynnościowej. W II kw. zwiększyła się zarówno wartość depozytów Klientów indywidualnych (+0,3% kw/kw, +1,4% r/r) jak i instytucjonalnych (+1,2% kw/kw, +12,8% r/r).

W II kw. nastąpił dalszy wzrost wartości środków lokowanych w produktach inwestycyjnych (+17,3% kw/kw, +34,6% r/r). Wzrost zanotowały fundusze inwestycyjne, w szczególności utrzymywało się zainteresowanie Klientów subfunduszami inwestującymi na rynku instrumentów dłużnych krótkoterminowych. Jednocześnie rosły środki Klientów na rachunkach brokerskich (+25,1% kw/kw, +34,0% r/r).

Niski poziom ryzyka kredytowego, poprawa wskaźników kapitałowych

W II kw. utrzymywała się bardzo dobra jakość obsługi portfela kredytów. To kolejny kwartał, w którym koszty ryzyka miały pozytywny wpływ na wynik banku, co było efektem rozwiązania rezerw związanych z odzyskami na wycenianym indywidualnie portfelu z utratą wartości oraz wyniku na sprzedaży wierzytelności. Wskaźnik NPL (udział Fazy 3) portfela kredytowego wycenianego wg zamortyzowanego kosztu obniżył się do poziomu 3,1% na koniec II kw. 2023 r.

W II kw. bank wzmocnił pozycję kapitałową. Współczynnik Tier 1 na koniec II kw. wyniósł 12,13%, a łączny współczynnik kapitałowy 16,35%. Oba wskaźniki utrzymują się powyżej wymogów regulacyjnych oraz odnotowały wzrost zarówno w ujęciu r/r jak i kw/kw.

Wiodąca pozycja w obszarze zrównoważonego finansowania i dalsza cyfryzacja

Bank konsekwentnie dąży do zwiększania pozytywnego wpływu na środowisko oraz społeczeństwo i ugruntowuje wiodącą pozycję na rynku w obszarze zrównoważonego finansowania. Wolumen tego finansowania na koniec II kw. 2023 r. wyniósł 8,4 mld zł, co przekłada się na 9,3% udziału w portfelu kredytów. W maju i czerwcu bank uczestniczył w dwóch transakcjach w formule Sustainability-Linked Loan (SLL): dla Grupy Polsat Plus w kwocie ok. 10,6 mld zł (udział Banku – 1 mld zł), to największa transakcja w formule SLL na polskim rynku, oraz dla firmy Iglotex w kwocie ponad 300 mln zł (udział banku jako Koordynatora Zrównoważonego Finansowania – 150 mln zł).

Zaangażowanie banku w obszarze ESG znajduje uznanie w oczach niezależnych ekspertów. W pierwszym półroczu bank został nagrodzony odznakami ESG Industry Top Rated i ESG Regional Top Rated na liście Top-Rated ESG Companies opublikowanej przez Sustainalytics, zwyciężył w kategorii ESG w konkursie Gwiazdy Bankowości, organizowanym przez PwC i Dziennik Gazetę Prawną, zdobył złoty i zielony listek tygodnika Polityka, znalazł się na liście liderów wśród pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzywnością w Polsce – Diversity IN Check 2023 oraz zdobył maksymalną liczbę punktów w rankingu Cashless dla równości, czyli zestawieniu instytucji finansowych dbających o równość zawodową i społeczną osób LGBT+.

Kluczowym aspektem rozwoju banku pozostaje realizacja agendy cyfrowej. Koncentracja na wspieraniu aktywności Klientów przekłada się na stały wzrost wykorzystania przez nich kanałów zdalnych. Dynamicznie rośnie liczba płatności za pomocą BLIK.

 • Liczba osób, korzystających z usług banku za pomocą kanałów zdalnych: 1 630 tys. (-1% kw/kw, +2% r/r)
 • Liczba użytkowników aplikacji GOmobile: 1 138 tys. (+1% kw/kw, +11% r/r)
 • Liczba tokenów w cyfrowych portfelach Klientów: 539 tys. (+2% kw/kw, +15% r/r)
 • Liczba transakcji BLIK w II kw. 2023 r.: 10 467 tys. (+14% kw/kw, +69% r/r)

Bank systematycznie wdraża też nowe rozwiązania cyfrowe dla Klientów. W II kw. zaoferował Klientom z branży e-commerce korzystanie z bramki płatniczej Axepta BNP Paribas, która jako pierwsza w Polsce oferuje możliwość podziału kwoty do zapłaty na różne formy płatności. W czerwcu bank uruchomił na platformie Agronomist.pl jedyny w Polsce kalkulator emisji gazów cieplarnianych dla produkcji drobiu, skierowany do przedsiębiorców z sektora food&agro.

Na koniec II kw. 2023 r. bank obsługiwał blisko 4,2 mln Klientów. Miał 400 Centrów Klienta, w tym 203 bez obsługi kasowej. 120 Centrów posiadało certyfikat „Obiekt bez barier”.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)

Rachunek zysków i strat I poł. 2023 I poł. 2022 zmiana r/r II kw. 2023 II kw. 2022 zmiana r/r I kw. 2023 r.
Wynik z tytułu odsetek 2 439 313 2 152 370 13,3% 1 239 713 1 149 426 7,9% 1 199 600
Wynik z tytułu opłat i prowizji 633 019 595 623 6,3% 307 939 294 939 4,4% 325 080
Wynik z działalności bankowej 3 552 289 3 034 528 17,1% 1 823 420 1 566 729 16,4% 1 728 869
Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (1 510 286) (1 625 990) -7,1% (725 162) (851 148) -14,8% (785 124)
Odpisy netto
z tytułu utraty wartości
51 350 (164 727) 26 400 (85 599) 24 950
Wynik
na działalności operacyjnej
1 502 941 1 021 074 47,2% 768 634 490 279 56,8% 734 307
Zysk netto 947 632 535 409 77,0% 459 647 257 668 78,4% 487 985
          przypadający na jedną akcję w zł 6,42 3,63 76,8% 3,11 1,75 78,1% 3,31
Bilans 30.06.2023 31.03.2023 31.12.2022 30.06.2022
Aktywa razem 150 561 628 148 179 538 151 517 069 142 319 932
Kredyty łącznie (brutto) 91 502 743 92 276 009 93 119 971 94 924 794
Zobowiązania wobec Klientów 117 911 920 116 912 395 120 021 043 109 413 772
Kapitał własny razem 12 614 117 11 986 235 11 262 221 11 189 139
Adekwatność kapitałowa 30.06.2023 31.03.2023 31.12.2022 30.06.2022
Łączny współczynnik kapitałowy 16,35% 15,87% 15,55% 15,21%
Współczynnik kapitału
Tier 1
12,13% 11,65% 11,28% 10,98%
ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska