Inwestycja w elitarne fundusze – subskrypcja db Elity Funduszy XIII_2 w Deutsche Bank

W Oddziałach Deutsche Bank trwają zapisy w ramach drugiej subskrypcji 3-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy XIII_2, opartego o koszyk funduszy: BlackRock World Healthscience Fund i JPMorgan Global Healthcare. Produkt jest dostępny w dwóch wariantach, zróżnicowanych pod względem współczynnika partycypacji we wzroście koszyka funduszy i poziomu gwarancji zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Subskrypcja db Elity Funduszy XIII_2 w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 25 maja br.

db Elita Funduszy XIII_2 przygotowana we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. oferowana jest w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie.

Zysk z inwestycji będzie zależał od wyniku dwóch funduszy wyselekcjonowanych przez ekspertów Deutsche Bank: BlackRock World Healthscience (50% udział w koszyku) i JPMorgan Global Healthcare (50% udział w koszyku).

Celem funduszu BlackRock World Healthscience Fund jest zmaksymalizowanie stopy zwrotu poprzez inwestowanie co najmniej 70% aktywów funduszu w udziałowe papiery wartościowe spółek, których główna działalność operacyjna skupia się na sektorze związanym z ochroną zdrowia.

Z kolei celem funduszu JPM Global Healthcare jest zapewnienie stopy zwrotu poprzez inwestowanie w międzynarodowe spółki działające w sektorach: farmaceutycznym, biotechnologicznym, ochrony zdrowia oraz technologii medycznej. Fundusz zapewnia ekspozycję na sektor o wysokim potencjale wzrostowym dzięki zwiększonemu popytowi na usługi w zakresie ochrony zdrowia w krajach Zachodu i krajach rozwijających się.

Produkt jest oferowany w dwóch wariantach, zróżnicowanych pod względem poziomu gwarancji zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia oraz współczynnika partycypacji we wzroście koszyka funduszy:

 • Przy 100% gwarancji składki zainwestowanej na koniec okresu ubezpieczenia współczynnik partycypacji znajdzie się w przedziale 5%-35%;
 • Przy 95% gwarancji składki zainwestowanej na koniec okresu ubezpieczenia współczynnik partycypacji znajdzie się w przedziale 45%-75%.

db Elita Funduszy XIII_2 to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy są zainteresowani produktem ubezpieczeniowym umożliwiającym inwestowanie oparte na wynikach funduszy przy jednoczesnej wysokiej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia.
W otoczeniu niskich stóp procentowych db Elita Funduszy XII_2 może być alternatywą dla Klientów, którzy oczekują wyników wyższych niż w przypadku depozytów.

Produkty z linii db Elita Funduszy znalazły się w gronie “Najlepszych produktów inwestycyjnych 2014” w zestawieniu opracowanym przez redakcję Gazety Finansowej (28.11.2014 r.). Redakcja podkreśliła, że do tej pory wszystkie edycje tego produktu, oferowanego od 2011 r., zakończyły się dodatnimi wynikami. Przykładowo, ostatnio (7 maja 2015 r.) db Elita Funduszy IV_3 zakończyła się wynikiem 19,95% netto (~24,63% brutto czyli 8,21% p.a.).

Opłata wstępna wynosi 1,5% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacona zostanie wartość wykupu, której wysokość będzie równa bieżącej wartości składki zainwestowanej pomniejszonej o opłatę za wykup w wysokości 1% składki zainwestowanej.

Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia wynosi 100% lub 95% zainwestowanej składki – w zależności od wariantu, a w przypadku zrealizowania pozytywnego scenariusza inwestycyjnego zostanie powiększona o premię. Świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego wynosi 103% sumy ubezpieczenia (przy czym 3% jest limitowane kwotowo
w zależności od wieku ubezpieczonego). Dzięki temu, że produkt ma formę indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane uprawnionym bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego oraz bez podatku spadkowego.

Subskrypcja produktu zakończy się  25 maja 2015 r.

Parametry produktu db Elita Funduszy XIII_2:

 • Forma prawna: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie
ú  Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.

ú  Okres odpowiedzialności: 36 miesięcy (od 29.05.2015 r. do 05.06.2018 r.)

 • Waluta: PLN
 • Instrument bazowy – koszyk funduszy: BlackRock World Healthscience Fund (50% udział
  w koszyku) i JPMorgan Global Healthcare (50% udział w koszyku)
 • Daty obserwacji: 30.11.2015, 31.05.2016, 30.11.2016, 31.05.2017, 30.11.2017, 05.06.2018
 • Okres subskrypcji: do 25 maja 2015 r.
 • Partycypacja: 5%-35% lub 45%-75% w zależności od wariantu produktu, który wybierze Klient
 • Ochrona kapitału: 95% lub 100% zainwestowanej składki (składka pomniejszona o opłatę wstępną) na koniec okresu ubezpieczenia w zależności od wariantu produktu, który wybierze Klient
 • Minimalna składka: 2000 zł
 • Opłata wstępna: 1,5% od wpłacanego kapitału
 • Zysk z inwestycji będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych.

 

Szczegółowe informacje o Ubezpieczeniu, m.in. termin i sposób wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, warunki rezygnacji z ubezpieczenia, zasady obliczania wartości wykupu, ograniczenia odpowiedzialności
TUnŻ  WARTA S.A. zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Warunkach Finansowych Ubezpieczenia „db Elita Funduszy XIII_2” dostępnych w placówkach Banku.

 

Produkt „db Elita Funduszy XIII_2” nie jest lokatą bankową. W przypadku wcześniejszej rezygnacji lub złożenia dyspozycji wypłaty wartości wykupu Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części zainwestowanego kapitału.

 

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu, nie stanowi również porady inwestycyjnej. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A.

źródło: Deutsche Bank