Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ws. Monobanku

W związku z mogącymi wprowadzać w błąd informacjami medialnymi dotyczącymi „wejścia na polski rynek bankowy” podmiotu używającego marki „Monobank” i mającego używać na rynku polskim marki „Stereo”, a będącego bankiem z siedzibą w Ukrainie działającym pod nazwą Universal Bank, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przekazuje następujące informacje.

W świetle przepisów polskiego prawa bankowego Universal Bank jest bankiem zagranicznym, tj. bankiem mającym siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedyną dopuszczalną prawnie formą bezpośredniego prowadzenia przez tego typu bank działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest forma oddziału banku zagranicznego. Utworzenie oddziału banku zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydawanego po spełnieniu określonych w ustawie Prawo bankowe warunków. Podmioty zagraniczne, w tym banki zagraniczne, mogą ponadto, również po uzyskaniu stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, tworzyć na terytorium RP banki krajowe w formie zależnej spółki akcyjnej.

Komisja Nadzoru Finansowego dotychczas nie wydawała wymienionych zezwoleń dla Universal Banku, nie otrzymała wniosków o udzielenie takich zezwoleń ani też nie prowadzi postępowań w przedmiocie ich udzielenia.

Podkreślić przy tym należy, że badając spełnienie wymagań dla wydania zezwolenia na utworzenie banku krajowego albo oddziału banku zagranicznego, Komisja Nadzoru Finansowego w szczególności dokonuje wszechstronnej oceny założyciela, w tym w odniesieniu do jego planów biznesowych oraz odpowiedniości w zakresie reputacji i zdolności do zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością bankową na rynku polskim. Wszelkie kwestie dotyczące ewentualnego podejmowania na polskim rynku działalności w zakresie usług bankowych przez podmioty spoza RP są także każdorazowo przedmiotem konsultacji z organem nadzoru bankowego z kraju pochodzenia takiego podmiotu.

Niektóre ze wspomnianych na wstępie informacji medialnych mogą sugerować, że planowana działalność wykorzystywać będzie stosowany w praktyce rynkowej, zwłaszcza przez tzw. banki internetowe, model BAAS (Banking as a Service), polegający na świadczeniu usług we własnym imieniu i na własny rachunek przez bank posiadający stosowną licencję bankową i uprawnienie do prowadzenia działalności w danej jurysdykcji, z wykorzystaniem jednak oznaczeń marketingowych, marki czy znaków usługowych należących do innego podmiotu. Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że w przypadku stosowania tego typu modeli na rynku polskim, podmioty faktycznie świadczące usługi dochowywać będą najwyższych standardów w zakresie doboru kontrahentów oraz jakości i prawidłowości świadczonych usług w ramach takich modeli, a stosowane przekazy reklamowe, marketingowe oraz inne formy komunikacji z uczestnikami rynku finansowego, w tym zwłaszcza z klientami, zapewniać będą prawidłową identyfikację podmiotu faktycznie świadczącego usługi i nie będą wprowadzać w błąd co do tej okoliczności.

ŹRÓDŁOKNF