Lipcowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymane zostało na poziomie z czerwca.

Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w lipcu br.

Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,00% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio:
2,10% dla 3-latek, 2,30% dla 4-latek oraz 2,50% dla 10-latek.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Dobre wyniki sprzedaży w ostatnich miesiącach potwierdzają atrakcyjność obligacji oszczędnościowych. Nabywcy indywidualni doceniają zalety oszczędzania w tej formie, co widać po wynikach tegorocznej sprzedaży obligacji oszczędnościowych, która przekroczyła już wartość 2 mld zł. W lipcu klienci indywidualni mogą nadal kupić obligacje na korzystnych warunkach np. dwuletnie z oprocentowaniem 2,0%, podczas gdy rentowność na rynku hurtowym wynosi ok. 1,8% komentuje Piotr Nowak, Wiceminister Finansów.

 

Od 27 czerwca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.
Od 1 lipca br. do 31 lipca br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych na następujących warunkach:
Rodzaj obligacji Skarbu Państwa       Szczegóły oferty Cena sprzedaży
Obligacje dwuletnie DOS0718 Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,00% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.  

100 zł

99,90 zł
przy zamianie

Obligacje trzyletnie TOZ0719 Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,10%. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.  

100 zł

99,90 zł
przy zamianie

Obligacje czteroletnie COI0720 Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,30%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%(gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.  

100 zł

99,90 zł
przy zamianie

Obligacje dziesięcioletnie EDO0726 Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.  

 

100 zł

99,90 zł
przy zamianie

1 –   półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.

2 – stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, oraz przez Internet w serwisie: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub poprzez konto Inteligo. Zakupu można także dokonać w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych, czyli agentem sprzedaży, jest PKO Bank Polski.

źródło: Ministerstwo Finansów