Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych

Nowe przepisy ułatwią komunikację pomiędzy klientami funduszy inwestycyjnych, towarzystwami funduszy inwestycyjnych i Komisją Nadzoru Finansowego.

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych1 wprowadza pełną cyfryzację obowiązków informacyjnych wobec KNF. Od 1 stycznia 2024 roku nastąpi odejście od papierowej formy przekazywania informacji. TFI, fundusze inwestycyjne, likwidatorzy funduszy inwestycyjnych, depozytariusze oraz zarządzający ASI będą realizować obowiązki sprawozdawcze w formie elektronicznej. Ponadto znowelizowana ustawa wprowadza możliwość składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej m.in. w przypadku nabywania lub wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Domyślną formą wysyłki potwierdzeń zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy otwartych będzie forma elektroniczna. Te zmiany wejdą w życie od 27 stycznia 2023.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące sprawozdawczości TFI, funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych w likwidacji zostaną określone w nowym rozporządzeniu. Prace nad projektem rozporządzenia, prowadzone przy udziale Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Rady Banków Depozytariuszy, są na etapie konsultacji z Ministerstwem Finansów. Główne zmiany obejmują odejście od sprawozdawczości w formie papierowej oraz uproszczenie i automatyzację raportowania elektronicznego dla raportów okresowych i bieżących. Wprowadzenie nowych standardów sprawozdawczości ma na celu optymalizację przesyłanych danych i ułatwienie raportowania przez podmioty nadzorowane. Zmiany legislacyjne są niezbędne do budowy nowoczesnego nadzoru, który będzie mógł wykorzystywać najnowsze osiągnięcia data science do ochrony uczestników rynku finansowego.

Projekt powinien trafić do konsultacji w I kwartale 2023 roku. Format plików sprawozdawczych i szczegółowe wytyczne określające sposób raportowania zostaną opublikowane przez UKNF przed wejściem w życie przepisów z wyprzedzeniem pozwalającym zainteresowanym podmiotom na ich implementację w swoich środowiskach informatycznych.1
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza nowelizację przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

ŹRÓDŁOKNF