PKO Bank Polski przeprowadził emisję obligacji uprzywilejowanych o wartości 750 mln euro

  • PKO Bank Polski przeprowadził emisję trzyletnich uprzywilejowanych obligacji o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro, emitowanych w ramach Programu EMTN.
  • Popyt trzykrotnie przekroczył ostateczną wartość emisji.
  • Obligacje będą notowane na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

PKO Bank Polski przeprowadził emisję trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro w ramach Programu EMTN. Oferta była skierowana na rynek europejski w celu wypełniania minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL). Obligacje będę notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

Marża wyemitowanych obligacji osiągnęła 250 punktów bazowych. Jest to najlepsza w ostatnim okresie wycena tego rodzaju papierów wartościowych przy porównywalnych transakcjach z regionu Europy Środkowo – Wschodniej. To potwierdza znakomitą kondycję PKO Banku Polskiego – ocenił Paweł Gruza, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego kierujący pracami zarządu.

Wyemitowane właśnie trzyletnie obligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu i w Warszawie. Emisję obligacji poprzedziła seria intensywnych rozmów z inwestorami finansowymi. Popyt trzykrotnie przekroczył ostateczną wartość emisji, która była zwiększona w stosunku do naszych pierwotnych planów. Zakończona sukcesem emisja obligacji z blisko 69 – procentową redukcją zapisów, pomimo wymagających warunków rynkowych, jest dowodem zaufania do PKO Banku Polskiego wśród europejskich inwestorów – powiedział Marcin Eckert, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie 250 pkt. bazowych i jest niższa niż w poprzednich porównywalnych transakcjach z regionu Europy Środkowo – Wschodniej. Obligacje przydzielono łącznie 175 inwestorom.
Obligacje zostały wyemitowane na okres trzyletni, z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po dwóch latach od emisji. Dla spełnienia wymogów regulacyjnych PKO Bank Polski planuje kolejne emisje podobnych papierów wartościowych. Jest to nowy benchmark dla inwestorów, który powinien ułatwić emisję podobnych obligacji przez inne banki w Polsce oraz w regionie.
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski