PKO Bank Polski współorganizuje emisję obligacji komunalnych dla Łodzi

  • PKO Bank Polski jest współorganizatorem emisji obligacji komunalnych dla Miasta Łodzi na kwotę 849 mln zł.
  • Bank ma już na swoim koncie ponad 30 emisji obligacji dla miast wojewódzkich.
  • PKO Bank Polski jest liderem w zakresie organizacji emisji obligacji komunalnych – jego udział w rynku mierzony wartością zadłużenia wynosi prawie 40 proc.

PKO Bank Polski zawarł umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji dla Miasta Łodzi na kwotę 509,4 mln zł. Jest to część planowanej na ten rok emisji na kwotę 849 mln zł. Bank jest liderem w zakresie organizacji emisji obligacji komunalnych – jego udział w rynku, mierzony wartością zadłużenia, wynosi prawie 40 proc. Bank ma już na swoim koncie 30 emisji obligacji dla miast wojewódzkich. To także kolejna emisja dla Łodzi.

Miasto Łódź zaplanowało w budżecie na 2023 r. rekordową kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.868.578.027 zł. W większości są to środki przeznaczone na dokończenie inwestycji objętych dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Największe inwestycje dotyczą pionierskiego projektu rewitalizacji obszarowej obejmującej całe kwartały zabudowy w samym sercu miasta, transportu niskoemisyjnego i gospodarki komunalnej.

– PKO Bank Polski jest sprawdzonym partnerem samorządów – zrealizowaliśmy już emisje obligacji komunalnych na ponad 24 mld złotych, co czyni nas liderem w tym zakresie. Zapewniamy samorządom różnych szczebli szeroki wachlarz nowoczesnych usług, zarówno w obrębie oferty depozytowo-transakcyjnej, jak i kredytowej oraz profesjonalną obsługę naszych doradców – mówi Andrzej Kopyrski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Bankowości Firm i Przedsiębiorstw oraz Bankowości Korporacyjnej.

W umowie bank zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji emisyjnej oraz nabycia wszystkich obligacji. Funkcję agenta emisji będzie pełniło Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, które zweryfikuje dokumentację emisyjną i zarejestruje emisje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Od początku istnienia obligacji komunalnych PKO Bank Polski angażuje się w kluczowe umowy emisyjne. W sumie bank przeprowadził już ponad 2 400 emisji. W 2022 r. zawarł z Krakowem największą w swojej historii umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na kwotę 678 mln zł. Inną interesującą transakcją była pierwsza po wojnie emisja obligacji dla Warszawy zawarta w 2002 roku. Na koniec 2022 r. łączna wartość portfela obligacji komunalnych w PKO Banku Polskim wyniosła 11,2 mld zł.
Dzięki obligacjom komunalnym jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować wydatki inwestycyjne, refinansować spłatę dotychczasowego zadłużenia czy też pokryć koszty inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obligacje komunalne są elastycznym źródłem finansowania wydatków – samorząd określa strukturę emisji, terminy wykupu, okres karencji. Z kolei z emisji zielonych obligacji samorządy mogą pozyskiwać środki na inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska, jak np. rozbudowa transportu publicznego, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi i ściekami, zielone budownictwo czy ochronę bioróżnorodności.
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski