Rekordowy zysk netto, konsekwentna realizacja strategii, najwyższy w historii rating S&P – Alior Bank podsumowuje II kwartał 2023 r.

Alior Bank po raz kolejny prezentuje rekordowe wyniki finansowe. W II kwartale 2023 r. wypracował przychody na poziomie 1,385 mld zł, co stanowi wzrost o 15 proc. w ujęciu rocznym. Zysk netto wyniósł 506 mln zł i był o 290 mln zł wyższy niż w II kwartale poprzedniego roku (wzrost o ponad 130 proc.). Zysk netto za I półrocze wyniósł 872 mln zł, co oznacza wzrost o 126 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Bank utrzymuje także bezpieczną pozycję kapitałową oraz płynnościową, ze współczynnikiem TIER 1 na poziomie ponad 14 proc. oraz TCR powyżej 15 proc. oraz odnotował wzrost rentowności ROE do niemal 28 proc. za II kwartał br. W tym czasie znacząco poprawił także marżę odsetkową netto (NIM) do poziomu 6,05 proc., co stanowi rekordową wartość tego wskaźnika. Potwierdzeniem bardzo dobrej kondycji Banku, w szczególności w zakresie konsekwentnej poprawy jakości portfela kredytowego i zarządzania ryzykiem, jest także najwyższy w jego historii długoterminowy rating (BB+) przyznany przez agencję S&P.

Wypracowane w drugim kwartale br. 1,385 mld zł to najwyższe przychody w historii Alior Banku. W pierwszym półroczu 2023 r. wyniosły one łącznie 2,715 mld zł. Zysk netto w I połowie br. wyniósł 872 mln zł i wzrósł o 486 mln zł w porównaniu z wynikiem I połowy 2022 r.

Bank utrzymuje wysoki poziom wyniku prowizyjnego. Przychody z tytułu opłat i prowizji w II kw. br.  wyniosły 216 mln zł, z kolei wynik odsetkowy w tym samym okresie zwiększył się do rekordowego poziomu 1,161 mld zł, co w ujęciu rocznym daje wzrost o 19 proc.

– To kolejny bardzo dobry kwartał Alior Banku. Możemy ogłosić dwa rekordy: najwyższy w historii Alior Banku rating długoterminowy oraz najwyższy zysk netto. W pierwszym półroczu skutecznie realizowaliśmy cele wynikające z naszej strategii „Bank na co dzień, Bank na przyszłość”, co wpłynęło na poprawę efektywności oraz poziom stabilności Banku. W obszarze klienta indywidualnego – mimo trudnego otoczenia – rozwijaliśmy ofertę oraz sprzedaż kluczowych produktów. Podobnie w segmencie klienta biznesowego – zrealizowaliśmy główne cele, czyli wzrost sprzedaży a przy tym poprawę jakości portfela kredytowego – mówi Grzegorz Olszewski, prezes zarządu Alior Banku.

W II kw. br. Alior Bank odnotował wzrost rentowności wyrażony w ROE do niemal 28 proc. oraz znacząco poprawił marżę odsetkową netto (NIM) do 6,05 proc. W II kw. tego roku wskaźnik C/I (czyli kosztów do dochodów) wyniósł 35,3 proc. Alior Bank konsekwentnie poprawia także jakość portfela. Dzięki temu wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) spadł do 9,45 proc. na koniec czerwca br. Pomimo 16-proc. wzrostu (w porównaniu z II kw. 2022 r.) kosztów pracowniczych, spowodowanego presją inflacyjną na podwyżki płac, ogólny poziom kosztów działania w II kw. 2023 r. spadł o 17 proc. w porównaniu z II kw. 2022 r. Z kolei wskaźnik kosztów ryzyka CoR w drugim kwartale nie przekroczył 1 proc.

 W efekcie skutecznych, długofalowych działań podjętych w poprzednich latach w zakresie zarządzania ryzykiem portfela kredytowego, poziom kosztów ryzyka CoR w II kwartale 2023 r. jest rekordowo niski i mieści się w średnioterminowym celu strategicznym Banku, który wynosi 1,6 proc. na koniec 2024 roku – tłumaczy Tomasz Miklas, wiceprezes zarządu Alior Banku odpowiedzialny za ryzyko.

Na obniżenie wskaźnika CoR wpływ miała konsekwentna poprawa jakości portfela oraz zdarzenia jednorazowe. Zdarzenia jednorazowe to m.in. sprzedaż – z zyskiem – portfeli kredytów zagrożonych (NPL) oraz wyższym – niż oczekiwano – odzyskom w portfelu klienta korporacyjnego. Działania te pozwoliły na obniżenie wyniku z tytułu odpisów na straty oczekiwane w II kw. 2023 r. o ok. 76 mln zł.

Dobrą kondycję Banku potwierdzają także jego współczynniki kapitałowe i płynnościowe TIER 1 oraz TCR, które na koniec II kw. br. wynoszą odpowiednio: 14,16 proc. i 15,11 proc.

– Poziomy współczynników TIER 1 oraz TCR na koniec II kwartału 2023 r. pozostają na stabilnym poziomie, znacząco przekraczając minima regulacyjne. Dla TIER 1 to 551 pb., czyli 2,6 mld zł, w przypadku TCR 446 pb., czyli  2,1 mld zł. Po zaliczeniu wyniku za I półrocze 2023 do funduszy własnych współczynnik TCR wzrośnie o ok. 220 bps. To dla nas bardzo satysfakcjonujące wyniki. Bezpieczna pozycja kapitałowa i płynnościowa Alior Banku jest podstawą do realizacji naszych planów strategicznych – komentuje Radomir Gibała, wiceprezes zarządu Alior Banku odpowiedzialny za obszar finansów.

Klienci biznesowi

W segmencie klienta biznesowego utrzymuje się pozytywny trend, czyli bardzo wysoka sprzedaż kredytów. W pierwszym półroczu 2023 r. udział nowych limitów kredytowych, oferowanych firmom z wybranych branż, zwiększył się o 31 proc. To o 1,4 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Widoczny jest również wzrost sprzedaży produktów transakcyjnych, co jest wynikiem konsekwentnej polityki budowania relacji z klientami biznesowymi. W ostatnim kwartale liczba klientów z BankConnect wzrosła o 18 proc. w odniesieniu do poprzedniego kwartału i ponad 35 proc. w ujęciu rocznym. Na znaczeniu zyskują także procesy automatyczne. Ich udział w nowej sprzedaży w segmencie małych firm wzrósł o 4 pp. r/r. Połowa dyspozycji realizowanych jest zdalnie.

Saldo aktywów w segmencie utrzymuje się na stabilnym poziomie i na przestrzeni roku wzrosło o 8 proc. Portfel aktywów w regularnej obsłudze zwiększył się o 15 proc. w ujęciu rocznym. Poprawie uległa także jakoś portfela, co jest widoczne w spadku salda aktywów w windykacji o 17 proc. w analizowanym okresie.

Klienci indywidualni

Portfel kredytów hipotecznych brutto, w segmencie klientów indywidualnych, wzrósł do 16,2 mld zł, zapewniając tym samym 3,3 proc. udziału w całym rynku kredytów hipotecznych. W II kwartale br. udział rynkowy nowej sprzedaży w tym segmencie wyniósł 5,4 proc. W tym okresie Bank pracował nad wdrożeniem rządowych programów Bezpieczny kredyt 2 proc. oraz Konta mieszkaniowego, które zostały udostępnione klientom w lipcu br. Dodatkowo, pojawiła się nowa, rozszerzona odsłona flagowej oferty promującej sprzedaż mieszkań w dużych miastach. „Własne M w wielkim mieście” jest już dostępne w 6 kolejnych lokalizacjach w Polsce.

Rekordowo wzrosła sprzedaż pożyczek gotówkowych, o 20 proc. w ujęciu rocznym oraz 6 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, osiągając finalnie prawie 1,7 mld zł. Ponad połowa umów została zawarta w kanałach zdalnych. Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto wyniósł 16,6 mld zł, co zapewnia Alior Bankowi 11 proc. udziału w rynku.

W omawianym okresie znacznie zwiększyła się także liczba rachunków „Konto Jakże Osobiste”, których obecnie jest już 700 tys. To o 21 proc. więcej niż w II kw. ubiegłego roku.

Zgodnie z ogłoszoną w lutym tego roku strategią „Bank na co dzień, Bank na przyszłość”, jednym z najważniejszych celów Alior Banku jest budowanie cyfrowej głównej relacji z klientem. Zgodnie z tym kierunkiem, systematycznie ulepszana jest aplikacja Alior Mobile, w której pojawiły się nowe funkcjonalności i wciąż rozwijane są usługi pozabankowe. Liczba opłat, których klienci dokonali w aplikacji za przejazdy autostradą i bilety komunikacji zbiorowej, wzrosła o 41 proc. r/r. i wynosi już 565 tys. Przybywa także samych użytkowników Alior Mobile. W drugim kwartale 2023 r. było ich 1,006 mln, czyli o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Zwiększa się także ich transakcyjność. W ostatnim kwartale za pośrednictwem aplikacji klienci indywidualni zlecili prawie 12 mln przelewów. Liczba transakcji BLIK wzrosła o 38 proc. i sięga już prawie 14 mln.

Bank systematycznie rozwija autorskie rozwiązanie Alior Pay, które pozwala w łatwy sposób odraczać transakcje wykonane na rachunku w Alior Banku. Co istotne, korzystając z Alior Pay można odłożyć w czasie płatności dokonane w sklepach internetowych i stacjonarnych, wypłaty z bankomatów, a także przelewy z konta, np. płatności za rachunki. Usługa ta jest regularnie doceniana przez ekspertów. Wartość odroczonych transakcji na koniec czerwca br. przekroczyła 8,3 mln zł. Od grudnia 2022 r., kiedy wdrożono Alior Pay, jest on sukcesywnie udostępniany kolejnym grupom odbiorców. Już po wakacjach o korzystanie z usługi będzie mógł wnioskować każdy klient, który posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Alior Banku.

Grupa Alior Banku

W II kw. 2023 koszty działania Grupy Alior Banku wyniosły 490 mln zł i zmniejszyły się o 3 proc. w porównaniu z I kw. tego roku. Wskaźnik CoR Grupy na koniec II kw. br. plasuje się na poziomie 1,28 proc. Obecnie Bank nie zauważa istotnego negatywnego wpływu otoczenia makroekonomicznego na poziom CoR. Spodziewane koszty ryzyka Grupy Alior Banku w drugiej połowie 2023 roku nie powinny przekroczyć 1,4 proc.

Portfel leasingu i pożyczek Alior Leasing utrzymywał się na koniec II kw. na poziomie 5,8 mld zł, czyli stabilnie od końca 2022 roku. Sprzedaż leasingu i pożyczki konsekwentnie poprawia się z kwartału na kwartał i w omawianym czasie była o 23 proc. wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Alior Leasing wdraża nowo przyjętą strategię, której filarem i celem jest fundamentalna zmiana modelu biznesowego i rozwoju na nowych rynkach, gwarantujących mniejszą wrażliwość wyników oraz sprzedaży na zmiany koniunkturalne.

Bank odpowiedzialny społecznie

Zgodnie z założeniami strategii „Bank na co dzień, Bank na przyszłość”, Alior Bank wspiera działania z zakresu ESG. Jego znakiem rozpoznawczym w tym obszarze jest „S”, czyli odpowiedzialność społeczna, nastawiona szczególnie na klientów oraz pracowników.

W ramach rozwijania tego segmentu, Alior Bank uruchomił wiele znaczących inicjatyw. Pracownicy rozpoczęli działania w ramach rozwojowo-profilaktycznego projektu „ONA”. W jego ramach zrealizowano kampanię z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Już kolejny rok kontynuowana jest seria imprez-rekreacyjnych „Aktywni z Aliorem”. Wydarzenia odbywają się głównie poza aglomeracjami i mają aktywizować mniejsze społeczności lokalne.

W minionym kwartale w Bank ogłosił, że – wspólnie z Akademią Nauk Stosowanych w Przemyślu – od października uruchamia kierunek „Informatyka w biznesie”. Inicjatywa z obszaru HR pozwoli na kształcenie specjalistów z branży IT. Docelowo, studenci zyskają możliwość odbycia stażu, praktyk, a nawet zatrudnienia w strukturach Alior Banku.

Kluczowe wskaźniki finansowe Grupy Alior Banku w II kwartale 2023 roku:

  • Przychody: 1,385 mld zł – rekordowy poziom w historii Alior Banku.
  • Zysk netto: 506 mln zł – jest to rekordowy wynik (zysk netto w I półroczu 2023 r.: 872 mln zł).
  • Bezpieczna pozycja kapitałowa oraz płynnościowa Banku: współczynnik TIER 1 na poziomie 14,16 proc., a TCR 15,11 proc. Nadwyżka ponad minima regulacyjne dla TIER 1 wynosi 551 pb., a TCR 446 pb.
  • CoR (koszty ryzyka): 0,95 proc.
  • NIM (marża odsetkowa netto): 6,05 proc.
  • ROE (rentowność kapitału własnego): 27,8 proc.
  • C/I (koszty do dochodów): 35,3 proc.
ŹRÓDŁOAlior Bank