Strukturyzowane certyfikaty depozytowe powiązane z akcjami niemieckich firm w ofercie Banku BPH

Bank BPH rozpoczyna zapisy na strukturyzowane certyfikaty depozytowe ze 100-proc. gwarancją kapitału w dniu zapadalności. Zysk z inwestycji, jaki mogą osiągnąć klienci, uzależniony jest od wyników indeksu DAX, reprezentującego 30 wiodących spółek niemieckich, notowanych na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie (m.in. Adidas, BMW, Bayer, Deutsche Telekom, Lufthansa). Zapisy w oddziałach Banku BPH potrwają do 16 października br.

Strukturyzowane certyfikaty depozytowe powiązane z indeksem DAX to produkt o 19-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym. Zysk z certyfikatów nie jest ograniczony z góry i będzie proporcjonalny do uśrednionego wzrostu indeksu DAX w okresie inwestycji.

W dniu emisji zostanie wyznaczony początkowy poziom indeksu. W terminach przypadających 6, 12 i 19 miesięcy od dnia emisji zostaną przeprowadzone obserwacje jego poziomu. Na koniec okresu inwestycji zostanie obliczony uśredniony poziom końcowy indeksu, a na tej podstawie uśredniona stopa zwrotu z indeksu. Oprocentowanie certyfikatów będzie równe uśrednionej stopie zwrotu z indeksu DAX, pomnożonej przez współczynnik partycypacji w wysokości od 30 do 40 proc. (jego wartość zostanie ustalona w dniu emisji, czyli 22 października 2015 r.). Istotną kwestią w kontekście ryzyka inwestycyjnego jest 100-procentowa gwarancja zainwestowanego kapitału, co oznacza, że niezależnie od scenariusza przebiegu inwestycji, na jej zakończenie klient uzyska zwrot kwoty co najmniej równej zainwestowanemu kapitałowi.

Indeks DAX znajduje się w trendzie wzrostowym od 2009 roku, jednak wyceny spółek wchodzących w jego skład ciągle pozostają atrakcyjne dzięki systematycznie rosnącym zyskom. Kontynuacji wzrostu powinna sprzyjać obserwowana poprawa koniunktury gospodarczej, program skupu aktywów finansowych prowadzony przez Europejski Bank Centralny oraz polityka utrzymywania stóp procentowych na poziomach zbliżonych do zera – mówi Jacek Ostas, dyrektor zarządzający portfelem produktów strukturyzowanych w Banku BPH.

Zapisy na strukturyzowane certyfikaty depozytowe są przyjmowane w oddziałach Banku BPH na terenie całego kraju.

Podstawowe informacje
Strukturyzowane certyfikaty depozytowe (SCD) powiązane z indeksem DAX
Forma prawna bankowe papiery wartościowe emitowane przez Bank BPH na podstawie Prawa bankowego
Nominał jednego SCD 1 000 zł
Cena nabycia jednego SCD 1 000 zł
Cena wykupu jednego SCD 1 000 zł
Minimalna kwota inwestycji 3 000 zł
Okres subskrypcji 14 września – 16 października 2015 r.
(w trakcie subskrypcji środki nie są oprocentowane)
Opłata subskrypcyjna do 1,4%
Dzień emisji 22 października 2015 r.
Dzień wykupu 24 maja 2017 r.
Gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału 100% w dniu wykupu
Gwarancja kapitału w trakcie trwania inwestycji 95% (odkup na rynku wtórnym)

Inwestowanie w strukturyzowane certyfikaty depozytowe wiąże się z ryzykiem. Z uwagi na charakter inwestycji zysk jest powiązany ze zmiennymi rynków finansowych i dlatego nie jest z góry znany, a także może być niższy od oczekiwanego lub nie wystąpić wcale. Więcej informacji o produkcie oraz związanych z nim ryzykach można znaleźć w ogólnych warunkach emisji na stronie: www.inwestycje.bph.pl oraz pod numerem infolinii: 0 801 406 406 lub 0 58 300 70 69 . Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, usługi doradztwa inwestycyjnego i oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

źródło: Bank BPH