Strukturyzowane certyfikaty depozytowe powiązane z polskim rynkiem akcji w Banku BPH

Bank BPH rozpoczyna zapisy na strukturyzowane certyfikaty depozytowe ze 100-proc. gwarancją kapitału w dniu zapadalności. Zysk z inwestycji, jaki mogą osiągnąć klienci, uzależniony jest od wyników indeksu WIG20, grupującego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapisy w oddziałach Banku BPH potrwają do 12 czerwca br.

Strukturyzowane certyfikaty depozytowe powiązane z indeksem WIG20 to produkt o
18-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym. Zysk z certyfikatów nie jest ograniczony z góry i będzie proporcjonalny do uśrednionego wzrostu indeksu WIG20 w okresie inwestycji.

W dniu emisji zostanie wyznaczony początkowy poziom indeksu. W terminach przypadających 6, 12 i 18 miesięcy od dnia emisji zostaną przeprowadzone obserwacje jego poziomu. Na koniec okresu inwestycji zostanie obliczony uśredniony poziom końcowy indeksu, a na tej podstawie uśredniona stopa zwrotu z indeksu. Oprocentowanie certyfikatów będzie równe uśrednionej stopie zwrotu z indeksu WIG20, pomnożonej przez współczynnik partycypacji w wysokości od 40 do 50 proc. (jego wartość zostanie ustalona w dniu emisji, czyli 18 czerwca 2015 r.). Inwestycja jest w 100 proc. gwarantowana w dniu zapadalności, co oznacza, że niezależnie od scenariusza jej przebiegu, cały zainwestowany kapitał zostanie wypłacony klientom na koniec okresu inwestycji.

Wydaje się, że obecna sytuacja ekonomiczna – rekordowo niski poziom stóp procentowych oraz przyspieszający wzrost gospodarczy – jest korzystna dla inwestycji giełdowych na warszawskim rynku. Dodatkowego impulsu wzrostowego polskim akcjom może dostarczyć potencjalny napływ inwestycji ze strefy euro, gdzie program skupu aktywów finansowych prowadzony przez Europejski Bank Centralny wywołuje silny wzrost podaży kapitału, poszukującego wyższych stóp zwrotu. Jeśli dodatkowo uwzględnimy fakt, że Indeks WIG20 znajdował się w ostatnich trzech latach w trendzie bocznym, pomimo hossy panującej w tym czasie na większości światowych rynków, to wydaje się, że potencjał wzrostowy warszawskiej giełdy jest realny – mówi Jacek Ostas, dyrektor zarządzający portfelem produktów strukturyzowanych w Banku BPH.

Jeden z produktów strukturyzowanych o zbliżonej konstrukcji (powiązany z indeksem Dow Jones) zaproponowany przez Bank BPH klientom w 2013 r., przyniósł w lutym br. zysk w wysokości 6,35 proc. w skali 18 miesięcy, co daje 4,23 proc. w skali roku. Z kolei zakończony w maju SCD oparty na indeksie DAX zakończył się wynikiem 5,10 proc. w skali 18-miesięcznej, czyli 3,40 proc. rocznie.

Inwestowanie w strukturyzowane certyfikaty depozytowe wiąże się z ryzykiem. Z uwagi na charakter inwestycji zysk jest powiązany ze zmiennymi rynków finansowych i dlatego nie jest z góry znany, a także może być niższy od oczekiwanego lub nie wystąpić wcale. Więcej informacji o produkcie oraz związanych z nim ryzykach można znaleźć w ogólnych warunkach emisji na stronie: www.inwestycje.bph.pl oraz pod numerem infolinii: 0 801 406 406 lub       0 58 300 70 69 

Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, usługi doradztwa inwestycyjnego i oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

źródło: Bank BPH