WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała dziś wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. To pierwszy raport okresowy Grupy publikowany po połączeniu Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska (BNPP Polska), które miało miejsce 30 kwietnia 2015 r.

W I półroczu 2015 r. skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas SA („Grupa”) wyniósł 17,8 mln zł. Na poziom osiągniętego wyniku w bieżącym okresie wpływ miały przede wszystkim poniesione koszty integracji banków, ujęte w kosztach działania oraz pozostałych kosztach operacyjnych, które łącznie wyniosły 138,3 mln zł. Po wyeliminowaniu kosztów integracji wynik finansowy netto Banku wyniósłby 129,9 mln zł, odnotowując wzrost o 20% r/r.

Dane za pierwsze półrocze 2015 r. dotyczą połączonego Banku BGŻ BNP Paribas, a rezultaty BNPP Polska zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku prospektywnie tj. od 30.04.2015 r., zgodnie metodą wartości księgowej, przyjętą dla transakcji połączenia. Dane porównawcze za poprzednie okresy sprawozdawcze nie zostały przekształcone.

„Pod koniec kwietnia powstał Bank BGŻ BNP Paribas, którego skala działalności jest znacząco większa niż działających wcześniej osobno Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska. Wyniki naszego Banku dowodzą, że potrafimy skutecznie realizować nasze cele mimo niesprzyjających warunków rynkowych” powiedział Józef Wancer, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.Wynik netto za I półrocze 2015 roku w dużej mierze obciążony został kosztami integracji, jednak koszty te są zgodne z wcześniejszymi założeniami dotyczącymi fuzji obu banków.” – dodał Józef Wancer.

Wynik odsetkowy Grupy wyniósł w I poł. 2015 r. 590,7 mln zł wobec 546,8 mln zł za okres 6 miesięcy 2014 r. Marża odsetkowa netto wyniosła 2,5% (3,0% w analogicznym okresie roku ubiegłego), co wynika z rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych w Polsce, przy stopie referencyjnej NBP na poziomie 1,5%.

Wynik z tytułu opłat i prowizji Grupy wyniósł w I poł. 2015 r. 182,6 mln zł i był wyraźnie wyższy od ubiegłorocznego (wzrost o 18%).

W I poł. 2015 r. Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw w wysokości 133,9 mln zł., tj. o 22,7 mln więcej niż w I połowie 2014 r. Zwiększenie wartości odpisów jest między innymi następstwem wzrostu portfela kredytowego, po fuzji z BNPP Polska oraz aktualizacji metodologii szacowania odpisów z uwzględnieniem nowych wymagań KNF.

Koszty działania Grupy wraz z amortyzacją wyniosły 695,8 mln zł, w tym koszty integracji w kwocie 108,6 mln zł. Po wyeliminowaniu kosztów integracji, wzrost kosztów wyniósł 18,7%. Wynika to głównie z włączenia bazy kosztowej byłego BNPP Polska – eliminując jednak wpływ połączenia szacowany wzrost kosztów działania wyniósłby 3,2%. Dodatkowo, istotnym elementem wpływającym na poziom kosztów, było także zwiększenie opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o 23,8 mln zł r/r, wynikające z wprowadzenia wyższych stawek zarówno opłaty rocznej, jak i opłaty ostrożnościowej.

Na koniec czerwca 2015 r. łączna wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom wyniosła 52,2 mld zł (wzrost o 72,4% r/r). Eliminując wpływ połączenia szacowany wzrost wolumenu kredytów wyniósłby 8,9% r/r. Wolumen depozytów klientów na koniec I półrocza 2015 r. wynosił 41,7 mld zł i wzrósł o 47,7% r/r. Eliminując wpływ połączenia szacowany wzrost wyniósłby 3,8% r/r.

Grupa, dzięki fuzji, umocniła swoją pozycję rynkową osiągając na koniec czerwca 2015 r. udział w rynku depozytów – 4,18% (wobec 3,16% na koniec 2014 r.) oraz w rynku kredytów – 4,91% (wobec 3,09% na koniec 2014 r.)

Jednocześnie Grupa kontynuowała umacnianie pozycji lidera w sektorze rolno-spożywczym, po I półroczu 2015 r. udział w rynku kredytów tego segmentu wyniósł blisko 31%.

Łączny współczynnik wypłacalności Grupy na koniec czerwca 2015 roku wyniósł 14,08% i wzrósł z 13,81% na koniec grudnia 2014 roku .

Na koniec czerwca 2015 roku Grupa obsługiwała ponad 1,6 mln klientów oraz posiadała sieć 601 placówek rozmieszczonych w całym kraju.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat*

w tys. PLN I półrocze

2015

I półrocze

2014

zmiana r/r
tys. PLN %
Wynik z tytułu odsetek 590 721 546 825 43 896 8,0%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 182 609 153 789 28 820 18,7%
Przychody z tytułu dywidend 5 230 3 302 1 928 58,4%
Wynik na działalności handlowej 67 864 24 874 42 990 172,8%
Wynik na działalności inwestycyjnej 35 200 5 476 29 724 542,8%
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń (156) 156 (100,0%)
Pozostałe przychody operacyjne 16 858 16 390 468 2,9%
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (133 896) (111 153) (22 743) 20,5%
Ogólne koszty administracyjne (632 773) (444 867) (187 906) 42,2%
Amortyzacja (63 057) (49 835) (13 222) 26,5%
Pozostałe koszty operacyjne (43 227) (10 822) (32 405) 299,4%
Wynik na działalności operacyjnej 25 529 133 823 (108 294) (80,9%)
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych 2 096 (2 096) (100,0%)
Zysk (strata) brutto 25 529 135 919 (110 390) (81,2%)
Podatek dochodowy (7 726) (27 421) 19 695 (71,8%)
Zysk (strata) netto 17 803 108 498 (90 695) (83,6%)
Koszty integracji 138 331      
Zysk (strata) netto

z wyłączeniem kosztów integracji

129 851 108 498 21 353 19,7%

* Dane za 1 półrocze 2015 r. dotyczą połączonego Banku BGŻ BNP Paribas. Transakcja połączenia została przeprowadzona z zastosowaniem metody wartości księgowej. Wyniki BNPP Polska zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku Grupy prospektywnie tj. od 30.04.2015 r. Dane porównawcze za poprzednie okresy nie zostały przekształcone (dane za 1 półrocze 2014 r. – tylko dla Banku BGŻ).

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas