Wyniki Grupy Alior Banku po I kwartale 2015 r.

  • Skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku w I kwartale 2015 r. przekroczył 91 mln zł i był o ponad 34 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.
  • W pierwszych trzech miesiącach br. Grupa Alior Banku wypracowała 520 mln zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 343 mln zł z tytułu odsetek i 93 mln zł z tytułu opłat i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów o 25 proc. w porównaniu do I kwartału 2014 r.
  • Na koniec marca 2015 r. łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Grupę Alior Banku wyniosła 27,4 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów 27,8 mld zł. To odpowiednio 31 proc. i 27 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na bezpiecznym poziomie 99 proc.
  • Grupa Alior Banku systematycznie poprawia efektywność kosztową, jednocześnie zwiększając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) w I kwartale 2015 r. wyniósł 49,6 proc. (51,5 proc. w analogicznym okresie w roku poprzednim).
  • W I kwartale br. Alior Bank nabył 97,9 proc. akcji Meritum Banku. Synergie kosztowe i przychodowe wynikające z przejęcia wyniosą 36 mln zł w 2015 r., 77 mln zł w 2016 r. i 85 mln zł w 2017 r. Szacowane koszty integracji banków to 50 mln zł.

Wypracowane w I kwartale 2015 r. wyniki finansowe potwierdzają niezachwiany potencjał dalszego rozwoju Grupy Alior Banku. Fakt ten odbieramy ze szczególną satysfakcją biorąc pod uwagę niekorzystne uwarunkowania rynkowe, z którymi przyszło mierzyć się branży bankowej w pierwszych miesiącach br., m.in. niski poziom stóp procentowych, obniżenie stawki interchange czy też wzrost składki na rzecz BFG – mówi Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Alior Bank S.A. W kolejnych kwartałach  zamierzamy  skupić się na utrzymaniu dotychczasowego tempa wzrostu oraz na sprawnym przeprowadzeniu fuzji z Meritum Bankiem – dodaje prezes Banku.

Całkowite dochody Grupy Alior Banku z działalności operacyjnej osiągnęły po I kwartale 2015 r. 520 mln zł, tj. o 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W wyniku stale rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy zwiększył się o 25 proc. osiągając 343 mln zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 11 proc. i wyniósł 93 mln zł, pomimo obniżenia stawki interchange oraz utrzymujących się na niskim poziomie stóp procentowych. Wynik z działalności handlowej i pozostałej wyniósł 84 mln zł i był o 40 proc. wyższy niż w I kwartale roku ubiegłego.

Przychody Grupy Alior Banku (w mln zł)

Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe GK Alior Banku

Grupa systematycznie poprawia efektywność kosztową. Na koniec raportowanego okresu współczynnik kosztów do dochodów (C/I) ukształtował się na poziomie 49,6 proc. i był niższy o 1,9 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Tym samym Bank podtrzymuje plany obniżenia współczynnika C/I poniżej 48 proc. w 2015 r.

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Grupę Alior Banku wzrosła o 31 proc. r/r osiągając poziom 27,4 mld zł na koniec I kwartału 2015 r. W tym samym okresie saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło 27,8 mld zł, czyli o 27 proc. więcej, niż rok wcześniej.

Źródło: Skonsolidowane wyniki finansowe GK Alior Banku

W I kwartale 2015 r. Alior Bank dynamicznie rozwijał strategiczną współpracę z T-Mobile. W ciągu roku od rozpoczęcia działalności, z usług T-Mobile Usługi Bankowe skorzystało już 208 tys. klientów. Mogą oni otworzyć konto w sieci kilkuset punktów zlokalizowanych w całej Polsce oraz poprzez nowoczesne zdalne kanały sprzedaży. Do końca kwietnia br. Bank otworzył już 135 placówek typu store-in-store w salonach T-Mobile oferujących szerszy zakres obsługi, w tym produkty kredytowe.

19 lutego 2015 r. Alior Bank nabył 97,9 proc. akcji Meritum Banku. Przygotowania do fuzji prawnej i połączenia obu banków, które nastąpią po uzyskaniu odpowiednich zgód Komisji Nadzoru Finansowego, przebiegają zgodnie z harmonogramem. Stopniowa integracja procesów, systemów i infrastruktury IT obu banków oraz wdrożenie jednolitej oferty produktów i usług zakończy się najpóźniej w IV kwartale 2015 r. Synergie kosztowe i przychodowe wynikające z przejęcia Meritum Banku wyniosą 36 mln zł, w 2015 r. 77 mln zł w 2016 r. i 85 mln zł w 2017 r., zaś szacowane koszty integracji banków 50 mln zł. Dzięki połączeniu możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału obu innowacyjnych i prężnie rozwijających swoją działalność instytucji oraz doświadczenia ich pracowników. W rezultacie powstanie większy, silniejszy i jeszcze nowocześniejszy bank, który będzie podążał za najnowszymi trendami rynkowymi, aby spełnić szybko zmieniające się oczekiwania i potrzeby klientów.

W ramach przygotowań do połączenia z Meritum Bankiem oraz w odpowiedzi na dynamiczny rozwój elektronicznych kanałów obsługi klientów, Alior Bank zainicjował w I kwartale br. zmiany zmierzające do wdrożenia nowego modelu dystrybucji. Zaowocują one stworzeniem nowego standardu jakości obsługi klientów zarówno w segmencie detalicznym, jak i biznesowym. Nowy model dystrybucji będzie jednym z fundamentów dynamicznego rozwoju połączonego Banku i umożliwi utrzymanie przewagi konkurencyjnej m.in. w zakresie efektywnego pozyskiwania nowych klientów i zapewnienia im optymalnej obsługi.

Na koniec marca 2015 r. z usług Grupy Alior Banku korzystało już 2,94 mln klientów – 2,64 mln stanowili klienci Alior Banku i T Mobile Usługi Bankowe (w tym 123 tys. firm), zaś 295 tys. klienci Meritum Banku.

źródło: Alior Bank