Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding po I półroczu 2015 roku

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. Grupa Getin Holding wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 84,2 mln PLN, co jest wynikiem o 14,4 % lepszym w ujęciu rok do roku. W II kwartale spółka odnotowała znaczącą poprawę struktury wyniku względem poprzednich miesięcy.

Mimo utrzymującej się niepewnej sytuacji politycznej w Europie Wschodniej Holding systematycznie poprawia strukturę przychodów poprzez rygorystyczną kontrolę kosztów oraz optymalizację źródeł przychodów. Korzystny wpływ miała również poprawa sytuacji makroekonomicznej i związany z nią spadek kosztów finansowania – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. W opinii Zarządu, zrealizowana w czerwcu sprzedaż Idea Bank Rosja będzie mieć pozytywny wpływ na wynik Grupy w średniej i długiej perspektywie – dodaje.

W I półroczu br. Grupa Idea Bank Polska osiągnęła rekordowy zysk netto 181,1 mln PLN, co jest wynikiem blisko trzykrotnie lepszym w ujęciu rok do roku. Przyrost sumy bilansowej Grupy wyniósł 55,1% r/r (16,0 mld PLN na koniec czerwca). W ciągu sześciu pierwszych miesięcy roku sprzedaż kredytowa przekroczyła 2,8 mld PLN. W tym samym okresie Bank pozyskał 9,2 tys. nowych kredytobiorców oraz sprzedał 31 tys. rachunków. Od początku roku Grupa intensywnie rozwija działalność leasingową oraz faktoringową odnotowując czterokrotny wzrost w obu liniach biznesowych. Skutecznie realizowana polityka sprzedażowa wpływa na wysokie wskaźniki cross-sell: po dwóch latach relacji z Grupą Klienci posiadają średnio prawie 3 produkty, a 25% z Klientów posiada 4 i więcej produktów. Wynik z tytułu odsetek Grupy za I półrocze utrzymywał się na stabilnym poziomie 147,7 mln PLN, przy marży odsetkowej 2,5%. Natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji Grupy za I półrocze wzrósł do poziomu 241 mln PLN (+76% r/r).

Znaczącą kontrybucję do wyniku Holdingu wniosły również działające w Polsce MW Trade (8,7 mln PLN) oraz Getin Leasing (19,3 mln PLN). W II kwartale spółka leasingowa wypracowała dla Getin Holding, posiadającego 49,28% jej udziałów, zysk netto na poziomie 9,1 mln PLN.

Grupa Carcade Rosja kontynuuje działalność w warunkach ograniczonego dostępu i wysokich kosztów finansowania. Mimo negatywnych trendów utrzymujących się w gospodarce rosyjskiej (w tym spadku popytu na rynku leasingowym w I kw.) Grupa wypracowała w II kwartale 6,9 mln PLN zysku netto. W wyniku przeprowadzonej optymalizacji Grupa odnotowała w II kwartale spadek kosztów działania o 20,4%. Warto zaznaczyć, że w II kwartale Carcade odnotowała ponad 35% wzrost sprzedaży leasingowej względem poprzedniego kwartału, co jest wynikiem m.in. obniżenia kosztu finansowania względem poprzednich miesięcy. W czerwcu Getin Holding sfinalizował transakcję sprzedaży akcji Idea Bank Rosja.

W I półroczu br. Grupa Idea Bank Białoruś wypracowała zysk netto na poziomie 8,5 mln PLN. Dzięki stabilizacji sytuacji walutowej w II kwartale Bank znacząco ograniczył koszt pozyskania depozytów z 42,6% do 22,8%. Równocześnie, Bank odnotował dwukrotny (q/q) wzrost wolumenów sprzedaży w strategicznych segmentach rynku (detalicznym i MSP). Dzięki wdrożonej polityce zarządzania ryzykiem, Idea Bank Białoruś obniżył koszt ryzyka z 19,7 mln do 6,7 mln PLN (spadek kosztu o 65,7% r/r).

W wyniku niekorzystnej sytuacji polityczno-ekonomicznej na Ukrainie w pierwszym półroczu br. Grupa Idea Bank Ukraina odnotowała stratę netto na poziomie 14,7 mln PLN.

Bank dokonał optymalizacji struktury finansowania poprzez zmniejszenie finansowania z rynku międzybankowego o 87,1%. W wyniku podjętych działań w II kwartale sprzedaż kredytów detalicznych wzrosła o 28,7% (q/q).

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. Grupa Idea Bank Rumunia odnotowała stratę netto na poziomie 9 mln PLN. Wzrost kosztów związany był m.in. z rebrandingiem i kampanią marketingową  oraz zmianami w sieci sprzedaży. W II kwartale Bank zwiększył sprzedaż kredytową do 47 mln PLN (+29,1% względem I kwartału), przy zachowaniu niskiej szkodowości nowego portfela. Od maja br. Bank wprowadził do oferty ubezpieczenia do kredytów detalicznych. Łącznie ze spółką leasingową, Idea Bank Rumunia odnotował ponad dwukrotny wzrost (q/q) przychodów prowizyjnych z tego tytułu do poziomu 3,5 mln PLN.

W II kwartale sprzedaż leasingowa Idea Leasing Rumunia wyniosła 91,6 mln PLN (+24,8% q/q). Spółka sprzedała również pożyczki leasingowe o wartości 30,8 mln PLN (x2,6 q/q).

źródło: Getin Holding S.A.