ZBP podpisał Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki

Przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora energetyki słonecznej w Polsce podpisali 16 grudnia 2021 r. Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki.

Celem tej inicjatywy jest wspieranie rozwoju branży oraz maksymalizacja udziału krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych w łańcuchu dostaw. W wydarzeniu uczestniczył również Dyrektor Generalny Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) Francesco La Camera.

W im. Związku Banków Polskich Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki podpisał Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Zarządu.

Porozumienie sektorowe zostało zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska „Listem intencyjnym o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego”, podpisanym 11 września 2020 roku. Wydarzenie to umożliwiło rozpoczęcie intensywnej współpracy podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem sektora fotowoltaiki w Polsce. Aktywne prace czterech grup roboczych, reprezentujących jego różne segmenty, pozwoliły na wypracowanie i uzgodnienie projektu Porozumienia.

Stronami Porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej: Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Finansów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki, Minister Aktywów Państwowych, Minister Rozwoju i Technologii, Minister Spraw Zagranicznych, a także przedstawiciele inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora fotowoltaiki, organizacji otoczenia biznesu, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz przedstawiciele świata nauki.

Fotowoltaika jest najdynamiczniej rozwijającą się technologią OZE w Polsce. Najistotniejszym komponentem tego rozwoju są instalacje prosumenckie. Według danych Agencji Rynku Energii na koniec października 2021 r. w Polsce było 744 399 prosumentów, zaś łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach to 5, 089 GW.

Sektor bankowy od wielu lat finansuje rozwój energetyki odnawialnej w Polsce. Należy do nich także sektor fotowoltaiki. Zarówno banki komercyjne jak i bankowość spółdzielcza udziela nie tylko kredytów, ale i doradza w zakresie inwestycyjnym. Rozwój zakresu zaangażowania banków w zakresie finansowania produkcji energii z fotowoltaiki ma także znaczenie pod kątem wymogów zrównoważonego rozwoju i procesu transformacji gospodarki w kierunku zeroemisyjnym. W ZBP już od 2008 r. działa specjalny międzybankowy Zespół ds. Klimatu i Energetyki w ramach którego podejmowane są tematy proekologiczne i odnawialnych źródeł energii. Związek Banków Polskich (ZBP) we współpracy z sektorem publicznym- krajowym (Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, marszałkami województw, NFOŚiGW, wfośigw, BGK) i unijnym (Komisja Europejska, Grupa EBI, EBOiR) prowadzi w tym zakresie szereg projektów mających na celu wsparcie rozwoju instrumentów finansowania przez polskie banki tego obszaru gospodarczego.

ŹRÓDŁOZBP