Zmiany w Funduszu Dostępności

Od 1 kwietnia tych, którzy chcą skorzystać z pożyczek na likwidację barier architektonicznych, czekają zmiany. Bank Gospodarstwa Krajowego do tej pory udzielił pożyczek z Funduszu Dostępności na kwotę ponad 132 mln zł.

BGK wspólnie z instytucjami finansującymi udziela preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych. Dzięki finansowaniu z Funduszu Dostępności budynki stają się lepiej przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych.
Jakie zmiany wejdą 1 kwietnia?
Pożyczki z Funduszu udzielane są w dwóch modelach: bezpośrednim (przez BGK) oraz pośrednim (BGK z inną instytucją finansującą). Wprowadzane zmiany dotyczą obu modeli i wynikają z zatwierdzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zmiany strategii inwestycyjnej.

Zmiany obejmą poziom umorzenia pożyczki w zależności od przeznaczenia budynku:

  • dla budynków użyteczności publicznej poziom umorzenia będzie wynosić 25 proc, a dla budynków wielorodzinnych 5 proc. (dotychczas progi wynosiły odpowiednio 30 i 10 proc.)
  •  powyższe poziomy umorzenia wzrosną o 15 p.p., jeżeli inwestycja obejmuje budowę nowego dźwigu/windy
  • w przypadku modelu bezpośredniego w/w zmiana obejmuje wnioski, które pożyczkobiorca złoży po 1 kwietnia 2023 r., a w przypadku modelu pośredniego zmiana ta będzie miała zastosowanie do umów operacyjnych zawartych z pośrednikami na podstawie postępowań przetargowych zakończonych w 2023 r. lub latach późniejszych.
Nowe wnioski pożyczkobiorców muszą uwzględniać “Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027”. Dla Umów zawartych przed 2023 r. wiążące są „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020”.
Dzięki programowi zawarto już ponad 200 umów pożyczkowych na kwotę 132 mln zł, a  ponad połowa pożyczek została umorzona w wysokości określonej w umowach.
Z pożyczek najczęściej korzystają podmioty sektora mieszkaniowego. Blisko 80 proc. pożyczek trafiło do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Zakres finansowanych projektów jest zróżnicowany i obejmuje: budowę nowych wind lub ich wymianę, budowę podjazdów/pochylni, kompleksową przebudowę wejścia do budynku, czy dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki już udzielonym pożyczkom ponad 100 tys. osób rocznie będzie miało ułatwiony dostęp w budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej.
Szczegółowe informacje dot. pożyczek z Funduszu Dostępności na stronie internetowej: Fundusz Dostępności.
ŹRÓDŁOBGK