Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A.

Rada Nadzorcza Deutsche Bank Polska S.A. powierzyła z dniem 22 maja 2019 r. Magdalenie Rogalskiej, dotychczasowemu Członkowi Zarządu Deutsche Bank Polska S.A., funkcję Wiceprezesa Zarządu. Ponadto Walne Zgromadzenie Deutsche Bank Polska S.A., które odbyło się 23 maja br., powołało na 5-letnią kadencję Radę Nadzorczą Deutsche Bank Polska S.A. w zmienionym składzie. Przewodniczącym Rady został Joerg Bongartz, dr hab. Krzysztof Kalicki – jej Wiceprzewodniczącym, a Leszek Niemycki oraz Ina Bandemer dołączyli do Rady Nadzorczej jako jej nowi Członkowie.

Powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Magdalena Rogalska odpowiada za bankowość dla korporacji i instytucji finansowych, w tym Globalną Bankowość Transakcyjną, obejmującą usługi cash management, finansowanie transakcji handlu zagranicznego oraz działalność powierniczą. Z Deutsche Bank Polska związana jest od 1998 roku. Przez kilka lat pełniła funkcję Dyrektora Bankowości Korporacji Międzynarodo-wych, odpowiadając za lokalne relacje ze spółkami zależnymi międzynarodowych grup kapitałowych. W październiku 2013 roku objęła stanowisko Członka Zarządu Deutsche Bank Polska S.A., a z dniem 22 maja 2019 r. – Wiceprezesa Zarządu. Jest  absolwentką wydziału Finanse i bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Objęcie przez Magdalenę Rogalską stanowiska Wiceprezesa Zarządu jest kolejną, po powierzeniu Tomaszowi Kowalskiemu funkcji p.o. Prezesa Zarządu z dniem 1 maja 2019 r., zmianą w składzie zarządzającym Deutsche Bank Polska S.A.

Nowy skład Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.:

– Tomasz Kowalski – pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

– Magdalena Rogalska – Wiceprezes Zarządu

– Zbigniew Bętkowski – Członek Zarządu

– Piotr Gemra – Członek Zarządu

– Piotr Pawłowski – Członek Zarządu

Ponadto, Walne Zgromadzenie Deutsche Bank Polska S.A., które odbyło się 23 maja br. w Warszawie, powołało na 5-letnią kadencję Radę Nadzorczą w nowym składzie. Joerg Bongartz został Przewodniczącym Rady Nadzorczej, dr hab. Krzysztof Kalicki – jej Wiceprzewodniczącym, a Leszek Niemycki i Ina Bandemer dołączyli do Rady jako jej nowi Członkowie.

Tym samym Rada Nadzorcza Deutsche Bank Polska S.A. będzie działała w następującym składzie:

– Joerg Bongartz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

– dr hab. Krzysztof Kalicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

– Leszek Niemycki – Członek Rady Nadzorczej

– Ina Bandemer – Członek Rady Nadzorczej

– Hubert Pandza – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

– Wiesław Thor – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Informacje biograficzne nowych członków Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A.

Joerg Bongartz jest Dyrektorem Zarządzającym w Deutsche Bank AG, odpowiedzialnym za region Europy Środkowo-Wschodniej. Z Deutsche Bank związany jest od 1982 r. W latach 2006-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Deutsche Bank Ltd. w Moskwie i Szefa Globalnej Bankowości Transakcyjnej w Rosji odpowiedzialnego na tym rynku za Cash Management, finansowanie transakcji handlu zagranicznego, działalność powierniczą, depozytową oraz usługi powiernicze i agencyjne. Do 2005 r. był szefem działu zajmującego się zarządzaniem relacjami z instytucjami finansowymi w Europie Środkowo-Wschodniej, na terenie Wspólnoty Niepodległych Państw, Grecji i Turcji, odpowiedzialnym za wszystkie produkty oraz zarządzanie ryzykiem w zakresie dużych banków komercyjnych i centralnych w regionie. Był także szefem działu Cash Management w zakresie instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw, odpowiadając za produkty gotówkowe w USD i EUR. Przed objęciem tych funkcji był członkiem zespołu ds. projektów i eksportu w branży naftowej i gazowej w Deutsche Bank oraz szefem, a wcześniej zastępcą szefa biura Deutsche Bank w Moskwie i Petersburgu. Do 2007 r. pełnił również rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej DB Securities w Kazachstanie.

dr hab. Krzysztof Kalicki z Deutsche Bank Polska S.A. związany jest od 1998 r. Wykładowca uniwersytecki, profesor w Akademii Leona Koźmińskiego, autor ponad stu publikacji z dziedziny finansów i bankowości, członek licznych rad nadzorczych, Prezydent Honorowy Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Tam też uzyskał tytuł doktora habilitowanego i przez wiele lat pracował jako wykładowca w Katedrze Finansów Międzynarodowych. W latach dziewięćdziesiątych w Ministerstwie Finansów pełnił kolejno funkcje: Doradcy Ministra Finansów, Dyrektora Departamentu Zagranicznego, a następnie Sekretarza Stanu, I Zastępcy Ministra Finansów. Zanim podjął pracę w Deutsche Bank, sprawował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A. Od 2003 r. do 30 kwietnia 2019 r. nieprzerwanie pełnił funkcje Prezesa Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. oraz Szefa Grupy Deutsche Bank w Polsce.

Leszek Niemycki jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, którą ukończył w 1988 r., jak również University of Wisconsin i University of Colorado. W latach 1995-2000 uczestniczył w szkoleniu z zakresu Zarządzania w Bankowości organizowanym przez American Bankers’ Association. W latach 1988-1989 był asystentem w Katedrze Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Z bankowością związany jest od 1989 r. W latach 1990-1995 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku S.A. z ramienia Enterprise Investors, przy równoczesnym pełnieniu funkcji w ramach Enterprise Credit Corporation. Od lipca 1995 r. sprawował funkcję Członka Zarządu, a od 1999 r. Wiceprezesa i Członka Zarządu w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku S.A. (od 1999 r. Fortis Bank Polska S.A.). Od listopada 2003 r. Wiceprezes Zarządu Deutsche Bank PBC S.A. odpowiedzialny za piony biznesowe: zarządzania produktami, dystrybucji oraz marketingu. Członek rady nadzorczej DB Securities S.A. w Warszawie. Od 26 listopada 2009 r. Prezes Zarządu Deutsche Bank PBC S.A., a po połączeniu z Deutsche Bank Polska S.A. od lutego 2014 r. – Wiceprezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej, którą to funkcję pełnił do 21.02.2019 r.

 

Ina Bandemer związana jest z Deutsche Bank AG od 1990 r. Od tego momentu pełniła wiele funkcji w obszarze bankowości komercyjnej i korporacyjnej Deutsche Bank. Zbudowała strukturę Deutsche Bank w Niemczech dedykowaną globalnym spółkom zależnym (Global Subsidiary Coverage /GSC/). Jako szefowa GSC w regionie EMEA i Niemiec odpowiada obecnie za obszar spółek zależnych i centrum skarbu regionalnego w ramach obsługi międzynarodowych Klientów korporacyjnych.

ŹRÓDŁODeutsche Bank Polska