AIG uruchamia interaktywne szkolenia z zakresu ubezpieczeń środowiskowych

Troska o stan środowiska naturalnego to jeden z elementów koncepcji zielonej gospodarki. Na rolę zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności za środowisko wskazuje cykl bezpłatnych interaktywnych szkoleń przygotowanych przez firmę ubezpieczeniową AIG. Kurs e-learningowy obejmuje między innymi prawo ochrony środowiska, praktyczne zagadnienia związane z ryzykiem zanieczyszczeń oraz podstawy ubezpieczeń środowiskowych. Materiały dostępne są od czerwca 2015 roku na specjalnej platformie szkoleniowej oraz na stronie internetowej firmy.

Sposób wykorzystywania zasobów naturalnych, ochrona dziedzictwa przyrodniczego czy też właściwe gospodarowanie odpadami ściśle wpływają na dobrobyt społeczeństw. Stanowią również jedno z kluczowych wyzwań dla polskiej gospodarki. Do poprawy stanu środowiska w Polsce przyczyniają się m.in. wzrost świadomości ekologicznej, wykorzystanie funduszy unijnych, a także coraz bardziej restrykcyjne regulacje prawne. Zobowiązują one podmioty korzystające ze środowiska do naprawy ewentualnych wyrządzonych przez nie szkód.

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym

Ryzyko spowodowania szkody w środowisku dotyczy wielu firm, nie tylko tych działających w sektorze przemysłu czy energetyki. Zanieczyszczenia mogą być spowodowane m.in. przez przedsiębiorstwa z branży transportowej, sklepy spożywcze, pralnie, producentów materiałów włókienniczych i tworzyw sztucznych, drukarnie czy też właścicieli nieruchomości. Potencjalne koszty związane z naprawą negatywnych skutków oraz szkód w środowisku są często bardzo wysokie. Dlatego tak ważną rolę pełni zarządzanie ryzykiem środowiskowym, które jest motywem przewodnim stworzonych przez AIG szkoleń dla firm, podmiotów działających w branży ubezpieczeniowej i wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony środowiska.

„Poprzez inicjatywy takie jak uruchomienie szkoleń internetowych i przygotowanie materiału video prezentującego kluczowe eko fakty chcemy pokazać, jak ważną rolę pełni odpowiedzialność za środowisko i umiejętne zarządzanie ryzykiem. Chcemy również przybliżyć firmom rolę specjalistycznych ubezpieczeń środowiskowych i zwiększyć świadomość, że zrównoważony rozwój buduje się już na poziomie lokalnych społeczności, nawet tych niewielkich” – powiedział Paweł Holnicki-Szulc, dyrektor działu Specialty Lines, East Zone EMEA Global Specialty w firmie AIG.

Kluczowe fakty dotyczące stanu środowiska w Polsce:

  • 64% powierzchni Polski charakteryzuje się dobrym stanem jakości powietrza (klasa A)
  • Jedynie 12,7% wód rzecznych jest w stanie dobrym lub bardzo dobrym
  • Tylko 47% polskich jezior jest w stanie dobrym lub bardzo dobrym
  • 20% zasobów przyrodniczych w naszym kraju chroni program „Natura 2000”
  • Co roku wytwarzanych jest w Polsce ok. 120 mln ton odpadów przemysłowych oraz ok. 11 mln ton odpadów komunalnych
  • Rocznie dochodzi w naszym kraju do około 50 000 wypadków drogowych oraz około 4 000 zdarzeń powodujących emisję zanieczyszczeń do środowiska
  • 1 litr oleju może zanieczyścić 250 000 litrów wody
 Źródło: Materiał video firmy AIG „Eko Fakty”, 2015 r.opracowanie własne polskiego oddziału firmy AIG na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Od prawa po praktykę

Interaktywne szkolenie udostępnione przez AIG składa się z 5 modułów treningowych zakończonych krótkim testem. Kurs jest darmowy i wymaga jedynie rejestracji. Po przejściu wszystkich części użytkownik otrzymuje streszczenie najważniejszych zagadnień. Zakres szkoleń obejmuje między innymi podstawy i rodzaje zanieczyszczeń środowiska, prawo ochrony środowiska, z naciskiem na Europejską Dyrektywę o odpowiedzialności za środowisko 2004/35/CE oraz Program “Natura 2000”. Wirtualny trening obejmuje także egzekwowanie prawa, w tym zakres kompetencji poszczególnych organów państwowych, zobowiązania związane z naprawą szkód w środowisku oraz kary finansowe. Szkolenie pozwala ponadto zdobyć wiedzę na temat praktycznych zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem środowiskowym. Wskazuje także na rolę, zakres i sposób działania specjalistycznych ubezpieczeń środowiskowych.

„Nasze szkolenia powstały w odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się pytania dotyczące ryzyk środowiskowych oraz zakresu ochrony oferowanej przez specjalistyczne polisy środowiskowe. Działania edukacyjne to kolejny ważny krok, który pozwala nam wesprzeć przedsiębiorstwa w zarządzaniu ryzykiem środowiskowym” – powiedziała Anna Prystupa, regionalny underwiter w Dziale Ubezpieczeń Środowiskowych, CEE & Mediterranean, AIG.

„W ubiegłym roku uruchomiliśmy m.in. nowatorski serwis szkodowy, który działa w ramach Programu PIER Europe. Wspiera on firmy w działaniach prewencyjnych, pomaga minimalizować skutki ewentualnego skażenia i realizować działania naprawcze. Zapewnia również usługi z zakresu konsultingu i inżynierii środowiska, a także pomoc w kontaktach z organami ochrony środowiska” – dodaje Anna Prystupa.

Inwestycje w ochronę środowiska

Ważną rolę w efektywnym zarządzaniu ryzykiem środowiskowym pełnią również inwestycje współfinansowane ze środków europejskich, które pozwalają firmom modernizować swoją działalność[1]. Do 2013 roku na poprawę stanu środowiska i jego ochronę przeznaczono w Polsce łącznie ok. 5 mld złotych z funduszy unijnych.  Budżet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) wynosi 27,41 mld euro. Jest to największy program finansowany z funduszy europejskich nie tylko w skali naszego kraju, ale również w całej Unii Europejskiej. Według wstępnych szacunków, na realizację projektów związanych z obszarem środowiska przeznaczono w ramach POIiŚ 2014-2020 łącznie 3 508,2  mln euro[2].

Unijna dyrektywa a raportowanie kwestii środowiskowych

Uruchomienie interaktywnych szkoleń AIG zbiegło się w czasie z wieloma innymi wydarzeniami, które wskazują na rosnącą rolę zagadnień ekologicznych. W czerwcu br. Ministerstwo Finansów zakończyło fazę pre-konsultacji społecznych związanych z planowaną implementacją unijnej Dyrektywy 2014/95 /UE[3]. Poszerza ona zakres informacji niefinansowych, do których ujawniania w ramach sprawozdań z działalności zobowiązane będą wybrane duże przedsiębiorstwa. Zmiany obejmą jednostki zainteresowania publicznego, w tym spółki giełdowe oraz jednostki dominujące dużych grup kapitałowych. Podmioty te będą miały obowiązek raportowania informacji dotyczących m.in. kwestii środowiskowych[4]. Zobowiązane będą do ujawniania informacji związanych z polityką z zakresu ochrony środowiska i jej efektami, a także – zagrożeń środowiskowych oraz sposobu zarządzania tymi ryzykami.

Wiele przedsiębiorstw już teraz traktuje obszar ochrony środowiska jako jeden z ważnych elementów społecznej odpowiedzialności biznesu. Raportowanie kwestii z tego zakresu (dotyczących czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym, od ang. ESG, tj. Environment, Social, Governance) coraz częściej traktowane jest jako integralny element budowania wartości spółki.

Szkolenie AIG z zakresu ochrony środowiska i ubezpieczeń środowiskowych dostępne są na specjalnej platformie internetowej oraz na stronie internetowej firmy, na której zamieszczony został również krótki materiał video prezentujący najważniejsze Eko Fakty.

[1] Źródło: Ministerstwo Środowiska, Program Infrastruktura i Środowisko, „Unijne pieniądze na ochronę środowiska – efekty”
[2] Źródło: Ministerstwo Środowiska, Informacje o Programie Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: http://www.mos.gov.pl/kategoria/5925_informacje_o_programie_2014_2020/
 [3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95 /UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy
[4] Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/aktualnosci/2015/ankieta.html

źródło: AIG