Czynniki ESG będą obecne w działalności inwestycyjnej Grupy PZU

TFI PZU pracuje nad wdrożeniem tzw. czynników ESG w swojej działalności. Podejmując decyzje inwestycyjne będzie uwzględniało takie elementy, jak kwestie środowiskowe (Environmental), społeczna odpowiedzialność (Social responsibility) oraz ład korporacyjny (corporate Governance). To część szerszej strategii ESG, którą przygotowuje cała Grupa PZU.

– Widzimy coraz większe zainteresowanie zrównoważonym inwestowaniem. Nacisk na ESG kładą nie tylko legislatorzy, ale również coraz częściej inwestorzy, którzy chcą lokować swój kapitał z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego – mówi Marcin Żółtek, wiceprezes zarządu TFI PZU. Potwierdzają to liczby. Według publikowanego co dwa lata „Report on US Sustainable and Impact Investing Trends”, przygotowywanego przez U.S SIF Foundation, blisko 17 bilionów dolarów, czyli 1/3 wszystkich aktywów pod zarządzaniem profesjonalnym w Stanach Zjednoczonych, jest inwestowanych odpowiedzialnie. To skok o ponad 42% w porównaniu do 2018 roku[1]. Nie inaczej wygląda sytuacja w Europie. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez PwC Luxembourg, w 2025 roku aktywa ESG mają stanowić nawet 57% wartości wszystkich europejskich funduszy inwestycyjnych. Dla porównania na koniec 2019 roku było to zaledwie 15%[2].

Jeszcze kilka lat temu nie funkcjonowały żadne przepisy dotyczące inwestowania ESG. Impuls do rozwoju regulacji dało podpisane w 2016 r. Porozumienie paryskie, w którym 190 krajów, w tym Unia Europejska i jej państwa członkowskie, zobowiązało się do wspólnych wysiłków na rzecz przeciwdziałania negatywnym zmianom. Kolejnym takim impulsem było ogłoszenie w końcu 2019 r. przez Komisję Europejską tzw. Zielonego Ładu. Pierwszym z efektów prac legislacyjnych jest rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), które obliguje sektor usług finansowych do upublicznienia do 10 marca 2021 r. informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Ma to zapewnić inwestorom powszechny dostęp do wiarygodnych, szczegółowych i możliwych do porównywania danych. Pełna treść informacji SFDR odnośnie TFI PZU jest dostępna tutaj.

Następnym krokiem będzie wdrożenie rozporządzenia wprowadzającego taksonomię, czyli narzędzie klasyfikujące, które zapewni inwestorom możliwość podejmowania decyzji o lokowaniu swoich środków z uwzględnieniem czynników zrównoważonego rozwoju.  Na taksonomię złoży się 6 głównych celów środowiskowych, a wdrażana będzie dwuetapowo. W 2022 r. zaczną obowiązywać pierwsze dwa cele, a rok później pozostałe cztery.

  W TFI PZU nie czekamy z działaniami i już teraz pracujemy nad uzupełnieniem tradycyjnych kryteriów oceny ryzyka o te z obszaru ESG.  Będą to między innymi własne metodyki scoringu na rynku długu czy akcji, zwiększenie zaangażowania w projekty OZE oraz związane z transformacją energetyczną, a także uwzględnienie czynników ESG na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości. Widzimy duże szanse na rozwój w obszarze inwestycji odpowiedzialny społecznie – podkreśla Robert Kubin, prezes zarządu TFI PZU.

TFI PZU obecnie zarządza aktywami o wartości 35 mld złotych. Cała Grupa PZU planuje wkrótce przyjąć strategię zrównoważonego rozwoju uwzględniającą czynniki ESG. Będzie ona zawierała wskaźniki efektywności,  obejmie też kluczowe inicjatywy wspierające ich realizację, m.in. politykę zrównoważonego inwestowania.


[1] https://www.ussif.org/files/Trends%20Report%202020%20Executive%20Summary.pdf

[2] https://www.bestexecution.net/funds-to-outpace-regular-funds-aum-by-2025/

ŹRÓDŁOGrupa PZU