Rekordowa sprzedaż polis w I półroczu 2015

W I półroczu 2015 roku Grupa PZU sprzedała ubezpieczenia o rekordowej wartości 9,13 mld złotych. To aż o 8,2% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku ubezpieczyciel odnotował zysk netto ponad 1,3 mld złotych. Spółka utrzymała także wysoki zwrot z kapitałów własnych – wskaźnik ROE wyniósł 21,1%. 30 czerwca 2015 roku zatwierdzono wypłatę dywidendy z zysku za 2014 rok w wysokości 30 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 30 września 2015. Wyniki stawiają PZU w gronie najbardziej dochodowych instytucji w kraju i Europie.

 – Na ocenie pierwszego półrocza mocno zaważył II kwartał, który nie pozwolił osiągnąć dobrych wyników z inwestycji. Spadek cen obligacji na polskim rynku oraz słaba kondycja warszawskiej giełdy to główne czynniki, które miały wpływ na taką sytuację. W biznesie ubezpieczeniowym nie pomagał natomiast wzrost szkodowości w polisach komunikacyjnych. Udało się jednocześnie w ujęciu kwartalnym znacznie poprawić rentowność w ubezpieczeniach grupowych. Grupa PZU wypracowała ponadmiliardowy zysk, utrzymała wysoki zwrot z kapitałów własnych, a także osiągnęła rekordowy przypis składki brutto. Świadczy to o umiejętnym wyczuciu zmieniającego się rynku oraz odpowiednim dopasowaniu produktów do wymagań klientów. Ważnym momentem w I półroczu było wejście Grupy PZU w sektor bankowy poprzez nabycie kontrolnego pakietu akcji Alior Banku. To przemyślana i perspektywiczna decyzja, która pomoże wykorzystać wszystkie przewagi konkurencyjne Grupy PZU. Rozwój zarządzania aktywami, konsekwentna budowa sieci placówek opieki medycznej to kolejne elementy działań podejmowanych w myśl nowej strategii PZU 3.0. Jej celem jest zapewnienie Grupie PZU pozycji lidera w trzech kluczowych obszarach: ubezpieczeń, zdrowia i inwestycji – powiedział Przemysław Dąbrowski, CFO PZU SA.

Wpływ na działalność Grupy PZU w pierwszym półroczu 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku miały:

  • wzrost składki przypisanej brutto uzyskany dzięki rozwojowi działalności na rynkach zagranicznych, składce pozyskanej przez Link4 oraz rozwój ubezpieczeń grupowych ochronnych;
  • pogorszenie rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych w porównaniu do I półrocza 2014 roku o 144,1 mln zł. Spadek związany głównie ze wzrostem szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych;
  • wyraźny wzrost rentowności w II kw. 2015 vs I kw. 2015 w segmencie ub. grupowych i indywidualnie kontynuowanych. Jednak w ujęciu półrocznym odnotowano spadek rentowności o 115,5 mln zł r/r z wyłączeniem efektu konwersji głównie na skutek wzrostu szkodowości z tytułu wyższej śmiertelności w produktach ochronnych;
  • niższy wynik netto z działalności inwestycyjnej związany ze wzrostem rentowności obligacji skarbowych częściowo skompensowanym lepszymi wynikami na instrumentach kapitałowych i pochodnych;
  • realizacja działań prorozwojowych mających na celu wdrożenie strategii PZU 3.0.

Na porównywalność wyników rok do roku wpłynęło również rozszerzenie działalności w Polsce i krajach bałtyckich w 2014 roku. W ubiegłym roku przejęte spółki kontrybuowały do wyniku Grupy PZU od momentu nabycia (pierwsza z przejętych spółek AAS Balta począwszy od 30 czerwca 2014 roku) podczas gdy w wynikach bieżącego roku ujmowane są od dnia 1 stycznia, przyczyniając się do wyższych względem 2014 roku poziomów poszczególnych pozycji wyniku oraz aktywów i pasywów.

Składki

Składki przypisane brutto po pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły 9 126,5 mln zł i były o 8,2% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost dotyczył przede wszystkim: składki z tytułu ubezpieczeń na życie opłacanej regularnie (głównie dzięki rozwojowi ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych ochronnych, składce pozyskanej w ubezpieczeniach zdrowotnych, wyższym średnim wpłatom na rachunki w IKE, a także wysokiej sprzedaży indywidualnych produktów ochronnych), składki z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych (głównie efektem rozpoznania w 2015 roku składki pozyskanej przez Link4), składki z tytułu ubezpieczeń od ognia i szkód majątkowych (przede wszystkim w ubezpieczeniach mieszkaniowych) oraz składki pozyskanej za granicą.

Działalność inwestycyjna

W I półroczu 2015 roku wynik netto z działalności inwestycyjnej Grupy PZU wyniósł 1 057,8 mln zł wobec 1 370,5 mln zł w analogicznym okresie 2014 roku (spadek o 22,8%). Niższy wynik I półrocza  to głównie efekt wzrostów rentowności polskich obligacji skarbowych na całej długości krzywej dochodowości wobec spadków w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Powyższy spadek wyniku został częściowo skompensowany przez wzrost wyceny instrumentów kapitałowych na rynkach finansowych oraz lepsze wyniki osiągnięte na instrumentach pochodnych w analizowanym okresie 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Odszkodowania i świadczenia

W I półroczu 2015 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu stanu rezerw Grupy PZU wyniosła 6 mld złotych. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wartość odszkodowań łącznie ze zmianą stanu rezerw była wyższa o 10,9%. Czynnikami, które wpłynęły na taką sytuację były: wzrost portfela ubezpieczeń grupowych ochronnych, w tym zdrowotnych przy wyższej szkodowości; wyższa sprzedaż i dochody z działalności lokacyjnej w indywidualnych produktach typu unit-linked oraz wyższa szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Z kolei, na spadek odszkodowań i świadczeń netto w I półroczu wpływ miało obniżenie poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach kontynuowanych (na skutek zmiany możliwych indeksacji sum ubezpieczenia począwszy od 2016 roku w ramach corocznego procesu ustalania  ich zasad) oraz niższa szkodowość w grupie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ogólnej i szkód powodowanych żywiołami w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych.

Koszty

W I półroczu 2015 roku koszty akwizycji wyniosły 1 130,8 mln zł i wzrosły o 9,1% w stosunku do poziomu z 2014 roku. Przyrost ten wynikał głównie ze wzrostu pośrednich kosztów akwizycji w segmencie klienta masowego, wysokiej nowej sprzedaży produktów indywidualnych ochronnych i dosprzedaży ubezpieczeń dodatkowych do ubezpieczeń kontynuowanych oraz rozpoczęcia konsolidacji zakupionych w 2014 roku spółek ubezpieczeniowych. Równocześnie na spadek pozycji kosztów akwizycji wpłynął wyższy poziom kosztów odraczanych w czasie.

Wzrost kosztów administracyjnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 17,1%  (do poziomu 822,1 mln zł) wynikał z włączenia do wyników Grupy PZU kosztów administracyjnych ponoszonych przez nowo nabyte spółki ubezpieczeniowe oraz z wyższych kosztów związanych z wdrożeniem strategii PZU 3.0.

Zysk

Zysk netto w I półroczu 2015 roku w stosunku do I półrocza 2014 roku był mniejszy o 23,2% i wyniósł 1 321,5 mln. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych[1] wynik netto spadł o 23,8% względem ubiegłego roku.

O spadku zadecydowało w szczególności pogorszenie rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych (głównie na skutek wzrostu szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych), spadek rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych, a także niższe dochody z działalności inwestycyjnej związane ze wzrostem rentowności polskich obligacji skarbowych.

Wskaźniki

Skonsolidowane kapitały własne według MSSF na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiły 11 853,1 mln zł wobec 13 167,6 mln zł na koniec 2014 roku (spadek o 10,0%). Zmiana wynikała w szczególności z podziału zysku za 2014 rok, w tym przeznaczeniu 2 590,6 mln zł na wypłatę dywidendy. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku wyniósł 21,1% i był niższy o 6,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Podstawowe dane finansowe za 1H2015:

Lp. Wyszczególnienie Okres 6 miesięcy
zakończony w dniu
Okres 3 miesięcy
zakończony w dniu
Okres 12 m-cy
(w tys. zł) zakończony w dniu
  30.06.2015 30.06.2014 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 31.12.2013
1. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 9 126 450 8 437 893 4 680 827 4 353 979 16 884 639 16 480 003
2. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych -6 006 361 -5 418 087 -3 045 858 -2 664 166 -11 541 708 -11 161 224
3. Wynik netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 1 057 756 1 370 464 951 033 542 647 2 733 518 2 514 555
3a. Przychody netto z inwestycji 805 595 806 076 354 845 371 252 1 793 838 1 866 650
3b. Wynik netto z realizacji i odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji 182 942 25 179 117 784 -111 665 427 147 42 547
3c. Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej 69 219 539 209 478 404 283 060 512 533 605 358
4. Zysk netto 1 321 527 1 720 361 941 340 760 443 2 967 627 3 294 955
5. Kapitały własne 11 853 123 11 917 297 14 084 460 13 887 660 13 167 628 13 127 631
6. Aktywa finansowe wraz nieruchomościami inwestycyjnymi 56 995 337 57 036 802 62 429 670 57 980 600 58 996 038 56 560 498
7. Aktywa razem 66 079 734 63 821 781 71 741 982 65 044 581 67 572 761 62 787 304

[1] Zdarzenia jednorazowe obejmują efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P

PREZENTACJA —>

źródło: PZU