Wyniki Grupy PZU w pierwszej połowie 2023 roku

W pierwszej połowie 2023 r. Grupa PZU zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 13 mld zł – o blisko miliard złotych więcej, niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Wypracowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej sięgnął 2,7 mld zł, czyli był wyższy prawie o 50% rok do roku. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 22,2%.

 

– W drugim kwartale równie skutecznie jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku zwiększaliśmy sprzedaż ubezpieczeń, utrzymując jednocześnie bardzo dobrą rentowność działalności podstawowej. W całym półroczu przychody brutto z ubezpieczeń wyniosły 13 mld zł i były o blisko miliard złotych wyższe w ujęciu rok do roku. Najszybciej, o 10,8% r/r, wzrosły przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce, które osiągnęły wartość 7,7 mld zł. W dużej mierze stało się to za sprawą wzrostu w ubezpieczeniach komunikacyjnych, zwłaszcza w segmencie auto casco o 16,7% r/r. Rosnącej sprzedaży towarzyszyła poprawa rentowności w kluczowych dla nas obszarach. Wskaźnik mieszany w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce wyniósł 84,2%, a marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych na życie 19,6%. Osiągnęliśmy także bardzo dobre rezultaty w działalności inwestycyjnej, bazując na korzystnej strukturze naszego portfela. Dzięki wynikom z działalności podstawowej i lokacyjnej oraz – co szczególnie istotne – z działalności bankowej, w pierwszym półroczu 2023 r. wypracowaliśmy zysk netto o blisko połowę wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz bardzo wysoką skorygowaną stopę zwrotu z kapitałów własnych – wskazuje prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła. Uwagę zwraca także wzrost o 23,8% r/r przychodów z ubezpieczeń w krajach bałtyckich, w których działa Grupa PZU.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w Grupie, tj. PZU SA, sięgnął 2,7 mld zł, czyli był wyższy rok do roku o blisko połowę. Oznacza to, że skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 22,2%. Zysk netto całej Grupy PZU, z uwzględnieniem banków Pekao i Alior, w pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł 5,8 mld zł, co oznacza wzrost o 81% r/r.

– Poziom stóp procentowych w pierwszym półroczu 2023 r. korzystnie wpłynął na wyniki odsetkowe banków, co bardzo pozytywnie przełożyło się na ich rentowność. W rezultacie kontrybucja banków do wyniku jednostki dominującej w tym okresie wyniosła 918 mln zł, co przekłada się na ponad dwukrotny wzrost r/r. Oznacza to nie tylko większe zyski, ale także większe bezpieczeństwo kapitałowe samych banków, jak i całej Grupy PZU – mówi Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU.

Istotnym wsparciem dla wyniku Grupy PZU po I poł. br. był też wynik na portfelu inwestycyjnym, który wzrósł do 1,2 mld zł, tj. o 25,5% r/r. Wpłynęło na to refinansowanie zapadających transz obligacji skarbowych przy korzystnym poziomie stóp procentowych oraz bardzo dobry wynik na portfelu nieruchomości.

– Liczne ryzyka dla koniunktury gospodarczej, wynikające z wydarzeń w skali globalnej, pozostają aktualne. Dlatego pierwsze półrocze tego roku, które stało pod znakiem pewnej stabilizacji sytuacji makroekonomicznej, potraktowaliśmy jako czas na zwiększenie siły kapitałowej i odporności Grupy PZU. Skoncentrowaliśmy się na dalszym wdrażaniu naszej strategii na lata 2021-2024, zarazem wykorzystując pojawiające się szanse rynkowe po stronie produktowej, technologicznej lub kosztowej. Spożytkowaliśmy ten okres bardzo efektywnie, o czym świadczą wypracowane wyniki. Dzięki temu realizowane przez nas programy strategiczne dają gwarancję, że Grupa PZU utrzyma i umocni w przyszłości pozycję lidera w polskim sektorze finansowym, skutecznie odpowiadając nie tylko na przejściowe wyzwania, ale też na głębsze, długofalowe trendy – podkreśla Beata Kozłowska-Chyła.

Ubezpieczenia majątkowe

Przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły w I  poł. 2023 r. o 10,8% r/r – do 7,7 mld zł. Rentowność w tym dziale ubezpieczeń, wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR, ukształtowała się na bardzo korzystnym poziomie 84,2%.

– Głównym komponentem poprawy przychodów w ubezpieczeniach majątkowych były ubezpieczenia komunikacyjne, gdzie wzrost wyniósł 8,5% r/r. Poza mocnym, niemal 17-procentowym wzrostem w segmencie AC, warty podkreślenia jest także wzrost przychodów w segmencie OC o 2,5% r/r, który dotyczył zarówno ubezpieczeń masowych, jak i korporacyjnych. Było to związane m.in. z rosnącą podażą nowych pojazdów i ożywieniem na rynku leasingowym. Od strony operacyjnej, wsparciem dla sprzedaży są nasze coraz efektywniejsze procesy dopasowania cen do ryzyka. Zgodnie z obowiązującym standardem sprawozdawczości finansowej dla ubezpieczeń MSSF 17, należy rozpatrywać te wyniki w perspektywie 12-miesięcznej, co oznacza, że efekt amortyzacji rozpoznawany jako przychody odzwierciedla czas, na jaki zostały zawarte polisy i moment rozpoznania przychodów z punktu widzenia ponoszonych kosztów. Dlatego wzrosty obserwowane w półrocznej perspektywie będą miały również znaczenie dla kolejnych okresów raportowania – wskazuje Tomasz Kulik.

W pierwszym półroczu br. największy polski ubezpieczyciel przygotował atrakcyjne pakiety i intensywnie promował m.in. ubezpieczenie komunikacyjne PZU Auto, ubezpieczenie podróżne PZU Wojażer, a także – w kampanii wspieranej przez ambasadorkę PZU, najlepszą na świecie tenisistkę Igę Świątek – kompleksową ofertę swoich kluczowych produktów majątkowych i życiowych.

PZU konsekwentnie buduje też pozycję lidera technologicznego w branży ubezpieczeniowej, regularnie wdrażając nowe rozwiązania własne lub we współpracy ze startupami i sukcesywnie zwiększając wykorzystanie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz robotyzacji procesów w operacjach wewnętrznych i obsługowych. W czerwcu br. w PZU powołano zespół GPT Lab, którego zadaniem jest analiza sposobów bezpiecznego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w rodzaju słynnego ChatGPT w biznesie ubezpieczyciela i testowanie bazujących na niej pilotażowych projektów.

Ubezpieczenia na życie

Przychody z ubezpieczeń na życie na polskim rynku w I poł. 2023 r. wyniosły 4 mld zł (wzrost o 0,4% r/r), zaś uwolnienie marży kontraktowej (CSM) w tym okresie wzrosło o 19,6% – do 709 mln zł. Zgodnie ze standardem MSSF 17, przychody z ubezpieczeń na życie w danym kwartale są w dużym stopniu pochodną oczekiwań co do wielkości odszkodowań, świadczeń i kosztów. Ze względu na systematycznie malejący wpływ pandemii na śmiertelność, w I poł. br. przewidywana szkodowość była niższa niż w analogicznym okresie roku 2022. Z tego powodu w pierwszym półroczu tego roku wykazane zostały niższe przychody z ubezpieczeń, przy jednocześnie wyższej amortyzacji tej części zysku (CSM), która przenoszona z bilansu generuje wynik. Dla porównania, przy zastosowaniu wcześniej obowiązującego standardu MSSF 4 składka przypisana w ubezpieczeniach na życie wzrosłaby w I poł. br. o 9,1% r/r – do 4,5 mld zł, przy wzroście wyniku w tym obszarze o 58,1% r/r, tj. do 881 mln zł.

– Znakomicie do wyników sprzedażowych kontrybuują wprowadzone w sierpniu 2022 r. produkty typu Single Premium Endowment, tj. produkty ze składką jednorazową, których główną cechą jest możliwość osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy niskim poziomie ryzyka – zauważa Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie. W samym kanale bankowym, od momentu rozpoczęcia sprzedaży, składka z tego produktu przekroczyła 600 mln zł. W II kw. 2023 r. przypis składki z ubezpieczeń indywidulanych w PZU Życie wzrósł o 66% r/r – do 430 mln zł, w tym sama składka z produktów inwestycyjnych jednorazowych zwiększyła się o 162 mln zł. – Dlatego sukcesywnie prowadzimy działania mające na celu dalsze wykorzystanie tego potencjału, głównie poprzez rozszerzenie kanałów dystrybucji. Dzięki stale modernizowanej i wzbogacanej ofercie pozostajemy liderem ubezpieczeń na życie z ponad 40-procentowym udziałem w rynku – podkreśla Aleksandra Agatowska.

W pierwszym półroczu 2023 r. wprowadzono do sprzedaży m.in. nowy dodatek dla obecnych i nowych klientów ubezpieczeń indywidualnie kontynuowanych w PZU Życie, zapewniający wypłatę świadczenia za leczenie szpitalne zawału serca, udaru mózgu lub nowotworu złośliwego, które trwało co najmniej 3 dni. Ubezpieczyciel prowadził też szeroką kampanię promującą flagowe produkty, takie jak PZU Gwarantowane Jutro, PZU Wsparcie Najbliższych, PZU Ochrona Każdego Dnia czy PZU na Dobry Początek.

Filary zdrowie i inwestycje

Przychody Grupy PZU w filarze zdrowie wyniosły w I poł. 2023 r. 760 mln zł, co oznacza wzrost o 26,6 % r/r. Rezultat ten był wynikiem znacznego zwiększenia przychodów generowanych przez placówki z sieci PZU Zdrowie (wzrosły o 21,1% r/r) oraz ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty (wzrosły o 31,0% r/r). Liczba aktywnych umów zdrowotnych w całej Grupie przekroczyła 3,3 mln.

W filarze inwestycje aktywa klientów zewnętrznych (spoza Grupy PZU) w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w I poł. 2023 r. o 47,7% r/r – do 45,4 mld zł. Aktywa zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o 83,2% r/r – do 22,8 mld zł. TFI PZU podpisało m.in. umowę na zarządzanie funduszem nieruchomości mieszkaniowych dla Vienna Life TU na Życie, zapoczątkowując rozwój swojej nowej linii biznesowej w obszarze zarządzania aktywami dla klientów instytucjonalnych. Zespół Biura Sektora Nieruchomości TFI PZU zarządza portfelem nowoczesnych nieruchomości magazynowych, biurowych i handlowych o wartości przekraczającej 3,5 mld zł.

Siła kapitałowa

Wskaźnik Wypłacalność II dla Grupy PZU na poziomie 226% (na koniec I kw. 2023 r.) przekracza znacznie poziom wskazany w jej strategii, a także średnią dla europejskich ubezpieczycieli. W ratingu S&P utrzymuje ona ocenę A- z perspektywą stabilną – jedną z najwyższych w polskim sektorze finansowym. Niezmiennie mocna pozycja kapitałowa pozwala Grupie PZU na kontynuowanie atrakcyjnej polityki dywidendowej. W dniu 7 czerwca tego roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZU SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok ubiegły zgodną z rekomendacją zarządu spółki, przeznaczając na dywidendę ponad 2 mld zł – po 2,40 zł na akcję. Daje to wysoką, ok. 6-procentową stopę. Dzień dywidendy ustalono na 7 września 2023 r., a datę jej wypłaty na 28 września 2023 r.

W I poł. br. ubezpieczyciel po raz kolejny rozszerzył też program lojalnościowy dla akcjonariuszy Moje Akcje PZU. Obecnie ze zniżek na flagowe produkty ubezpieczeniowe i innych benefitów korzystać mogą inwestorzy posiadający akcje spółki na rachunkach jednego z trzech domów maklerskich: BOŚ, Alior lub Pekao.

Rozwój w równowadze

Pierwsze półrocze 2023 r. stało też pod znakiem dalszej realizacji strategii ESG Grupy PZU. Największy polski ubezpieczyciel aktywnie wspiera proces transformacji energetycznej, a także działania służące poprawie jakości życia Polaków w obszarach bezpieczeństwa zdrowotnego i finansowego. W wyniku zakończonego w czerwcu br. drugiego naboru wniosków w programie Dobra Drużyna PZU, udzielono wsparcia 450 podmiotom, które zajmują się organizacją zajęć, turniejów lub zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży. Do Dobrej Drużyny PZU dołączyły kolejne 52 tys. młodych zawodników, zwiększając liczbę osób objętych programem do ponad 122 tys. W kwietniu br. wystartowała też druga edycja projektu Zdrowe Życie, którego współorganizatorem jest PZU. Mobilne strefy zdrowia, w których tysiące chętnych osób wykonują bezpłatnie badania profilaktyczne i konsultują się z lekarzami, odwiedziły do końca czerwca 10 miejscowości w całej Polsce (docelowo 25).


Rekalibracja miar strategii

Od początku 2023 r. sprawozdania finansowe Grupy PZU sporządzane są zgodnie ze standardem rachunkowym MSSF 17, który zastąpił wcześniejszy standard MSSF 4. W efekcie istotnie zmienił się sposób wyceny umów ubezpieczenia i prezentowania wyników finansowych ubezpieczycieli. Wdrożenie nowego standardu zbiegło się z dynamicznymi zmianami w otoczeniu makroekonomicznym, co skłoniło Grupę PZU do rekalibracji części mierników przyjętych w strategii na lata 2021-2024 „Potencjał i rozwój” lub wprowadzenia nowych. Aktualizacji dokonano w kwietniu br. Zachowane zostały dotychczasowe cele i kierunki rozwoju wskazane w strategii, a zmienione zostały m.in. mierniki dotyczące zysku netto, rentowności, przychodów i poziomu kontrybucji banków do wyniku. Zgodnie z MSSF 17, miernik w postaci składki przypisanej brutto zastąpiły przychody brutto z ubezpieczeń. Obecnie Grupa PZU planuje w horyzoncie strategicznym, tj. do roku 2024, osiągnąć 28 mld zł przychodów z ubezpieczeń (wobec zakładanego wcześniej przypisu składki na poziomie 26,2 mld zł). Prognozowany zysk netto w roku 2024 ma wynieść 4,3 mld zł (wobec pierwotnie zakładanych 3,4 mld zł). W związku ze specyfiką MSSF 17, wprowadzony został nowy miernik – skorygowany zwrot na kapitale (aROE), obliczany na bazie kapitału z wyłączeniem skumulowanych innych dochodów dotyczących przychodów i kosztów finansowych z ubezpieczeń i reasekuracji. Zakładany na rok 2024 aROE wyniesie 15,5%. Wzrosła także planowana kontrybucja banków Pekao i Alior do wyniku netto Grupy PZU – z 0,8 mld zł do 1 mld zł. Niezmienione pozostały cele dotyczące wzrostu przychodów w filarze zdrowie (do 1,7 mld zł) oraz aktywów pod zarządzaniem do 60 mld zł.

ŹRÓDŁOPZU