Zmiany w Zarządzie TFI PZU

Rada Nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU powołała od 5 czerwca br. Tomasza Stadnika na Prezesa TFI PZU i od 17 czerwca br. Rafała Markiewicza na Wiceprezesa. Jednocześnie z końcem 5 czerwca br. Cezary Iwański przestaje pełnić funkcję Wiceprezesa Towarzystwa.

Tomasz Stadnik

Absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz certyfikat FRM przyznawany przez GARP.

Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Rozpoczynał karierę zawodową w Credit Suisse Asset Management w Warszawie, gdzie odpowiadał za zarządzanie aktywami funduszy oraz klientów instytucjonalnych. W 2005 roku przeniósł się do Londynu jako zarządzający strategiami Emerging Markets Debt. Karierę w Londynie kontynuował w ABN AMRO Asset Management, gdzie kierował zespołem Global Emerging Markets Debt. Po powrocie do Polski w latach 2009-2016 był związany z grupą PZU, gdzie pełnił szereg funkcji zarządczych w PZU Asset Management oraz TFI PZU (jako Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar inwestycji w latach 2010-2015 oraz jako Prezes Zarządu w latach 2015-2016). Odpowiadał za obszar inwestycji płynnych środków własnych grupy oraz za całokształt inwestycji klientów zewnętrznych. Był członkiem KZAP (komitet zarządzania aktywami i pasywami) uczestnicząc w przygotowaniu i implementacji strategii inwestycyjnej Grupy. W latach 2016-2017 jako Wiceprezes Zarządu Skarbiec Holding oraz Skarbiec TFI odpowiadał za obszar inwestycyjny oraz wdrożenie nowych produktów. W latach 2017-2019 Prezes Zarządu Rockbridge TFI – spółki przejętej od grupy GE Capital. W tym okresie przeprowadzono skuteczny rebranding spółki, restrukturyzację zatrudnienia, w tym rozwiązano spór ze związkiem zawodowym oraz wprowadzono nową ofertę produktową i poszerzono kanały dystrybucji. W latach 2019-2023 związany z TDJ, początkowo jako doradca zarządu, potem jako partner zarządzający – odpowiadał za przygotowanie i implementację strategii obszaru Finance, w tym wybór wehikułu inwestycyjnego, strategię inwestycyjną, zasoby oraz infrastrukturę.

Rafał Markiewicz

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczestnik szkoleń dla managerów wyższego szczebla na renomowanych uczelniach zagranicznych.

W latach 2013–2017 Prezes Aegon PTE S.A. Odpowiedzialny za Departament Inwestycyjny. Osobiście zarządzał portfelem akcji zagranicznych. W latach 2002-2013 w Generali PTE S.A., początkowo jako zarządzający portfelem dłużnym funduszu emerytalnego, od 2005 roku zarządzał portfelem akcyjnym oraz nadzorował Departament Inwestycyjny na stanowisku dyrektora inwestycyjnego, od 2006 roku Członka Zarządu Towarzystwa.

W PTE POLSAT S.A. (2000-2002) odpowiadał za zarządzanie dłużną częścią portfela funduszu emerytalnego. W latach 1997-1999 jako Doradca Inwestycyjny – Zarządzający Funduszami Inwestycyjnymi w TFI ATUT S.A. zarządzał funduszami akcyjnymi, mieszanym oraz dłużnym. Wcześniej pracował w Konsorcjum Raiffeisen Atkins Zarządzanie Funduszami S.A., a także jako makler w Centralnym Biurze Maklerskim Banku Pekao S.A. oraz w Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A.

Po powyższych zmianach skład Zarządu TFI PZU będzie przedstawiał się następująco:

  • Tomasz Stadnik – Prezes Zarządu,
  • Piotr Dmuchowski – Wiceprezes Zarządu,
  • Rafał Markiewicz – Wiceprezes Zarządu (od dnia 17 czerwca 2024 r.),
  • Artur Trela – Wiceprezes Zarządu.

TFI PZU to – pod względem wartości zarządzanych aktywów – jedno z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Działa od 1999 roku i jest częścią Grupy PZU – największej instytucji finansowej w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Korzysta z jej doświadczeń zgromadzonych przez ponad 200 lat działalności finansowo-ubezpieczeniowej oraz tworzy filar pionu inwestycyjnego – PZU Inwestycje. TFI PZU zarządza kwotą ponad 55 mld złotych.

ŹRÓDŁOPZU