ING wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności

ING Bank Śląski podpisał Kartę Różnorodności, 23 maja br. w Warszawie, podczas VI Dnia Różnorodności. Bank został również Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Trzy lata temu przyjęliśmy w banku Deklarację Różnorodności ING, aby dać wyraz naszej otwartości i odpowiedzialności. Podpisanie Karty Różnorodności to dla nas dodatkowe zobowiązanie do tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności oraz corocznego raportowania aktywności podejmowanych w tym obszarze wraz z ich praktycznymi rezultatami. Jest to jedno z działań, które jako bank realizujemy w ramach przyjętej Strategii Różnorodności – powiedziała Maja Chabińska-Rossakowska, Dyrektor Banku odpowiedzialna za Pion HR w ING Banku Śląskim, która podpisała Kartę Różnorodności w imieniu banku.

Działania na rzecz promowania różnorodności, likwidowanie barier w dostępie do usług bankowych, wsparcie w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami to elementy, które realizujemy w ramach jednego z priorytetów naszej Strategii Zrównoważonego Rozwoju – Banku równych szans – dodała Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Biura Zarządu ING Banku Śląskiego.

Karta Różnorodności jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez pracodawcę, w której zobowiązuje się do wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Kartę podpisało dotychczas ponad 250 organizacji – firm, urzędów miast i uczelni.

Różnorodność sprzyja rozwojowi naszej działalności, ponieważ przyjmowanie różnych perspektyw jest motorem innowacyjności, przyspiesza wzrost i prowadzi do podejmowania właściwych decyzji i osiągania lepszych wyników. To naturalny element dzisiejszego HR – dodała Maja Chabińska-Rossakowska.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską.Koordynatorem w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób.

Realizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu Program Partnerstwa, do którego dołączył ING Bank Śląski, stanowi platformę firm z różnych branż – liderów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce, które chcą dzielić się wiedzą i zdobywać nowe kompetencje.

Więcej o Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Karcie Różnorodności na: http://odpowiedzialnybiznes.pl/

Działania ING Banku Śląskiego z obszaru zrównoważonego rozwoju na: https://www.raportroczny.ing.pl/