Jak inwestować w 2021 roku? BM BNP Paribas podpowiada w opracowaniu „Tematy Inwestycyjne 2021”

Odbicie światowego PKB o 5,6% r/r w 2021 r. oraz stopniowy wzrost inflacji konsumenckiej zmienią perspektywy inwestorów, piszą autorzy dokumentu „Tematy Inwestycyjne 2021”. Materiał opracowany w oparciu o analizy strategów Grupy BNP Paribas przedstawia oczekiwania Biura Maklerskiego BNP Paribas odnośnie trendów gospodarczych oraz zachowania poszczególnych klas aktywów na rynkach finansowych w nadchodzących kwartałach. Zdaniem ekspertów inwestorzy powinni zwrócić uwagę zarówno na efekty spodziewanego odbicia gospodarczego, jak również m.in. na rosnące znaczenie inwestycji społecznie odpowiedzialnych, trendy związane ze zmianą pokoleniową i promocją zdrowego trybu życia, a także skutki spadku atrakcyjności obligacji skarbowych.

– Rok 2021 przyniesie znaczące zmiany w trendach gospodarczych i rynkowych. Będzie to rok odbicia koniunktury, przy założeniu skutecznej dystrybucji szczepionki przeciwko COVID-19 oraz kontynuacji akomodacyjnej polityki monetarnej i fiskalnej na świecie – mówi Jerzy Nikorowski, zastępca dyrektora BM BNP Paribas. Naszym zdaniem, wpłynie to pozytywnie na rynki akcji z krajów rozwijających się, mniejszych spółek oraz spółek z sektorów cyklicznych. Na trendach tych skorzystają także notowania metali przemysłowych, szlachetnych, obligacje indeksowane do inflacji oraz rynek nieruchomości – dodaje.

Z myślą o inwestorach akceptujących różny poziom ryzyka, autorzy raportu opracowali dziesięć tematów, które będą w tym roku najistotniejsze. Oprócz odbicia gospodarczego są to: rotacja inwestorów na krajowym rynku akcji do sektorów cyklicznych, poszukiwanie rentowności w otoczeniu niskich stóp procentowych, szukanie alternatyw dla obligacji skarbowych, dywersyfikacja portfela, otwarcie Chin na rynki finansowe, zmiana nawyków konsumentów po zakończeniu zamknięcia gospodarek, czynniki demograficzne i trendy związane ze zdrowym trybem życia, potencjał nowych technologii oraz kluczowe znaczenie środowiska w inwestycjach ESG. Dla wszystkich tematów przedstawionych w dokumencie doradcy inwestycyjni BM BNP Paribas przygotowali rekomendacje oraz wskazali główne czynniki ryzyka.

Rosnąca świadomość społeczna dotycząca konieczności wprowadzania zmian w sposobie korzystania z zasobów środowiska naturalnego i jego ochrony odgrywa coraz większą rolę w świecie inwestycji. Od początku stycznia do końca listopada 2020 roku do funduszy inwestujących z uwzględnieniem kryteriów ESG (Environmental, Social, Governance) napłynęło rekordowe 68 miliardów dolarów, w porównaniu do 30 miliardów w 2019 roku. Co ważne, badania pokazują, że inwestycje skoncentrowane na czynnikach ESG osiągają lepsze wyniki niż klasyczne formy inwestowania.

– Uwzględniając rosnące znaczenie inwestycji odpowiedzialnych społecznie, rekomendujemy akcje spółek zaangażowanych w sektory takie jak odnawialne źródła energii, zrównoważona gospodarka wodna, przetwarzanie odpadów, czy produkcja napędów elektrycznych. Zwracamy też uwagę na akcje i obligacje spółek o wysokich ratingach ESG oraz na fundusze inwestycyjne uwzględniające je w swoich strategiach – mówi Michał Krajczewski, kierownik Zespołu ds. Doradztwa Inwestycyjnego w BM BNP Paribas. Należy przy tym pamiętać, że walory takich spółek podlegają globalnym trendom na rynkach akcji, a perspektywy tej branży mogą być osłabione przez potencjalne załamanie gospodarcze opóźniające jej rozwój – dodaje.

Jak zauważają eksperci z BM BNP Paribas, długoterminowe trendy demograficzne pozostają kluczowe w kontekście sektora mieszkaniowego oraz ochrony zdrowia. W najbliższych latach popyt na rynku nieruchomości generować będzie pokolenie tzw. millenialsów. Z drugiej strony, starzejące się społeczeństwo i związane z tym koszty opieki zdrowotnej wywierają istotny wpływ na styl życia, na czym powinien skorzystać sektor ochrony zdrowia, w tym branże związane ze zdrową żywnością oraz fitness. Wśród czynników ryzyka eksperci wymieniają rotację kapitału w kierunku branż postrzeganych jako cykliczne, przez co sektor ochrony zdrowia, który w ostatnich latach zanotował wysoką stopę zwrotu, może zachowywać się relatywnie słabiej w krótkim terminie.

Inwestorzy defensywni, aby osiągnąć dodatnie, realne stopy zwrotu, muszą, zdaniem autorów opracowania, podjąć pewne ryzyko – z założenia jednak mniejsze niż na rynkach akcji – i odejść od tradycyjnych obligacji rządowych. Aby to ryzyko minimalizować, eksperci zalecają skupienie się na papierach dłużnych spółek o wysokiej jakości kredytowej. Stratedzy Grupy BNP Paribas na rynkach zagranicznych preferują obecnie amerykańskie i europejskie obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym. Inwestorom akceptującym wyższe ryzyko zwracają uwagę na obligacje tzw. „fallen angels”, czyli spółek, których ratingi inwestycyjne zostały obniżone z poziomu inwestycyjnego do spekulacyjnego. Ponadto w celu ograniczenia ryzyka niewypłacalności pojedynczego emitenta, inwestor powinien również rozważyć inwestycję w fundusz inwestycyjny z segmentu obligacji korporacyjnych, za pośrednictwem którego będzie mógł zdywersyfikować ryzyko kredytowe swojego portfela instrumentów dłużnych.

Opracowanie „Tematy Inwestycyjne 2021” dostępne jest na stronie: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/kierunki-inwestycyjne.