Kolejny kwartał wzrostu wyniku w Grupie Idea Bank

Skonsolidowany zysk netto Grupy Idea Banku w III kwartale wyniósł 85,7 mln zł. Oznacza to, że od początku 2015 r. Grupa wypracowała 266,8 mln zł zysku netto, o 43% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. W III kwartale wynik odsetkowy wyniósł 98,1 mln zł tj. wzrósł o 35% względem poprzedniego kwartału, natomiast wynik prowizyjny wzrósł o 9% do poziomu 138,8 mln zł. Wartość sprzedanych w III kwartale br. produktów kredytowych sięgnęła rekordowych 1,8 mld zł, a liczba klientów Banku zwiększyła się do 224 tys. Łączna wartość aktywów Grupy Kapitałowej Idea Banku na koniec września 2015 r. wyniosła ponad 17 mld zł, co oznacza przyrost o 984 mln zł kwartał do kwartału.

Marża odsetkowa Grupy Idea Banku wzrosła względem II kwartału o 0,8 p.p. do poziomu 3,2%. – Wzrost wyniku odsetkowego jest konsekwencją naszej aktywnej sprzedaży oraz skutecznego zarządzania kosztem finansowania. Sukcesywnie obniżamy ten koszt, w efekcie czego na koniec września wyniósł 0,87%, a także dążymy równocześnie do poprawy rentowności produkcji kredytowej – wyjaśnia Jarosław Augustyniak, prezes Idea Banku.

Wynik prowizyjny w III kw. na poziomie 138,8 mln zł, był wyższy o 9% w porównaniu z poprzednim kwartałem, co jest efektem aktywnej sprzedaży oraz dywersyfikacji źródeł przychodów, głównie poprzez produkty faktoringowe oraz pośrednictwo w sprzedaży produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych.

Poziom NPL w III kw dla portfela wzrósł nieznacznie, do 8,8% wobec 8,7% na koniec II kwartału 2015. Grupa w tym kwartale zwiększyła również pokrycie rezerwami portfela niepracującego o 2,1 p.p. do poziomu 54,7%.

Koszty działania Grupy w III kwartale wyniosły 152 mln zł i wzrosły o 13% wobec poprzedniego kwartału. Jest to w głównej mierze skutek działań wspierających sprzedaż, zwłaszcza kampanii reklamowych przeprowadzonych w III kwartale i kontynuowanych także w IV kwartale.

Zarówno Bank, jak i Grupa wykazują bezpieczne poziomy kapitałów i funduszy własnych. Na koniec III kwartału br. współczynnik wypłacalności Idea Banku (CAR) kształtował się na poziomie 15,5% wobec 15,9% na koniec poprzedniego kwartału.

Na koniec III kwartału 2015 r. wartość portfela kredytowego i leasingowego Grupy Idea Bank osiągnęła 11,44 mld zł, co oznacza wzrost o 16% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wartość zgromadzonych depozytów wyniosła z kolei 13,04 mld zł (wzrost o 7,9% kwartał do kwartału).

Skuteczność naszych działań zauważyć można przez przyrost bazy klientów, która zwiększyła się o 3,4 tys. nowych kredytobiorców, 3 tys. nowych klientów depozytowych oraz 11,3 tys. nowych posiadaczy rachunków. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że od początku roku liczba klientów, którzy założyli u nas konto powiększyła się o 23% – dodaje prezes Idea Banku.

Idea Bank został uznany we wrześniu br. za Najlepszy bank dla firm w rankingu magazynu Forbes. Zajął pierwsze miejsce pod względem tempa rozwoju w rankingu „Gwiazdy Bankowości” opracowanym przez Dziennik Gazetę Prawną w partnerstwie z PwC. Trzeci kwartał przyniósł Idea Bankowi także wygrane w zagranicznych konkursach: European Business Awards, Stevie Awards, Best in Biz, Global Business Excellence Awards.

źródło: Idea Bank