Komentarz Banku Millennium odnośnie wyroku TSUE z 3 października 2019 roku w indywidualnej sprawie dotyczącej walutowego kredytu hipotecznego udzielonego przez inny bank

Z uwagą podchodzimy do dzisiejszej odpowiedzi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania podniesione przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie walutowego kredytu hipotecznego udzielonego klientowi jednego z polskich banków.

 • Decyzja w tej indywidualnej sprawie zostanie podjęta przez Sąd Okręgowy w Warszawie, a końcowo zakładamy, że także przez Sąd Najwyższy, który wyda wyrok ostateczny. Będziemy pilnie śledzić podejmowane w tej sprawie ostateczne decyzje.
 • Zgodnie z opiniami uznanych autorytetów prawniczych, warto zaznaczyć, że wyrok TSUE dotyczy okoliczności ustalonych w indywidualnej sprawie i nie będzie miał automatycznego zastosowania do rozstrzygnięć we wszystkich sprawach. Obowiązkiem polskich sądów będzie podjęcie ostatecznych decyzji w oparciu o przepisy UE interpretowane zgodnie z wyrokiem TSUE, mając na względzie przepisy krajowe nie pomijając interpretacji dokonanych przez polskie sądy. Oceny te będą dokonywane w oparciu o elementy charakterystyczne dla danej sprawy. Dopiero po latach orzecznictwo polskich sądów będzie wyraźnie określone, na razie jest jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek prognozy.
 • W odniesieniu do wpływu wyroku TSUE na orzecznictwo w Polsce, pragniemy podkreślić trzy następujące, szczególnie istotne kwestie:
  1. Szczególne warunki kontraktu oraz praktyki stosowane przez bank w tym konkretnym przypadku nie mogą być przenoszone bezpośrednio na sprawy, praktyki i kontrakty Banku Millennium. Umowy stosowane przez Bank Millennium (zwłaszcza możliwość spłaty rat we frankach szwajcarskich) różnią się od umów stosowanych przez inne banki, w tym także od banku, którego umowa jest przedmiotem rozstrzygnięcia TSUE. Różnice te będą podlegały analizie w ramach odrębnych postępowań sądowych dotyczących umów zawieranych przez Bank Millennium. Podobnie praktyki sprzedażowe Banku Millennium a także okoliczności dotyczące zawarcia konkretnej umowy mają znaczenie wykluczające bezpośrednie przenoszenie rozstrzygnięcia TSUE na umowy Banku Millennium.
  2. Abuzywność wyliczeń kursów wymiany nie może przekładać się bezpośrednio na abuzywność indeksacji kredytu do CHF. TSUE nie kwestionuje mechanizmu indeksacji. Umowa kredytowa, która miała być powiązana z kursem wymiany, to fundamentalne założenie tej umowy. Istnieje możliwość ustalenia kursu wymiany w oparciu o przepisy prawa polskiego – jest to średni kurs NBP i takiej możliwości naszym zdaniem nie zakwestionował wyrok TSUE. Już mamy sprawy z drugiej instancji, w których sędzia ustalił, że powinniśmy stosować średni kurs NBP – ostatni ogłoszony w tym tygodniu w dniu 30 września 2019.
  3. Każdy przypadek jest przypadkiem indywidualnym, sytuacja każdego klienta jest specyficzna i winna być przedstawiona polskiemu sądowi. Istotnym elementem analizy każdej sprawy są okoliczności dotyczące konkretnego klienta banku będącego stroną umowy. Zdolność pojmowania przez konkretnego klienta istoty zawieranej umowy ma znaczenie, którego nie sposób pominąć.
 • Dotychczas, w sprawach dotyczących indeksacji sądy rozstrzygały, z wyjątkiem jednego przypadku, na korzyść Banku Millennium. Od początku bieżącego roku nie zauważamy żadnych gwałtownych wzrostów liczby spraw sądowych wnoszonych przez kredytobiorców CHF. Bank, w każdym przypadku, będzie bronił swoich praw do końca. Według ZBP, dane zebrane z głównych banków wskazują na fakt, że 2% roszczeń klientów zostało wniesionych do sądów. Do tej pory zostało wydanych ok. 1,000 ostatecznych wyroków korzystnych dla banków, a ok. 100 przeciwko bankom.
 • Nasze działania koncentrowaliśmy na ograniczaniu portfela kredytów walutowych, głównie zachęcając klientów do dokonania wcześniejszych spłat kredytów. Sprawy sądowe obejmują jedynie niewielki procent naszych klientów podczas, gdy bank pozostaje w stałym kontakcie z pozostałymi klientami, czyli ze znakomitą większością, od 2015 roku. Uwzględniając specyficzną sytuację każdego z nich oferujemy korzystne rozwiązania obejmujące konwersję kredytu walutowego na PLN lub oferujemy atrakcyjne warunki wcześniejszej spłaty. Obecnie te działania oraz naturalne tempo spłaty kredytów umożliwiło nam zredukowanie portfela kredytów CHF o ok. 8% rocznie Niedługo portfel ten spadnie poniżej 20% całego portfela kredytów.