Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Marcina Gadomskiego na stanowisko Wiceprezesa Banku Pekao S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie Marcinowi Gadomskiemu funkcji członka zarządu Banku Pekao S.A. nadzorującego pion zarządzania ryzkami.

Marcin Gadomski ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej, na kierunku Finanse i Bankowość. Był także stypendystą na Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy) oraz ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Zdał szereg egzaminów certyfikacyjnych, w tym: Financial Risk Manager (FRM), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Project Management Professional (PMP). Brał udział w Programie Rozwoju Przywództwa prowadzonym przez The John Maxwell Team, jak również w Deloitte Leadership Program.

Marcin Gadomski rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie doradczej Ernst & Young (obecnie EY) w 2002 roku, gdzie realizował projekty w obszarze ryzyka, finansów oraz audytu wewnętrznego w instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach niefinansowych. W tym okresie przez kilka lat wspierał Grupę Pekao we wdrażaniu m.in. wymogów MSR39, Basel II oraz rozwiązań dotyczących zarządzania kapitałem oraz zarządzania aktywami i pasywami.

Następnie swoją karierę związał z firmą Deloitte Advisory, najpierw w latach 2008 – 2012 jako Starszy Menadżer, a po przerwie, w latach 2016 – 2018 jako Dyrektor. W ramach Deloitte Advisory dostarczał rozwiązań dla największych instytucji finansowych w Polsce i zagranicą (banki, ubezpieczyciele, firmy leasingowe, domy maklerskie) m.in. w zakresie polityki kredytowej, modeli ryzyka, usprawniania procesu kredytowego dla klientów detalicznych i korporacyjnych, zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności, wymogów regulacyjnych (np. MSSF9, rekomendacje KNF, regulacje dotyczące wymogów kapitałowych, płynności, obowiązków informacyjnych czy raportowych), badania due dilligence na potrzeby przejęć.

W latach 2012 – 2016 Marcin Gadomski pełnił stanowisko Dyrektora w Departamencie Ryzyka w Wydziale Ryzyka Kredytowego Bankowości Detalicznej w Banku Millennium. Był odpowiedzialny za strategię ryzyka kredytowego, apetyt na ryzyko, politykę kredytową, modele oceny kredytowej, silniki decyzji kredytowych, raportowanie ryzyka, ocenę dochodowości produktów kredytowych oraz wsparcie procesu kredytowego dla takich linii biznesowych jak niezabezpieczone kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne, kredyty dla małych firm.

Od sierpnia 2018 r. do listopada 2019 r. Marcin Gadomski pełnił funkcję Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A., gdzie 20 listopada 2018 r. uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku. W okresie od 29 listopada 2019 r. do 21 kwietnia 2020 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A., gdzie odpowiadał za Pion Zarządzania Ryzykami. Następnie był Dyrektorem ds. Ryzyka Kredytowego.tw