Najlepsze fundusze dłużne? W TFI PZU! Potwierdzeniem jest nagroda

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU ma najlepsze fundusze dłużne. Zostało uhonorowane przez niezależną firmę analityczną Analizy Online aż dwiema prestiżowymi statuetkami ALFY 2019. Fundusze PZU Obligacji Krótkoterminowych i PZU Dłużny Aktywny zostały najwyżej ocenione w kategorii najlepszych funduszy dłużnych ze względu na ponadprzeciętną stopę zwrotu, jaką przyniosły inwestorom w 2019 roku.

Fundusz PZU Obligacji Krótkoterminowych inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne emitowane, poręczane i gwarantowane głównie przez Skarb Państwa. Jest przeznaczony dla inwestorów indywidualnych, którzy oczekują zysków na poziomie konkurencyjnym do lokaty bankowej, a także dla inwestorów instytucjonalnych w ramach zarządzania płynnością.

PZU Dłużny Aktywny inwestuje głównie w średnio- i długoterminowe obligacje skarbowe emitowane w Polsce i na rynkach zagranicznych. Strategia nie ma benchmarku, to zarządzający dostosowuje skład portfela do warunków rynkowych. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów poszukujących atrakcyjnych stóp zwrotu na rynku obligacji.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zarządza kwotą ponad 20 miliardów złotych.