Najlepszy wynik w historii UNIQA

  • 1,15 mld zł składki przypisanej brutto zebrały spółki UNIQA w 2015 r.

  • Mimo trudnego otoczenia rynkowego UNIQA w Polsce zwiększyła zysk do prawie 70 mln zł

  • Wynik finansowy wypracowany w 2015 r. był najwyższy w historii

UNIQA Polska zebrała w 2015 r. 1,15 mld zł składki przypisanej (2014: 1,3 mld zł). W majątkowej spółce UNIQA przypis wyniósł 1,01 mld zł i zmniejszył się o 6,5 proc. Z kolei w spółce życiowej – 141,7 mln zł (2014: 228,4 mln zł). Spadek przypisu składki w spółkach UNIQA nie dotyczył wszystkich linii biznesowych. Z sukcesem rozwijała się sprzedaż ubezpieczeń korporacyjnych, dla sektora mieszkalnictwa, a także życiowych ze składką regularną (zarówno indywidualnych, jak i grupowych).

Strategia rozwoju rentownych linii biznesowych w połączeniu ze zmianą struktury portfela (zmniejszenie udziału ubezpieczeń komunikacyjnych) oraz aktywnym zarządzaniem kosztami i dostosowywaniem ich poziomu do sprzedaży pozytywnie przełożyła się na wynik finansowy.  Zysk brutto liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 67,2 mln zł (2014: 42,1 mln zł) i był o 59,6 proc. wyższy niż przed rokiem.

– Na początku 2015 roku poinformowaliśmy, że rok 2014 był najlepszym rokiem w naszej historii, jeśli chodzi o zysk. Zapowiadaliśmy również, że dalej chcemy poprawiać nasz wynik. I udało się to w 2015 r., z czego jesteśmy bardzo zadowoleni – mówi Andrzej Jarczyk, prezes spółek UNIQA w Polsce.

Jak dodaje Andrzej Jarczyk, dla obu spółek UNIQA miniony rok był trudny nie tylko ze względu na trwającą wojnę cenową,  zmiany w prawie i nowe wytyczne dla branży, ale również intensywne zmiany wewnątrz organizacji. Zmieniły się m.in. procesy czy struktura sprzedaży.

– W tym roku na rentowność branży, a tym samym na rentowność UNIQA, wpływ będzie miał długotrwały efekt wojny cenowej, tzw. podatek bankowy oraz być może inne podatki, które planuje wprowadzić rząd. Spodziewamy się jednak wzrostu przypisu składki w branży, a jego skala będzie zależeć od skali podwyżek cen – mówi Andrzej Jarczyk.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

Przypis składki w spółce majątkowej UNIQA przekroczył 1 mld zł na koniec 2015 r. i było niższy o 6,5 proc. w porównaniu z rokiem 2014 (I-XII 2014: 1,08 mld zł). Spadek składki wynika przede wszystkim ze zmniejszenia sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. UNIQA stale utrzymuje ceny tych ubezpieczeń na poziomie zapewniającym pokrycie ryzyka ubezpieczeniowego. W minionym roku przyniosło to efekt w postaci spadku przypisu składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych o 10 proc. Warto jednak podkreślić, że trend spadkowy uległ częściowemu odwróceniu w ostatnim kwartale minionego roku, w którym to spółka zanotowała 4,5-proc. wzrost składki w tej linii biznesu.

– W pierwszych trzech kwartałach roku wciąż obserwowaliśmy bardzo silną konkurencję cenową. W czwartym kwartale ten trend zaczął się zmieniać. Niektórzy gracze rynkowi zaczęli wycofywać się z wojny cenowej i urealniać ceny ubezpieczeń komunikacyjnych – mówi Andrzej Jarczyk, prezes spółek UNIQA w Polsce. – Głównym czynnikiem wpływającym na bardziej konserwatywne podejście rynku do cen jest pogłębiająca się strata towarzystw z ubezpieczeń komunikacyjnych. Wynika ona  z jednej strony z wojny cenowej w ostatnich latach, a z drugiej ze wzrostu o 30-40 proc. średniej szkody rzeczowej po wprowadzeniu rekomendacji KNF oraz większej aktywności kancelarii odszkodowawczych oraz orzeczeń sądowych, które wpływają na wysokość szkód osobowych – dodaje.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego po trzech kwartałach 2015 r. rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce (OC i AC) zanotował stratę techniczną na poziomie 642,1 mln zł. Według szacunków UNIQA, w całym 2015 r. strata ta może zbliżyć się nawet do 1 mld zł.

– Spodziewamy się dalszych znaczących podwyżek cen w OC. Dodatkowym bodźcem do podniesienia cen może być wprowadzenie tzw. podatku Religi. Jak informują media w ostatnim czasie, Ministerstwo Zdrowia planuje, że część pieniędzy pochodzących ze sprzedaży obowiązkowych ubezpieczeń OC zasili szpitalne oddziały ratunkowe. Jakiejkolwiek wysokości podatek automatycznie przełoży się na podwyżkę cen – mówi Andrzej Jarczyk. – A trzeba pamiętać, że od tego roku część ubezpieczycieli odprowadza już do budżetu tzw. podatek bankowy, czyli podatek od aktywów.

Silna presja cenowa była widoczna także w ubezpieczeniach majątkowych (z wyłączeniem komunikacyjnych). Doprowadziła do niewielkiego spadku  sprzedaży w UNIQA na poziomie 0,5 proc.

Dalej rośniemy w najbardziej rentownych liniach biznesowych, czyli ubezpieczeniach korporacyjnych oraz dla segmentu mieszkalnictwa, w którym jesteśmy liderem na rynku – mówi szef spółek UNIQA w Polsce.

Niższy poziom sprzedaży spółka rekompensuje niższymi kosztami prowadzonej działalności. Koszty akwizycji i administracji były w 2015 r. niższe w porównaniu z 2014 r. o 10,4 proc. W połączeniu z lepszą strukturą portfela sprawia to, że spółka poprawiła wynik finansowy. Co więcej zysk za 2015 r. był najlepszy w historii spółki. UNIQA TU zamknęła rok zyskiem brutto wynoszącym 60,1 mln zł w porównaniu z 37,2 mln zł osiągniętymi rok wcześniej (liczony według międzynarodowych standardów rachunkowych). Oznacza to wzrost aż o 61,5 proc.

Rosnąca rentowność działalności przyczynia się do dalszego wzmocnienia wskaźników bezpieczeństwa spółki. Spółka spełnia wszystkie ustawowe wymogi bezpieczeństwa.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Życiowa spółka UNIQA także zakończyła 2015 r. najlepszym wynikiem w historii. Zysk finansowy brutto liczony zarówno według polskich, jak i międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 7 mln zł i zwiększył się o 2,1 mln zł w porównaniu z końcem 2014 r. Wpływ na to miała m.in. ścisła kontrola poziomu ponoszonych kosztów, optymalizacja procesów biznesowych oraz rozwój sprzedaży produktów ze składką regularną.

Łączna wartość składki przypisanej wyniosła 141,7 mln zł w 2015 r. (2014: 228,4 mln zł). Wartość składki regularnej wyniosła 108,7 mln zł (2014: 110,1 mln zł). Największe tempo wzrostu wynoszące ponad 47 proc. spółka zanotowała  w indywidualnych ubezpieczeniach na życie, ale rosła także sprzedaż ubezpieczeń pracowniczych (wzrost o 6 proc.).

W ubezpieczeniach na życie zamierzamy być stale obecni w trzech segmentach – grupowym, bancassurance i indywidualnym. Stawiamy na rozwój typowo ochronnych i prostych produktów życiowych – mówi Andrzej Jarczyk. – Z początkiem marca wprowadziliśmy dwa nowe indywidualne ubezpieczenia na życie. W kolejnych miesiącach wyjdziemy z nową ofertą pracowniczą, dla grup liczących od 3 do 9 osób.

Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce  w 2015 r.  33 mln zł przypisu (2014: 118,3 mln zł). Zmniejszenie łącznego poziomu składki jednorazowej wynika głównie z zaprzestania sprzedaży produktów o charakterze inwestycyjnym.

Na koniec 2015 r. UNIQA TU na Życie spełnia wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności.

źródło: Uniqa